Styrets beretning for 2019

Polaris Media ASA

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008 med røtter helt tilbake til første utgivelse av Adresseavisen i 1767. Konsernet har tatt viktige strategiske steg i 2019. Konsernet gjennomførte oppkjøpet av Stampen Media per 25. april, og konsernet inngår i en eiergruppering hvor Polaris Media ASA har majoritet av aksjene. Den 18. november inngikk konsernet avtale med Agderposten Medier AS, Schibsted Norge AS og Schibsted Distribusjon AS om etablering av Polaris Media Sør sammen med Agderposten Medier med 51% eierskap hos Polaris Media ASA. Konsernet har tatt steget fra å være et regionalt mediehus- og trykkerikonsern til å få en nasjonal posisjon med en helt annen tyngde enn tidligere og med en sterk posisjon i Sverige som gjør konsernet til et Skandinavisk mediekonsern. Etableringen av PM Sør, med virkning fra januar 2020, vil medføre at konsernet har mer enn doblet sin størrelse på under ett år, og er dermed det raskest voksende mediekonsernet i Skandinavia. Styret ønsket å ta en sterk Skandinavisk posisjon og samtidig legge grunnlaget for å skape vesentlige verdier for våre aksjonærer.  

Etableringen av Polaris Media Sør gir Polaris Media større skala for å utvikle den norske virksomheten, med kjøp av veldrevne mediehus med sterke digitale posisjoner som kan bidra til utviklingen i hele konsernet, og økt kapasitet til å styrke felles plattformer og løsninger, utvikle sterkere kompetansemiljø og realisere skalafordeler. I tillegg får konsernet en sterkere nasjonal posisjon som gir økte muligheter for redaksjonelle og kommersielle samarbeid, styrket konkurransekraft innen trykk og en økt eksponering mot et nasjonalt distribusjonsmarked i vekst. Polaris Media har over tid vist en god evne til å kombinere effektiv drift og god utvikling av lokale og regionale mediehus, og denne erfaringen vil Polaris Media også bidra med inn i Stampen Media. Polaris Media har på kort tid bidratt til å realisere forbedringer i driften og i den digitale utviklingen i selskapet, og har snudd underskudd til positive resultater i løpet av 2019. Polaris Media vil fremover bidra med sin kompetanse for å fortsatt bedre den digitale utviklingen i leser- og annonsørmarkedet, styrke resultatene og sikre at mediehusene står godt rustet til å utføre sitt samfunnsoppdrag i en digital medieverden. Samtidig innehar Stampen Media mye kompetanse som mediehusene i Norge kan lære av. Eierskapet i Stampen Media er et samarbeid med NWT og VK Media, og Polaris Media vil også jobbe for å styrke samarbeidet i det svenske mediemarkedet.

Per 31. desember 2019 eier Polaris Media i Norge 29 lokale og regionale mediehus, fem felleskontrollerte eller tilknyttede mediehus, fem trykkerier og tre regionale distribusjonsselskaper. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet 11 lokale og regionale mediehus og ett distribusjonsselskap. Fra begynnelsen av 2020 vil konsernet også inkludere åtte nye mediehus, ett distribusjonsselskap og ett trykkeri i forbindelse med etableringen av det nye mediehuskonsernet Polaris Media Sør. 

Virksomheten i Polaris Media ASA var per 31. desember 2019 organisert i seks virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Stampen Media, samt trykkerivirksomheten Polaris Trykk og distribusjonsvirksomheten Polaris Distribusjon. Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (9,99%), HeltHjem Netthandel AS (34%), Avisa Nordland AS (38%), Amedia Trykk Bodø (38%), Hitra-Frøya (49%) og Trønder-Avisa konsern (10,1%).

Til sammen har konsernets mediehus 409 430 (201 663) abonnenter per 2019, hvorav Stampen Media har 197 930 (2018 proforma 207 169) abonnenter. Antall abonnenter med rene digitale abonnement utgjør 151 220 (64 436), hvorav Stampen Media har 65 617 (2018 proforma 50 516). Det er underliggende vekst i antall digitale abonnementer på 33% i Norge og 30% i Sverige. De nye abonnentene er digitale og klart yngre enn komplett-abonnentene. Det er etablert en solid betalingsvilje for de digitale abonnementsproduktene, slik at totale brukerinntekter fortsatt viser god vekst, og disse abonnementene er klart yngre enn de som kjøper komplett-produktet.

