Note 7 - Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnader                  20192018                                                      
Lønninger
28 62929 151 
Arbeidsgiveravgift 4 3554 044 
Pensjonskostnader (se note 8) 3 0922 674 
Andre ytelser 1 2921 021 
Sum 37 36836 889 
     
Antall årsverk per 31.12 2828 

 

Godtgjørelse til revisor              20192018                                               
Lovpålagt revisjon 544410 
Andre attestasjonstjenester 185  
Skatterådgivning 269207 
Andre tjenester utenfor revisjon 54183 
Sum 1 052800 

 

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

 

Ytelser til ledende ansatte:

2019
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer a
Årslønn 1Prestasjons-
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch155 5723 1924499905285 159 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 55 5781 9422192183232 702 
Konst. CFO Håkon Brækken61 3481 504 1771911 872 
        
2018       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons-
basert lønn 2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch154 9823 0194309205194 888 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 4 9802 2082112622302 910 

a) Endring i antall aksjer fra 2018 skyldes kjøp av aksjer som del av aksjeprogram rettet mot alle ansatte i konsernet Polaris Media i 2019. Aksjene eiet av Per Olav Monseth er registrert på selskapet POM Invest AS.


1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til sammenstillingsoppgave for 2019.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn, og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2019 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2018). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling.

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2019 i henhold til vedkommende ansettelsesavtale.

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser.

5) Per Olav Monseth (CFO) sluttet per 30.09.2019.

6) Håkon Brækken tiltrådte som konstituert CFO 01.10.2019. Lønnen er oppgitt i henhold til sammenstillingsoppgave for hele 2019.

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar, kap. 12.

 

  20192018
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer
eid i Polaris
Media ASA
 StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum
Styret       
Styremedlem Torry Pedersen (styreleder - ny i 2019) *
 Mottar ikke personlig honorar
000
Styremedlem Lena Victoria Svanberg (nestleder) 2534129420546251
Styremedlem Stig Eide Sivertsen  **7 143 21510031518862250
Styremedlem Trond Berger  *  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Stine Halla  *  Mottar ikke personlig honorar
000
Styremedlem Bente Sollid Storehaug **
1 31521572221880188
Styremedlem Stefan Persson (ny i 2019) **6 0031310131000
Styremedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen 59021502151000100
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg3 578215722218824212
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva1 27021502151880188
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 1601624024
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 16016000
Varamedlem aksjonærvalgt Bente Figenschou Amundsen (ny i 2019) 000000
Varamedlem ansattrepresentant Marit Heiene2 9991601688088
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken75816016000
Varamedlem ansattrepresentant Stein Jensen 16016000
Fratrådte styremedlemmer:        
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)
418183718936024384
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas (fratrådt i 2019)  100710718824212
Styremedlem Anette Mellbye (ny i 2018, fratrådt i 2019)  10001001000100
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård (fratrådt 2018) 00016016
Styremedlem Bente Rathe (nestleder fratrådt 2018) 00010524129
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A Møller*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo 04040 3939
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  04040 4444
Sum 1 9212462 1671 9352872 221

* Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems sammenstillingsoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar  mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar , kap. 11.

** Aksjene er eid gjennom heleide investeringsselskaper. 

 

Legg til i min rapport