Note 10 - Bankinnskudd

 

   20192018                                                                    
Bundne midler 26 10122 247 
Gjeld til kredittinstitusjoner -278 885-152 641 
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. -252 784-130 394 


Polaris Media ASA er deltaker i en konsernkontoordning.

Konsernkontoinnehaver og alle deltakere i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for forpliktelsene (trekkrettighetene) under avtalen. Polaris Media ASA inngår i konsernets felles skattetrekksgaranti.

 

Legg til i min rapport