Konsernets norske mediehus hadde i 2019 et snitt på 364 000 (320 000) daglige brukere på mobil1) og 212 000 (262 000) daglige brukere på nett. Dette viser en god vekst i daglige unike mobilbrukere på 14%, men tilsvarer en nedgang i daglige unike nettbrukere på 19%. De svenske mediehusene hadde i 2019 et snitt på 261 000 (2018 proforma 233 000) daglige brukere på mobil og 123 000 (2018 proforma 142 000) daglige brukere på nett. Dette viser en god vekst i daglige unike mobilbrukere på 12%, men tilsvarer en nedgang i daglige unike nettbrukere på 14%. I 2019 genererte de digitale brukerne i Norge 20,0 (18,6) mill. sidevisninger per uke i snitt, mens brukerne i Stampen Media genererte 13,5 mill. (2018 proforma 13,2). Vekst i bruken av digitalproduktet er den viktigste driveren for at kundene skal fornye sine abonnement.

1) Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern

Visjonen

Polaris Medias visjon er at mediehusene skal være best på redaksjonelt innhold og dekning på alle plattformer i sine kjerneområder, og at innholdsproduktene skal være den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Formålsparagrafen

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for, – og kritisk medspiller til, – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2019.

Rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media dekker et stort geografisk område i Norge og Sverige. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar i tillegg til det økonomiske og rettslige ansvaret virksomheter normalt har. I hovedsak strekker vårt ansvar seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige ansvaret, som ivaretas av den merkantile ledelsen i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i langt over hundre år, Adresseavisen til og med mer enn 250 år. Ingen av disse bedriftene ville ha eksistert i dag om man ikke hadde forvaltet samfunnsansvaret på en god måte. Konsernet er gjennomgående bygget på tradisjoner for å fremme sunne etiske standarder og høy integritet. Arbeidet med samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til hvert enkelt av selskapene i Polaris Media.

Polaris Media drives med felles kjerneverdier, felles systemer og økonomisk styring, men med lokal og regional frihet i det publisistiske arbeidet og selvstendighet i kommersiell drift for å oppnå gode resultater. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her.

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og de ansvarlige redaktørene for de ulike publikasjonene. Videre har den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, Norsk Presseforbund, PFU og svenske Pressombudsmannen oppgaver og ansvar som er med på å styrke dette arbeidet.

 

Hovedtrekkene for konsernet i 2019

Konsernet omsatte i 2019 for 2 343 (1 509) mill. kr, justert for engangseffekter, herav Stampen Media med 825 mill. kr. (fra 25. april 2019). Underliggende har den norske delen av konsernet hatt topplinjevekst med en økning på 1%. Normalisert EBITDA-resultat (se note 29 til årsregnskapet for 2019) endte på 184 (159) mill. kr. Herav utgjør resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap 8 (6) mill. kr. Normalisert EBITDA-resultat for den norske virksomheten endte på 162 (159) mill.kr. Det samlede normaliserte EBITDA-resultatet for de norske mediehusene ble redusert til 153 (157) mill. kr, mens Polaris Trykk sitt normaliserte EBITDA-resultat økte til 43 (42) mill. kr. Polaris Distribusjon økte normalisert EBITDA til 7 (5) mill. kr., mens øvrig virksomhets normaliserte EBITDA-resultat endte på -40 (-44) mill. kr. Stampen Media leverte en normalisert EBITDA på 22 mill. kr. i perioden etter oppkjøpet 25. april 2019.

Polaris Media kan legge frem et resultat for 2019 som står seg godt i et mediemarked i betydelig omstilling og med fortsatt sterk konkurranse fra store internasjonale aktører som Google og Facebook. Strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 (PM2020) har vist betydelige positive effekter. Dette har bidratt til at konsernet har klart å snu et betydelig fall i inntektene til inntektsvekst, samtidig som kostnadene er redusert betydelig. Resultatutviklingen drives spesielt av god vekst i digitale abonnementsinntekter og digitale annonseinntekter, men også av vekst i inntektene fra siviltrykk og distribusjon. Gjennomføringen av betydelige kostnadstiltak over tid har også vært helt nødvendig.

