Noteoversikt

Se noter her

Note 1 - Regnskapsprinsipper

 

Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim.  Årsregnskapet for regnskapsåret 2019 er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og ble vedtatt i styremøte den 13. februar 2020.

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet

Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven § 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 3. nov 2014. Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning etter full IFRS er forklart i Note 2 - Implementering av nye regnskapsprinsipper, nye standarder og fravik fra IFRS.

Regnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av følgende regnskapsposter:
- Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet og over andre inntekter og kostnader og finansielle instrumenter til amortisert kost.

For alle perioder opp til og med det året som endte 31. desember 2015, utarbeidet selskapet sitt regnskap i samsvar med norsk regnskapsskikk (GRS). Regnskapet for året som ble avsluttet 31. desember 2016 var det første selskapet har utarbeidet i samsvar med Forskrift om forenklet IFRS.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler klassifiseres som omløpsmiddel når selskapet forventer å realisere eiendelen, eller har til hensikt å selge eller forbruke den i selskapets ordinære driftssyklus. Videre er eiendeler som primært holdes for omsetning eller som forventes realisert innen tolv måneder etter rapporteringsperioden også å anse som omløpsmidler. Tilsvarende gjelder også eiendeler i form av kontanter eller kontantekvivalenter, med mindre disse er underlagt begrensninger som gjør at den ikke kan veksles eller benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden. Alle andre eiendeler klassifiseres som anleggsmidler.

Forpliktelser klassifiseres som kortsiktig når de forventes å bli gjort opp i selskapets ordinære driftssyklus, når de primært holdes for omsetning, eller dersom forpliktelsen forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden, eller foretaket ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden. Eventuelle vilkår for forpliktelsen, som etter motpartens valg kan føre til at den gjøres opp ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter, påvirker ikke forpliktelsens klassifisering. Alle andre forpliktelser klassifiseres som langsiktige. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter

Estimater og forutsetninger

Ledelsen bruker estimater og forutsetninger som påvirker eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet.

Dette gjelder særlig vurderinger knyttet til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende, og er basert på beste skjønn og historisk erfaring. Endringer i regnskapsmessige estimater, regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Legg til i min rapport

Note 2 - Implementering av nye regnskapsprinsipper, nye standarder og fravik fra IFRS

Fravik fra IFRS:
IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Endringer i regnskapsprinsipper og fortolkninger som:

Har trådt i kraft

Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskapsperiode. Nedenfor er det listet opp hvilke endringer i IFRS med virkning fra 2019 regnskapet som har vært relevant for konsernet, samt effekten dette har hatt på konsernets årsregnskap.

IFRS 16 - Leieavtaler

IFRS 16 leieavtaler har ikrafttredelse fra 1.1.2019, og erstatter IAS 17 Leieavtaler, IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale, SIC-15 Operasjonelle leieavtaler - insentiver og SIC-27 Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale. IFRS 16 regulerer innregning, måling, presentasjon og notekrav knyttet til leieavtaler og krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse (forpliktelse til å betale leie) og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. Dette er på lik linje som regnskapsføringen av finansielle leieavtaler etter IAS 17. Standarden tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost.  I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen.

 

IFRS 16 krever at leietaker foretar en fornyet måling av leieforpliktelsen som følge av konkret angitte endringer i kontantstrømmer (som endring i forventet betalinger knyttet til restverdigarantier og endring i fremtidige leiebetalinger som følge av endringer i indeks eller rentesats)  og/eller som følge av konkret angitte endringer i leieperioden (som endret vurdering av leieperioden og endret vurdering av en opsjon til å kjøpe underliggende eiendel) annet enn ved endring av kontrakten som sådan. Endring av leieforpliktelsen som følge av fornyet måling vil som hovedregel blir ført som en justering av rett til bruk eiendelen.

IFRS 16 har i det store og hele samme krav for regnskapsføring hos utleier som etter nåværende IAS 17 Leieavtaler.

Kravene til tilleggsopplysninger utvides for både leietaker og utleier

 

Implementering av IFRS 16

Ved implementering av IFRS 16 må selskapet gjøre et valg i forhold til om det ønsker full retrospektiv anvendelse (endre alle historiske sammenligningstall) av standarden eller modifisert retrospektiv anvendelse. Selskapet har valgt å benytte en modifisert retrospektiv anvendelse.

 

Ved modifisert retrospektiv anvendelse må man foreta en ny beregning for alle tidligere operasjonelle leieavtaler, men uten å måtte endre sammenligningstall. Man kan benytte dagens marginale lånerente (rente per 1.1.2019) ved neddiskontering av kontantstrømmene både ved beregning av leieforpliktelsen og rett til bruk eiendelen. Ved beregning av leieforpliktelsen (nåverdien) er det bare utestående leiebetalinger som skal inngå. Ved beregning av rett til bruk eiendelen har selskapet valgt å beregne eiendelen som om IFRS 16 alltid har blitt benyttet, men med bruk av de praktiske forenklingene som standarden gir åpning for.

