Note 16 - Datterselskaper

 

Datterselskap

Eierandeler i selskaper der konsernet alene har bestemmende innflytelse anses som datterselskaper. Et foretak anses normalt å være kontrollert av selskapet dersom selskapet:
- har makt over foretaket
- er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket
- har mulighet til å bruke sin makt over foretaket, til å påvirke sin avkastning.
 
Datterselskapene er vurdert etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning ved objektive indikasjoner på verdifall. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført i selskapsregnskapet samme år som det er avsatt i givers regnskap. Det er gjennomført en påfølgende nedskrivningsvurdering for investeringen.

 

DatterselskapForretnings-kontor Eierandel 31.12Egenkapital 31.12Resultat etter skatt Bokført verdi 31.12                                                                                                              
Polaris Media Midt-Norge ASTrondheim100 %95 1112 240150 083 
Polaris Media Nord-Norge ASTromsø     100 %95 6825 09578 457 
Polaris Trykk ASHeimdal    100 %71 124-10 556181 092 
Polaris Media Nordvestlandet ASUlsteinvik       100 %239 599-50317 485 
Polaris Eiendom ASTrondheim100 %12 71425814 000 
Polaris Regnskap ASTrondheim      100 %76740 
Polaris Media Vest Agder ASTrondheim100 %30030 
PNV Media AB Gøteborg 70 %13 614- 11378 102 004 
Sum eiendeler i datterselskap    843 192 

  

Legg til i min rapport