Det er fortsatt god vekst i antall abonnenter, drevet av at antall rene digitale abonnement øker betydelig. Nesten alle mediehusene i konsernet har vekst i antall abonnenter. Vi ser at våre digitale leserprodukter blir godt mottatt og at bruken stadig øker. God og relevant journalistikk er den viktigste driveren for salg av abonnement og økt lojalitet. Veksten i antall abonnenter bør kunne fortsette med økt fokus på analyse for å få bedre innsikt i leservaner og kjøpervaner.

Digitale annonseinntekter i de norske mediehusene har hatt en vekst på 7% i 2019. Dette viser at mediehusene har styrket sin konkurransekraft i annonsemarkedet. De har lyktes godt med de tiltak som er iverksatt med nye produkter, kompetanseløft og nye plattformer. I Sverige har annonsemarkedet vært vanskeligere i 2019, og digitale annonseinntekter for mediehusene i Stampen Media viser 10% nedgang sammenlignet med samme periode året før.

Trykkerivirksomheten har i 2019 hatt fallende inntekter fra avistrykk, som i noe grad er motvirket av vekst i siviltrykkinntektene og kostnadsreduksjoner. Avistrykkinntektene falt med 5%, mens siviltrykkinntektene økte med 3%. Dette gir et godt grunnlag for videre utvikling, hvor nye inntekter og ytterligere effektivisering kan kompensere for et fortsatt fallende avistrykkmarked.

Distribusjonsinntektene i Norge økte med 12% til 65 (57) mill. kr, i tillegg til at Stampen Media i 2019 bidro med 91 mill. kr. (2018 proforma 131 mill. kr.). Veksten i Norge er i hovedsak drevet av HeltHjem-satsningen og distribusjon av netthandelsprodukter. HeltHjem-satsningen sammen med Schibsted er viktig for å opprettholde et bærekraftig prisnivå på avisdistribusjonen, samt at det gir en god mulighet til å sikre nye inntektsstrømmer og resultatbidrag. Nedgangen i Sverige er i stor grad knyttet til avvikling av ulønnsomme produkter.

SAMLEDE DRIFTSINNTEKTER (JUSTERT FOR ENGANGSEFFEKTER) ØKTE MED 833 MILL. KR. TIL 2 343 (1 509) MILL. KR., HVORAV 825 MILL. KOMMER FRA STAMPEN MEDIA (fra 25.april 2019). UNDERLIGGENDE 1% VEKST I DEN NORSKE DELEN AV KONSERNET.

Mediehusene i Norge fortsetter den gode veksten i abonnementsinntektene med en vekst på 6% til 579 (545) mill. kr. i 2019. Den positive utviklingen drives av vekst i antall abonnenter og underliggende prisøkninger. Totale brukerinntekter vokste med 6% til 620 (587) mill. kr. Som forventet fortsetter løssalgsinntektene å falle i takt med redusert salgsvolum. Stampen Media bidrar med abonnementsinntekter på 375 mill. kr. og viser også vekst sammenlignet med samme periode i 2018 på 1%.

Samlede annonseinntekter (inkl. annonserelatert inntekt) i den norske delen av konsernet ble redusert med 5% i 2019 til 573 (600) mill. kr. Nedgangen kommer som følge av fall i annonseinntekter på papir med 12% til 330 (373) mill. kr, mens de digitale annonseinntektene økte med 7% til 243 (227) mill. kr. Mediehusene har styrket sin konkurransekraft i annonsemarkedet, og de har lyktes godt med gjennomføringen av de strategiske satsningene på felles digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, oppbygging av byråtjenester rettet mot de lokale markedene, og et betydelig kompetanseløft. I Stampen Media ble annonseinntektene redusert med 17% og endte på 301 mill. kr. (2018 proforma 364 mill. kr.), hvorav 254 mill. kr. (2018 proforma 312 mill. kr.) på papir og 47 mill. kr. (2018 proforma 53 mill. kr.) digitalt. I tillegg til at Stampen Media har lagt ned flere gratisaviser i løpet av 2019, har det svenske annonsemarkedet vært svært krevende

Trykkeriinntektene har en nedgang på 2% til 191 (194) mill. kr. som følge av lavere inntekter fra avistrykk. Endret produktmiks fra avistrykk til siviltrykk gir også lavere marginer for trykkerivirksomheten.

