Note 8 - Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Innskuddsbaserte pensjonsordninger

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Pensjonspremie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres når den påløper.

 

Ytelsesbaserte pensjonsordninger

 

Selskapet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014.

Pensjonsforpliktelsen for gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordning blir beregnet årlig av en uavhengig aktuar som beregner nåverdien av påløpte ytelser i henhold til påløpte ytelsers metode. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen beregnes ved å diskontere estimerte, fremtidige utbetalinger med rentesatsen til foretaksobligasjoner med høy kvalitet, som er utstedt i samme valuta som pensjonen utbetales i, og som har tilnærmet lik forfall som den tilhørende pensjonsforpliktelsen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Balanseført nettoforpliktelse utgjør summen av påløpt pensjonsforpliktelse minus virkelig verdi av eventuelle tilknyttede pensjonsmidler.

Estimatendringer, som består av aktuarielle gevinster og tap, samt avkastning på pensjonsmidlene utover resultatført avkastning, innregnes i oppstilling av andre inntekter og kostnader (totalresultat). Aktuarielle gevinster og tap blir ikke reklassifisert over resultatet i en senere periode.

Pensjonskostnad bokføres som lønn- og personalkostnader i resultatregnskapet. Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen og avkastning på pensjonsmidlene føres som henholdsvis «annen finanskostnad» og «annen finansinntekt». Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes som «annen driftsinntekt» eller «annen driftskostnad» i resultatregnskapet på det tidspunktet avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnad:                              20192018                                                  
Diskonteringsrente 2,30 %2,60 %   
Forventet avkastning 2,30 %2,60 % 
Lønnsregulering 2,00 %2,50 % 
Pensjonsregulering 0,50 %0,80 % 
Pensjonsreg. Opptj. Folketrygden 2,00 %2,50 % 

 

Årets pensjonskostnad er sammensatt slik:                                                         20192018                                                           
Årets pensjonsopptjening 00 
+ Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) 0-5 
+ Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 728670 
+ Administrasjonskostnader 6462 
+ Periodisert arbeidsgiveravgift 10597 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 897824 
Medlemsinnskudd fra ansatte -411-381 
Pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsplan 2 1841 925 
Andre pensjonskostnader 422305 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat 3 0922 674 
     
Aktuarmessige gevinster og tap innregnet direkte i egenkapitalen -8842 064 
     
Antall aktive i ytelsesbasert ordning 11 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 33 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 20192018                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.13 07928 57231 6513 41829 86633 284 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen7874382166687753 
Kostnader ved tidligere perioders opptjening (planendring)000-3640-364 
Aktuarmessige gevinster og tap39-1 123-1 0845-1 982-1 977 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-1630-6-460-46 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.123 03328 19231 2243 07928 57231 651 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.13 80403 8044 15804 158 
Forventet avkastning på pensjonsmidler9309383083 
Aktuarmessige gevinster og tap-530-53-1250-125 
Planendring000-3590-359 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-1630-163-460-46 
Administrasjonskostnader-1050-105-1020-102 
Premieinnbetalinger10501051950195 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.123 68103 6813 80403 804 
        
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-64828 19227 544-72528 57227 847 
Arbeidsgiveravgift03 9753 97504 0294 029 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling01 4191 41901 5791 579 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger0252507878 
Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12-64833 61132 963-72534 25733 532 
        
Pensjonsmidler i balansen  650  726 
Pensjonsforpliktelser i balansen  33 613  34 258 
Netto pensjonsforpliktelser i balansen  32 963  33 532 

 

 

Legg til i min rapport