Note 19 - Kundefordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Det forventes ikke noe tap på fordringene i 2019, det er derfor ikke foretatt noen avsetning, og det er heller ikke kostnadsført noe tap i løpet av året.

Langsiktige fordringer
Oversikt over fordringer som forfaller senere enn ett år etter 31.12:

                                2019 2018                                                                                                        
Andre langsiktige fordringer                                 63 63 
Sum 63 63 


For konsernmellomværende fordringer henvises det til note 14 - Nærstående parter.

  

Legg til i min rapport