 

Distribusjonsinntektene i den norske delen av konsernet har en økning på 12% til 65 (57) mill. kr. Veksten er drevet av en positiv utvikling i Mediapost (magasiner) og netthandelsprodukter fra Helthjem-nettverket. Den svenske delen av konsernet har distribusjonsinntekter på 91 mill. kr. i 2019 (2018 proforma 131 mill. kr.). Stampen Media har i 2019 gjennomført omfattende effektiviseringstiltak, blant annet en omorganisering av distribusjonsvirksomheten. Ulønnsomme produkter er avviklet, noe som har ført til en nedgang i distribusjonsinntektene i Sverige sammenlignet med året før.

SAMLEDE DRIFTSKOSTNADER (JUSTERT FOR ENGANGSEFFEKTER) ØKTE MED 811 MILL. KR. TIL 2 167 (1 356) MILL. KR., HVORAV 803 MILL. KR. KOMMER FRA STAMPEN MEDIA. UNDERLIGGENDE KOSTNADSØKNING PÅ 1% I DEN NORSKE DELEN AV KONSERNET.

Effektene av kostnadsreduserende tiltak i Polaris Media 2020 i Norge er avtakende. Dette kombinert med en økning i direkte salgsrelaterte kostnader, satsninger og en generell lønns- og prisvekst, gjør at kostnadene i Norge øker med 8 mill. kr. (1%) til 1365 mill. kr.

Stampen Media har kostnader på 803 mill. kr. og kostnadene er redusert sammenlignet med samme periode året før (2018 proforma 912 mill. kr.). Nedgangen i driftskostnader i Stampen Media skyldes i stor grad reduserte lønns- og andre driftskostnader som følge av omorganisering og effektivisering av distribusjonsvirksomheten.

Siden 2015 er årlige kostnader redusert med 106 mill. kr. i Norge.

  

Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover

Strategi

Polaris Medias hovedfokus er å bygge et konsern hvor mediehusene lager god lokal og regional journalistikk som evner å engasjere i sine lokalsamfunn og ved jevne mellomrom sette nasjonal dagsorden. Denne rollen er også viktig i et demokratisk perspektiv. Vi ser at det gir lojale abonnenter når mediehusene lykkes med dette arbeidet. For å utvikle fremtidens mediehus, stilles det stadig høyere krav til kompetanse hos våre medarbeidere, - og data og innsikt om våre lesere. Konsernet prioriterer derfor å videreutvikle kompetansen til medarbeiderne, samtidig som vi samler god innsikt om våre brukere på en tillitsfull måte. Slik kan vi tilby best mulig produkter. 

Konsernet har definert fem strategiske fokusområder man må lykkes med for fortsatt god utvikling og vekst i Polaris Media:

  • Ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt
  • Økt antall abonnenter og økte brukerinntekter
  • Digital annonsevekst
  • Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
  • Fremtidsrettet organisasjon

Konsernet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle strategien for å sikre at konsernet lykkes innen de fem fokusområdene.

Markedet, risiko og utsiktene fremover

Mediekonsumet er i sterk omstilling, og konkurransen fra store globale aktører som Google og Facebook er sterk. Dette stiller store krav til den videre utviklingen av produktene vi lager.

På kort sikt antar vi at inntektene fra abonnement, trykk og distribusjon er mer forutsigbare enn inntektene fra annonser. Utviklingen i annonseinntektene utgjør den største risikoen for lønnsomheten i Polaris Media, og spesielt i Stampen Media. Risikoen drives av store endringer i annonsemarkedet, og et konkurranseutsatt marked påvirkes også av den generelle utviklingen i norsk og svensk økonomi.

De neste tolv månedene forventes fortsatt vekst innen abonnementsinntekter og digitale annonseinntekter, mens papirbaserte annonseinntekter fortsetter å falle. Det forventes stabil inntjening fra trykk. Kostnadseffektene av PM2020 i Norge er avtakende, noe som innebærer marginalt høyere kostnader for den norske delen av konsernet. I Stampen Media gjennomføres fortsatt betydelige omstillingstiltak,- som vil redusere kostnadene ytterligere i 2020.

