Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Gjennom investeringen i Stampen Media AB i Sverige i april 2019 ble konsernet et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Høsten 2019 ble det også inngått avtale med Agderposten Medier og Schibsted om etablering av Polaris Media Sør fra starten av 2020. I 2019 var Polaris Media organisert i seks virksomhetsområder:

 • Polaris Media Midt-Norge
 • Polaris Media Nord-Norge
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Trykk
 • Polaris Distribusjon
 • Stampen Media

Polaris Media består i 2019 av 40 lokale og regionale mediehus i Norge og Sverige, samt 5 tilknyttede mediehus, de fleste med ledende posisjoner i sine områder. I tillegg har konsernet en strategisk samarbeidsavtale med Trønder Avisa-konsern og dets 5 mediehus. Mediehusene har til sammen ~335 000 daglige brukere på desktop, ~625 000 daglige brukere på mobil, til sammen generer brukerne 33,5 millioner sidevisninger per uke i snitt[1]. Mediehusene opplever vekst i utsendte abonnement og har 409 430 registrerte abonnement, herav 151 220 digitale abonnenter. Fra 01.01.2020 vil antall mediehus øke til 48, ved etablering av Polaris Media Sør.

Polaris Trykk AS er en av de ledende trykkeriaktørene i Norge. Selskapet har en sterk posisjon i avis- og siviltrykkmarkedet, og har som eneste norske leverandør muligheter for trykking av større opplag på glanset papir i avisformatet. Konsernet trykker rundt 90 avistitler per 31.12.2019, et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale sivilproduksjoner, samt bilag og magasiner trykket på avispapir, forbedret papir og glanset papir. Med Polaris Media Sør fra 2020, vil antall avistitler øke til 105.

I tillegg eier Polaris Media viktige eierandeler i selskaper som HeltHjem Netthandel (34 %), Amedia Trykk Bodø (38 %), FINN.no (10 %), Avisa Nordland (38 %), Fanbooster (10 %) og Trønder-Avisa konsern (10 %).

1) Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern.

Vår visjon

Visjonen er at mediehusene i Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og dekning på alle plattformer i sine kjerneområder, og at de skal være den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Videreutvikle de digitale innholdsproduktene og fortsatt ha ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt
 • Øke antall abonnenter og brukerinntekter
 • Fortsatt skape digital annonsevekst
 • Skape nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning og i Konsernsjefens beretning.

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2019.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge, samt har en ledende posisjon på vestkysten i Sverige. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret virksomheter normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund, PFU og Pressombudsmannen i Sverige.

Legg til i min rapport