Note 5 - Driftsinntekter

Polaris Media ASA er konsernets morselskap og leverer regnskapstjenester og andre tjenester til sine datterselskap. Selskapet har hovedsakelig inntekter knyttet til regnskapshonorarer og andre tjenester levert til sine datterselskaper. Regnskapshonorarer og øvrige tjenester inntektsføres i takt med utførelsen av tjenesten.

Inntektsføring skjer normalt separat på hver enkelt vare eller tjeneste per transaksjon. I visse tilfeller er det imidlertid nødvendig å splitte identifiserbare bestanddeler i hver transaksjon for å gjenspeile innholdet i den. Motsatt vurderes to eller flere transaksjoner samlet når transaksjonene er forbundet på en slik måte at den økonomiske virkningen ikke kan forstås uten å se serien av transaksjoner i sammenheng.

Inntektene måles til virkelig verdi av vederlaget og presenteres etter fradrag for merverdiavgift.

 

                                                                                    20192018                                
Driftsinntekter   
Annen driftsinntekt16 64117 112 
Sum driftsinntekt16 64117 112 
Legg til i min rapport