Finansiell risiko, kredittrisiko og kapitalstruktur

Polaris Media har en sunn finansiell struktur og god finansiell utviklingskraft med en egenkapitalandel på 56% (69%) og en netto rentebærende gjeld på -0,4x (-0,2x) normalisert EBITDA (se note 29 til årsregnskapet). Redusert egenkapitalandel skyldes økt totalbalanse i forbindelse med oppkjøp av Stampen Media og implementering av IFRS 16. Konsernets gjeld betjenes i henhold til inngåtte avtaler med kreditorer, og Polaris Media har god margin til alle lånebetingelser i låneavtalen. I tillegg innehar konsernet flere verdifulle eierposter, blant annet FINN.no, HeltHjem Netthandel og Avisa Nordland med bokførte verdier på til sammen over 2,0 mrd. kr. 

Polaris Media har per 31.12.2019 et langsiktig lån i Sparebank1 SMN på 201 mill. kr. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet endret Polaris Media lånevilkårene i 2018 knyttet til konsernets langsiktige gjeld. Tidligere vilkår var kvartalsvise avdrag på 8 mill. kr. fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De endrede vilkårene innebærer avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter betales kvartalsvise avdrag på 4,9 mill. kr. fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Se note 15 i årsregnskapet for mer informasjon. Oppkjøpene av Stampen Media i 2019 og Polaris Media Sør i begynnelsen av 2020 ble finansiert med eksisterende kontantbeholdning. Konsernet har siden optimalisert kapitalstrukturen ved å ta opp ett nytt lån hos Sparebank 1 SMN på 300 mill. kr. med utbetaling i januar 2020. Løpetid på det nye lånet er 10 år, med avdragsfrihet de første 5 årene.

Konsernets samlede balanse er på 4 150 mill. kr. Det redegjøres nærmere for de viktigste endringene i konsernets balanse nedenfor.

FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. Ved utløpet av fjerde kvartal var virkelig verdi av aksjeposten i FINN.no AS vurdert til 1 925 mill. kr. Dette innebærer en verdiøkning i 2019 på 585 mill. kr., som er ført over konsernets andre inntekter og kostnader (OCI). FINN.no har i 2019 levert et nytt godt år med en inntektsvekst på ~10% og en vekst i EBITDA på ~20%, inkludert bedre marginer. Analytikerne forventer fortsatt inntektsvekst framover, men med noe mer utflating i marginer. Se nærmere informasjon om verdsettelsesmetodikk i note 13 til årsregnskapet.

Goodwill og immaterielle eiendeler

Konsernets balanse består av poster knyttet til goodwill og immaterielle eiendeler uten definerbar levetid, og som i hovedsak har oppstått gjennom fusjonen med Polaris Media Nord-Norge i 2008, oppkjøpet av virksomheten i Edda Media på Nordvestlandet i 2009 og investeringen i Stampen Media i 2019. Samlet utgjør disse 634 (344) mill. kr. Disse verdiene er testet for nedskriving minst en gang per år etter IAS 36, normalt per tredje kvartal. Nedskrivningstestene i 2019 viser at det ikke er behov for ytterligere nedskrivninger. Se note 8 i årsregnskapet for nærmere informasjon.

Varige driftsmidler

Det har ikke vært behov for vesentlige nedskrivinger i 2019. Det er benyttet tilsvarende forutsetninger som for nedskrivingstestene for immaterielle eiendeler og goodwill, se note 8 og 9 i årsregnskapet.

Kundefordringer

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Tapsførte fordringer de siste årene utgjør under 1 promille av konsernets omsetning. Ut fra virksomhetens natur vurderes kredittrisikoen i konsernet å være lav, og det er ingen vesentlige endringer som har økt risikoen inneværende år. Abonnementsinntektene som utgjør en stor del av konsernets inntekter forskuddsbetales. For andre inntektsstrømmer er det etablert gode rutiner og retningslinjer for å vurdere potensielle kunders betalingsevne.

Andre forhold

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny KBA Cortina trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på 70 mill. kr. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny presse.

