Note 17 - Tilknyttede selskap


Aksjer i tilknyttet selskap

Tilknyttede selskaper er enheter hvor selskapet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer selskapets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når selskapet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Resultat fra tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som investering i datter og tilknyttet selskap under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift.

Polaris Media investerte 9,2 mill.kr. i 2019 og 12,7 mill. kr. i 2018 i HeltHjem Netthandel AS, begge i forbindelse med rettet emisjon.  Eierandel uendret på 34 %.

 

 Merverdianalyse

HeltHjem
netthandel AS


   
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 
12 722
Anskaffelseskost  17 722 

 

  2019 2018 
Beregning av årets resultatandel   
Andel av årets resultat - 1 796-2 788
Årets resultatandel -1 796- 2 788
    
Beregning av balanseført ført verdi   
Balanseført verdi 1.1. 9 9340
Tilgang i perioden 9 18012 722
Årets resultatandel -1 796-2 788
Balanseført verdi 31.12. 17 3189 934

 

 

Legg til i min rapport