Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20192018                  
      
Driftsinntekter     
Annen driftsinntekt  16 44117 112 
Sum driftsinntekter  16 41117 112 
      
Driftskostnader     
Lønnskostnad  7,837 36836 883 
Annen driftskostnad  6 35 95321 339 
Sum driftskostnader  73 32158 227 
      
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden 17 - 1 796-2 788 
Driftsresultat (EBITDA)  -58 676-43 904 
      
 Av- og nedskrivninger 11,12 2 0123 214 
 Avskrivning bruksretteiendel 12,13 1 8430 
 Av- og nedskivninger  3 8553 214 
 Driftsresultat (EBIT)  -62 530-47 118 
      
Finansinntekter og finanskostnader     
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap 16,17,2164 15279 573 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 21 7843 936 
Annen finansinntekt 21 3 15636 965 
Sum finansinntekter  68 093120 474 
      
Annen finanskostnad 21 7 7916 369 
Sum finanskostnader  7 7916 369 
      
Netto finansposter  60 302114 106 
      
Årets resultat før skatt  -2 22966 988 
Skattekostnad på ordinært resultat 9741645 
Resultat etter skatt  -2 97066 343 
      
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet     
Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi  1 248 -15 569 
Estimatavvik pensjon 81 1342 064 
Skatteeffekt  -249- 475 
      
Poster som blir reklassifisert til resultatet     
Verdiendring finansielle eiendeler  -2 000
 
Kontantstrømsikring 
559840 
Skatteeffekt 
-123-193 
      
Utvidet resultat  4568-13 333 
Totalresultat  -2 402-53 010 
      
Disponering     
Overføring til annen egenkapital 4-2 970-19 223 
Foreslått utbytte 4 85 565 
Sum overføringer  -2 97066 343 


Se noter her

 

Legg til i min rapport