Konsernet hadde per 2019 samlet rentebærende gjeld på 201 (202) mill. kr. Kontantbeholdningen per 31.12.2019 var 324 (235) mill. kr. 26,3 mill. kr. av kontantbeholdningen var på sperret konto, hovedsakelig knyttet til finansiering av ufonderte pensjonsforpliktelser.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2019 ble 157 (141) mill. kr. Økningen er i hovedsak drevet av redusert utbetaling av gavepensjon/sluttpakker i forbindelse med gjennomføringen av PM2020 og forskyvning av arbeidskapitalposter. Samlet kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i 2019 er -167 (-40) mill. kr. De økte investeringene er relatert til investering i Stampen Media i April 2019. Konsernet har pr 31.12.2019 samlet 94 (94) mill. kr. i balanseførte forpliktelser til frivillig nedbemanning (inngåtte avtaler som foreløpig ikke er utbetalt). 

Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas, er i all hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet i Norge har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet trekkfasilitet på 100 mill. kr. Likeledes er det stilt garanti for skattetrekksmidler på 37 mill. kr. Stampen Media har en ubenyttet trekkfasilitet på 50 mill. (SEK).

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred samt Brønnøysunds Avis (69,4%). Mediehuset Innherred, som eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55,8%), konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Trøndelagspakken (73,2%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), Polaris Media Midt-Norge Salg, Xmedia, morselskapet Polaris Media Midt-Norge, Hoopla AS (20,4%), Trådløse Trondheim (25,3%), Sky Labs AS (21%), Mazemap (11,3%) og FINN.no AS (9,96%). Polaris Distribusjon Midt-Norge tilhører Polaris Media Midt-Norge juridisk, men rapporteres under virksomhetsområdet Polaris Distribusjon.

Polaris Media Midt-Norge er det største hoveddatterselskapet i konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største selskapet. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets it-ressurssenter, kompetansesenter for brukermarked og kundesenter. Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Omsetningen i Polaris Media Midt-Norge gikk opp 1% til 701 (693) mill. kr. Det normaliserte EBITDA-resultatet for 2019 ble 94 (89) mill. kr. Herav 2 (1) mill. kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av de regionale mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Skjåk Mediautvikling (Fjuken), Vigga, Fjordabladet, og Dølen (50%). I tillegg inngår morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS. Polaris Distribusjon Nordvestlandet tilhører Polaris Media Nordvestlandet juridisk, men rapporteres under virksomhetsområdet Polaris Distribusjon.

Nordvestlandet er en region som i større grad er påvirket av de store endringene innen olje- og gassnæringen og øvrig maritim industri. Det gir blant annet store svingninger i annonseinntekter innen kategorien stilling ledig, som i alle år har vektet tungt i eksempelvis Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av den nasjonale annonsesamkjøringen Amedia Salg og Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet var på samme nivå som året før med 343 (344) mill. kr., mens det normaliserte EBITDA-resultatet ble 38 (40) mill. kr. Resultatene har vært stabilt gode gjennom flere år med store omstillinger – og med sterk vekst fra 2016 til 2019.

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, Mediehuset iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Nordavis (Altaposten) (84%), Vesteraalens Avis og heldigitale Vesterålen Online (VOL). I tillegg kommer gruppens salgs- og markedsføringsbyrå iNord, morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS, Avisa-Nordland (38%), Nord-Norsk Distribusjon (40%) og 0,03% i FINN.no. HTG Multimedia er fusjonert med iNord fra første kvartal 2019.

Omsetningen i Polaris Media Nord-Norge endte på samme nivå som året før med 231 (230) mill. kr. i 2019. Det normaliserte EBITDA-resultatet ble 21 (27) mill. kr. Herav 4 (5) mill. kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Resultatet i Polaris Media Nord-Norge har blitt redusert i 2019. Det skyldes i all hovedsak nedgang i annonseinntekter fra dagligvarebransjen, som hadde svært høy omsetning i 2018 og var med på å gi et rekordresultat. I tillegg har kostnadene økt som følge av satsinger og generell lønns- og prisvekst. Det jobbes løpende med tiltak for å tilpasse seg de markedsmessige forholdene.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Nr1 Adressa-Trykk Orkanger (50%), samt Amedia Trykk Bodø (38%). Polaris Distribusjon Nord-Norge tilhører Polaris Trykk juridisk, men rapporteres under virksomhetsområdet Polaris Distribusjon.

