Note 2 - Implementering av nye regnskapsprinsipper, nye standarder og fravik fra IFRS

Fravik fra IFRS:
IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Endringer i regnskapsprinsipper og fortolkninger som:

Har trådt i kraft

Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskapsperiode. Nedenfor er det listet opp hvilke endringer i IFRS med virkning fra 2019 regnskapet som har vært relevant for konsernet, samt effekten dette har hatt på konsernets årsregnskap.

IFRS 16 - Leieavtaler

IFRS 16 leieavtaler har ikrafttredelse fra 1.1.2019, og erstatter IAS 17 Leieavtaler, IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale, SIC-15 Operasjonelle leieavtaler - insentiver og SIC-27 Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale. IFRS 16 regulerer innregning, måling, presentasjon og notekrav knyttet til leieavtaler og krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse (forpliktelse til å betale leie) og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. Dette er på lik linje som regnskapsføringen av finansielle leieavtaler etter IAS 17. Standarden tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost.  I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen.

 

IFRS 16 krever at leietaker foretar en fornyet måling av leieforpliktelsen som følge av konkret angitte endringer i kontantstrømmer (som endring i forventet betalinger knyttet til restverdigarantier og endring i fremtidige leiebetalinger som følge av endringer i indeks eller rentesats)  og/eller som følge av konkret angitte endringer i leieperioden (som endret vurdering av leieperioden og endret vurdering av en opsjon til å kjøpe underliggende eiendel) annet enn ved endring av kontrakten som sådan. Endring av leieforpliktelsen som følge av fornyet måling vil som hovedregel blir ført som en justering av rett til bruk eiendelen.

IFRS 16 har i det store og hele samme krav for regnskapsføring hos utleier som etter nåværende IAS 17 Leieavtaler.

Kravene til tilleggsopplysninger utvides for både leietaker og utleier

 

Implementering av IFRS 16

Ved implementering av IFRS 16 må selskapet gjøre et valg i forhold til om det ønsker full retrospektiv anvendelse (endre alle historiske sammenligningstall) av standarden eller modifisert retrospektiv anvendelse. Selskapet har valgt å benytte en modifisert retrospektiv anvendelse.

 

Ved modifisert retrospektiv anvendelse må man foreta en ny beregning for alle tidligere operasjonelle leieavtaler, men uten å måtte endre sammenligningstall. Man kan benytte dagens marginale lånerente (rente per 1.1.2019) ved neddiskontering av kontantstrømmene både ved beregning av leieforpliktelsen og rett til bruk eiendelen. Ved beregning av leieforpliktelsen (nåverdien) er det bare utestående leiebetalinger som skal inngå. Ved beregning av rett til bruk eiendelen har selskapet valgt å beregne eiendelen som om IFRS 16 alltid har blitt benyttet, men med bruk av de praktiske forenklingene som standarden gir åpning for.

Selskapet har valgt å benytte seg av unntakene knyttet til leieavtaler med lav verdi og kortsiktige avtaler, dvs at disse vil blir kostnadsført.

Selskapets leieavtaler er knyttet til leie av lokaler. Avtaler med lav verdi (virkelig verdi som ny) og som utløper i løpet av 2019 er ikke inkludert. Ved gjennomgang av avtalene har selskapet spesielt sett på om avtalen kan sies opp av utleier med kort varsel og om det er sannsynlig at utleier vil benytte seg av denne retten. Dersom utleier har en mulighet til å si opp avtalen på kort varsel, men det er lite sannsynlig at de vil bruke denne retten, er avtalen innarbeidet som en leieforpliktelse med en tilhørende bruksrett. Andre viktige faktorer som er blitt vurdert er om eiendelen er identifiserbar, dersom utleier har mulighet til å bytte ut/erstatte eiendelen/lokalene og det er sannsynlig at utleier benytter seg av denne retten, er eiendelen ikke innregnet.

Noen av kontraktene inneholder leie av lokaler, parkeringsplasser og lager. Disse er behandlet sammen som en kontrakt. Tjenesteelementer i avtalen som betaling av felleskostnader, rengjøring og kantine er ikke balanseført men kostnadsføres løpende.

Ved beregning av leieperioden er både opsjonsperioder og termineringsavtaler hensyntatt, dersom det er mest sannsynlig at disse vil bli benyttet. Er den uoppsigelige leieperioden langt frem i tid, og avtalen i tillegg har en mulighet for en forlengelse via en opsjon, er kun den uoppsigelige leieperioden lagt til grunn, da det er vanskelig å uttale seg om opsjonen vil bli tatt i bruk på nåværende tidspunkt.

Selskapet har benyttet leietakers marginale lånerente som diskonteringsrente da den implisitte renten har vært vanskelig å fastsette. Ved fastsettelse av den marginale lånerenten, er det tatt hensyn til økonomisk miljø, gjenværende leieperiode og sikkerhet. Det er naturlig å ta utgangspunkt i en referanserente. Polaris Media har tatt utgangspunkt i ulike NIBOR-renter avhengig av gjenværende leieperiode. Referanserenten er justert med en margin som hensyntar type virksomhet, økonomisk miljø samt type eiendel.

 

Effekten ved å implementere IFRS 16 per 1. januar 2019 er som følger:

 

01.01.2019
Eiendel
Bruksrettighet16 938
Sum eiendeler16 938
Gjeld
Langsiktige leieforpliktelser15 530
Kortsiktige leieforpliktelser2 119
Sum gjeld17 650
Annen egenkapital913
Utsatt skatt ført mot egenkapital-201
Sum egenkapital 712

 

Leieforpliktelsene per 1.1.2019 avstemt mot operasjonell leieforpliktelser per 31. desember 2018:

01.01.2019
Operasjonelle leieavtaler pr 31.12.2018, note 13 Leieavtaler20 503
Vektet gjennomsnittlig lånerente per 1. januar 20192,6 %
Diskonterte per 1. januar 201917 651
Beregnet nåverdi av operasjonell leie per 31.12.201817 651
Rentebærende gjeld per 1.1 (tidligere operasjonell leie) 17 651
Legg til i min rapport