Note 20 - Pant og garantier

Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i aksjer i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskapene fremgår av tabellen nedenfor.

 

Pantesikret gjeld                             20192018                                                                        
Langsiktig rentebærende gjeld til Sparebank 1 SMN 195 935200 835 
Neste års avdrag  (klassifisert som korts.gjeld)  4 900   
Pantesikret gjeld per 31.12 200 835 200 835 
     
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet i selskapet    
 Datterselskaper 843 192679 218 


Se note 16 Datterselskaper for en nærmere spesifikasjon.

 

Garantiansvar

Selskapet har per 31.12 avgitt 2 forskjellige garantier relatert til hhv. husleie (59,5 mill.) og skattetrekk (36,8).

Legg til i min rapport