Omsetningen for 2019 gikk ned 2% til 297 (303) mill. kr. Polaris Trykk fikk i 2019 et normalisert EBITDA-resultat på 43 (42) mill. kr. herav 5 (3) mill. kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

I 2019 har ikke kostnadsbesparelser eller økte siviltrykkinntekter fullt ut kompensert for nedgangen innen avistrykk, noe som har gitt en svak nedgang i resultatet. Polaris Trykk viser imidlertid god markedsmessig utvikling gjennom stadig å vinne nye store oppdrag, i tillegg til fornyelser av eksisterende oppdrag.

Polaris Distribusjon

Distribusjonsvirksomheten er samlet i Polaris Distribusjon, som består av Polaris Distribusjon Midt Norge, Polaris Distribusjon Nordvestlandet og Polaris Distribusjon Nord-Norge. Selskapene tilhører andre selskaper i konsernet, men rapporteres som et felles virksomhetsområde.

Omsetningen for 2019 gikk opp 1% til 215 (213) mill. kr. Polaris Distribusjon fikk i 2019 et normalisert EBITDA-resultat på 7 (5) mill. kr.

Stampen Media

25. april 2019 ble Stampen Media AB en del av Polaris Media ASA.

Investeringen ble gjort gjennom et felles investeringsselskap, PNV Media AB, som består av Polaris Media (70%), NWT-gruppen (20%) og VK Media (10%). PNV Media AB eier 51% av Stampen Media som består av de tre hoveddatterselskapene Stampen Media AB, Stampen Lokala Medier AB (98,04%) og Wallstreet Media AB.

Stampen Media er ett av Sveriges ledende mediehuskonsern. Mediehusvirksomheten er samlet under underkonsernet Stampen Lokala Medier som omfatter mediehusene Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Strömstads Tidning og TTELA. Underkonsernet Stampen Lokala Medier består av selskapene Stampen Lokala Medier AB (98,04%), Stampen Local media Försäljnings AB og Mediebolaget Västkusten AB, som omfatter Alingsås Tidning og Lerumstidning og distribusjonsselskapene Västsvensk Tidningsdistribusjon AB (65,8%) og Västsvensk Tidningsdistribusjon KB (51%). Wallstreet er et underkonsern som driver med utendørsreklame og består av selskapene Wallstreet Media AB og Wallstreet Försäljnings AB. I tillegg består Stampen Media-konsernet av selskapene Stadsporten Citygate, Citypaketet HB, Citypaketet AB og Ortstidningar i Väst AB.

Samlet omsetning for Stampen Media ble redusert med 8% til 825 (898) NOK mill. for perioden, mens det normaliserte EBITDA-resultatet ble 22 (-14) NOK mill. Det er flere år siden Stampen Media kunne presentere et positivt resultat.

Hovedårsaken til resultatveksten er kostnadsbesparelser i forbindelse med omorganisering og effektivisering av distribusjonsvirksomheten. Det svenske mediemarkedet har hatt utfordringer med inntektsutviklingen og lønnsomheten de siste årene. Stampen Media er godt i gang med å snu denne utviklingen, og det forventes at tiltakene som er igangsatt på inntekts- og kostnadssiden, skal bidra til en bedre inntektsutvikling og økte resultater i 2020.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA, som i hovedsak består av en sentraladministrasjon og et felles økonomisenter. Morselskapet investerte i 2018 i HeltHjem Netthandel AS og innehar en eierandel på 34%.

Virksomheten i morselskapet består i å eie og forvalte virksomhetsområdene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Trykk, Polaris Distribusjon og Stampen Media, samt sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor konsernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ), felles enhet for digitale annonseprodukter, data og analyse og personaladministrasjon. I tillegg eier Polaris Media 10,1% av aksjene i Trønder-Avisa, 34% av aksjene i HeltHjem Netthandel og 10% av aksjene i Fanbooster AS. Selskapet har i 2019 solgt alle aksjene i Cxense ASA og har mottatt en utbetaling på 18 mill. kr. som følge av dette salget. Selskapet har for øvrig driftsinntekter knyttet til salg av tjenester til konsernselskaper og renteinntekter knyttet til konserninterne lån.

Øvrig virksomhet fikk et samlet negativt normalisert EBITDA-resultat på 40 (44) mill. kr. i 2019.

