Note 15 - Avsetninger og usikre forpliktelser

En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen samt at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapet har i forbindelse med restrukturering av selskapet inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgiving.

 

 Restrukturering

                                                  Pensjon/AfpSluttpakkerAndre
Avsetninger
Sum
Balanse pr 1.11 579  1 579
Avsatt i perioden    
Reversert i perioden    
Benyttet avsetning i perioden-159  -159
Balanseført pr 31.12.20181 419

1 419
     
           
Utbetales i 2020159 
Utbetales etter 20201 260 
Sum1 419 

 

Legg til i min rapport