Note 9 - Skatt

 

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag gjeldende skattesats av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:                 20192018                                                    
Betalbar skatt 
0 
Endring utsatt skatt 741645 
Årets totale skattekostnad 741645 
     
Avstemming av skattekostnad    
Ordinært resultat før skattekostnad -2 22966 988 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 22 % -49015 407 
     
Skatteeffekt av følgende poster:    
Ikke fradragsberettigede kostnader 1 269805 
Ikke skattepliktige inntekter -37-16 353 
Effekt av endret skattesats 
145 
Resultatandeler datterselskap / tilknyttede selskap 
641 
Skattekostnad 741645 
     
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 116239 
Anleggsmidler 221202 
Pensjonsforpliktelser 7 3957 537 
Avsetninger 193261 
Aksjer og andre verdipapirer  189   
Sum skatteeffekt av fordeler 8 1138 239 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 5 8855 054 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 5 8855 054 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) 2 2283 185 

 

 

Legg til i min rapport