Hendelser etter balansedagen

Selskapet har identifisert hendelser som har funnet sted i perioden mellom balansedagen og rapporteringsdato.

Opptak av nytt lån

Polaris Media har pr. 9. januar tatt opp et nytt lån i Sparebank1 SMN på 300 mill. kr. Løpetiden på det nye lånet er 10 år.

Polaris Media Sør

6. januar var gjennomføringsdatoen for transaksjonen med Agderposten Medier AS, Schibsted Norge AS og Schibsted Distribusjon AS om etablering av et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet under navnet Polaris Media Sør. Viser til note 4 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon.

Covid-19-pandemien

Effektene av Covid-19-pandemien har satt selskapet i en ny og ukjent situasjon. Tiltakene som er gjennomført av myndighetene i Norge for å redusere smittefaren, gir store ringvirkninger i samfunnet, næringslivet og økonomien generelt. Mediehusene utgjør en viktig samfunnsfunksjon i en slik situasjon.

I forlengelsen av tiltakene som er iverksatt, har mediehusene og trykkeriene opplevd en betydelig nedgang i annonseinntekter og inntekter fra reklametrykk. Det er stor usikkerhet rundt hvor lenge denne situasjonen vil vedvare, og dermed hvor store konsekvensene blir for selskapet. Som følge av nedgangen i inntekter vil selskapet benytte seg av myndighetenes krisetiltak med å utsette betalinger av skatter og avgifter. I tillegg jobbes det løpende med kostnadstiltak for å kunne møte de negative inntektseffektene om følger av Covid-19.

Selskapet inngår i konsernkontoordningen til Polaris Media konsernet. Konsernet har estimert ulike scenarier for likviditetsutvikling i 2020 som viser tilstrekkelig likviditet på konsernnivå som selskapet vil ha tilgang til.

Effektene av Covid-19 påvirker ikke årsregnskapet for 2019. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Transaksjoner med nærstående parter eller parter med ellers vesentlig betydning for selskapets inntjening

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden.

Per 31.12.2019 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29% av aksjene. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom spesielt Schibsted Media og Schibsted Product & Technology. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN er konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Banken eide 11% av aksjene i Polaris Media frem til de solgte disse i mars 2019. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 1 250 (748) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet, hvorav Stampen Media sysselsatte 507 årsverk. Ut over dette sysselsatte konsernet 113 (106) avisbud i Norge og 939 avisbud i Stampen Media. Ved utgangen av 2019 hadde morselskapet 28 (28) årsverk fast ansatt.

Konsernet har vedtatt strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Det er redegjort for disse, inkludert sentrale nøkkelfaktorer, i kapittel 2 i redegjørelsen omeierstyring og selskapsledelse.

Styret mener arbeidsmiljøet i konsernet er tilfredsstillende. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i 2019. Samlet sykefravær for konsernets norske selskaper i 2019 var 4% (5%). I Stampen Media var sykefraværet på 3%. Styret har ut fra en totalvurdering ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Konsernets virksomhet vurderes å ikke ha vesentlig påvirkning på det ytre miljø. Polaris Media jobber med å minske og hindre negativ påvirkning fra virksomheten på ytre miljø der det er mulig, og oppfordre kunder og leverandører til det samme.

Aksjonærpolitikk og eierforhold

Det er redegjort for aksjonær- og eierforhold under eierstyring og selskapsledelse.

Disponering av årsresultatet

Eiendeler i konsernet utgjorde 4 150 (2 634) mill. kr, og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 56% (69%) per 31.12.2019. Styret mener at selskapet per 31.12.2019 har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

Årets resultat i Polaris Media ASA (morselskapet) ble -3,0 mill. kr. og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

Overført til annen egenkapital:                                                 -3,0 mill. kr.

Årets resultat:                                                                                 -3,0 mill. kr.

Sum eiendeler i morselskapet utgjør etter utbytte 956 (838) mill. kr. per 31.12.2019, og egenkapitalen på 368 (374) mill. kr. som gir en egenkapitalandel for morselskapet på 38% (45%).

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag, som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet, og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia, hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Konsernet er også deltager i et BIA-prosjekt sammen med bl. a. NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-5:

Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets finansielle stilling og resultater som helhet, samt at:

Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.

 


 

 
Legg til i min rapport