Note 13 - Leieavtaler

Bruksretteiendeler

Polaris Media har i hovedsak leieavtaler knyttet til leie av lokaler, med en gjenværende levetid på mellom 5 - 10 år. Selskapets bruksretteiendeler er kategorisert og presentert i tabellen under:

 

2019Bygg og anlegg Sum   
Anskaffelseskost: 
    
Ved førstegangsanvendelse 01.01.16 938 16 938   
Anskaffelseskost per 31.1216 93816 938    
      
Akkumulerte av- og nedskrivninger:     
Årets avskrivninger1 843 1 843   
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12:1 8431 843    
Balanseført beløp per 31.12.15 09515 095    
      
      
Leieforpliktelser:
    
      
Endringer i leieforpliktelser 
20192018    
Ved førstegangsanvendelse 01.01.201917 642    
Nye / endrede leieforpliktelser innregnet i perioden0    
Betaling av avdrag -2 137    
Rentekostnad449    
Totale leieforpliktelser per 31.1215 9530    
      
Kortsiktige leieforpliktelser2 120
   
Langsiktige leieforpliktelser 13 834    
Totale leieforpliktelser15 9530    
      
Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger20192018    
Mindre enn 1 år 2 181    
1-2 år2 145    
3-4 år2 145    
4-5 år2 145    
Mer enn 5 år2 145    
Totale udiskonterte leieforpliktelser per 31.12.18 0190    


Nedenfor følger en oversikt over leiebetalinger som ikke aktiveres, men løpende kostnadsført:

Andre leiekostnader innregnet i resultatet20192018                                               
Leie av immaterielle eiendeler1 6180  

 

Anvendte praktiske løsninger 

Selskapet har valgt å benytte seg av unntakene knyttet til leieavtaler med lav verdi og kortsiktige avtaler, dvs at disse vil blir kostnadsført. Selskapet har også valgt å ikke benytte IFRS 16 for leie av immaterielle eiendeler (leie av programvare m.m).

 

 

Opsjoner om å forlenge en leieavtale

 

Ved beregning av leieperioden er opsjonsperioder hensyntatt, dersom det er mest sannsynlig at disse vil bli benyttet. Er den uoppsigelige leieperioden langt frem i tid, og avtalen i tillegg har en mulighet for en forlengelse via en opsjon, er kun den uoppsigelige leieperioden lagt til grunn, da det er vanskelig å uttale seg om opsjonen vil bli tatt i bruk på nåværende tidspunkt.

 

2018 - Leieforpliktelser 

I 2018 ble leieavtaler klassifisert som enten operasjonell leie eller finansiell leie. Nedenfor vises en oversikt over fjorårets operasjonelle leieavtaler, som nå blir behandlet som finansiell leie på grunn av innføringen av IFRS 16 fra 01.01.2019. Se ytterligere informasjon i overgangsnote, note 2.

 

Selskapets langsiktige avtaler besto av husleieavtaler. Leiebetalinger ble bokført som driftskostnad og resultatført lineært over kontraktsperioden.

 

ÅrHusleieavtalerIT relaterte
forpliktelser
Andre
finansielle
forpliktelser
Sum                                                                         
20191 994  1 994 
20202 044  2 044 
20212 095  2 095 
20222 147  2 147 
Etter 202212 224  12 224 
Sum20 503
 20 503 

 

 

 

Legg til i min rapport