Selskapet har valgt å benytte seg av unntakene knyttet til leieavtaler med lav verdi og kortsiktige avtaler, dvs at disse vil blir kostnadsført.

Selskapets leieavtaler er knyttet til leie av lokaler. Avtaler med lav verdi (virkelig verdi som ny) og som utløper i løpet av 2019 er ikke inkludert. Ved gjennomgang av avtalene har selskapet spesielt sett på om avtalen kan sies opp av utleier med kort varsel og om det er sannsynlig at utleier vil benytte seg av denne retten. Dersom utleier har en mulighet til å si opp avtalen på kort varsel, men det er lite sannsynlig at de vil bruke denne retten, er avtalen innarbeidet som en leieforpliktelse med en tilhørende bruksrett. Andre viktige faktorer som er blitt vurdert er om eiendelen er identifiserbar, dersom utleier har mulighet til å bytte ut/erstatte eiendelen/lokalene og det er sannsynlig at utleier benytter seg av denne retten, er eiendelen ikke innregnet.

Noen av kontraktene inneholder leie av lokaler, parkeringsplasser og lager. Disse er behandlet sammen som en kontrakt. Tjenesteelementer i avtalen som betaling av felleskostnader, rengjøring og kantine er ikke balanseført men kostnadsføres løpende.

Ved beregning av leieperioden er både opsjonsperioder og termineringsavtaler hensyntatt, dersom det er mest sannsynlig at disse vil bli benyttet. Er den uoppsigelige leieperioden langt frem i tid, og avtalen i tillegg har en mulighet for en forlengelse via en opsjon, er kun den uoppsigelige leieperioden lagt til grunn, da det er vanskelig å uttale seg om opsjonen vil bli tatt i bruk på nåværende tidspunkt.

Selskapet har benyttet leietakers marginale lånerente som diskonteringsrente da den implisitte renten har vært vanskelig å fastsette. Ved fastsettelse av den marginale lånerenten, er det tatt hensyn til økonomisk miljø, gjenværende leieperiode og sikkerhet. Det er naturlig å ta utgangspunkt i en referanserente. Polaris Media har tatt utgangspunkt i ulike NIBOR-renter avhengig av gjenværende leieperiode. Referanserenten er justert med en margin som hensyntar type virksomhet, økonomisk miljø samt type eiendel.

 

Effekten ved å implementere IFRS 16 per 1. januar 2019 er som følger:

 

01.01.2019
Eiendel
Bruksrettighet16 938
Sum eiendeler16 938
Gjeld
Langsiktige leieforpliktelser15 530
Kortsiktige leieforpliktelser2 119
Sum gjeld17 650
Annen egenkapital913
Utsatt skatt ført mot egenkapital-201
Sum egenkapital 712

 

Leieforpliktelsene per 1.1.2019 avstemt mot operasjonell leieforpliktelser per 31. desember 2018:

01.01.2019
Operasjonelle leieavtaler pr 31.12.2018, note 13 Leieavtaler20 503
Vektet gjennomsnittlig lånerente per 1. januar 20192,6 %
Diskonterte per 1. januar 201917 651
Beregnet nåverdi av operasjonell leie per 31.12.201817 651
Rentebærende gjeld per 1.1 (tidligere operasjonell leie) 17 651
Legg til i min rapport

Note 3 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen består av


AntallPålydende Bokført

Ordinære aksjer
  48 926 781 148 926 781
Sum 
48 926 781
 1
48 926 781    
 


Eierstruktur:
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12. var:

NavnAntall aksjerProsent                                                 
SCHIBSTED ASA 14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS7 188 76414,7 % 
ARTIC FUNDS LC2 510 3565,1 % 
NORDEA NORDIC SM CAP FD1 836 6633,8 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA924 0001,9 % 
SOFELL AS755 3841,5 % 
STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFTSFOND725 1521,5 % 
AMBLE INVESTMENT AS 554 4861,1 % 
Sum 10 største aksjonærer43 922 96389,8 % 
Øvrige aksjonærer6 397 91813,1 % 
Sum48 926 781100,0 % 

 

Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernregnskapet kan hentes på www.polarismedia.no

 

Legg til i min rapport

Note 4 - Egenkapital

 

2019Aksjekapital Egne aksjerOverkursAnnen egenkapitalSum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.1.201948 927-33256 98268 346374 222 
Prinsippendring   -555-555  
Årets resultat   -2 970-2 970 
Avsatt utbytte    
 
Andre føringer -131 -3 102-3 232 
(utvidet res.)   568568 
Egenkapital per 31.1248 927-163256 98262 286368 032 

 

Legg til i min rapport

Note 5 - Driftsinntekter

Polaris Media ASA er konsernets morselskap og leverer regnskapstjenester og andre tjenester til sine datterselskap. Selskapet har hovedsakelig inntekter knyttet til regnskapshonorarer og andre tjenester levert til sine datterselskaper. Regnskapshonorarer og øvrige tjenester inntektsføres i takt med utførelsen av tjenesten.

Inntektsføring skjer normalt separat på hver enkelt vare eller tjeneste per transaksjon. I visse tilfeller er det imidlertid nødvendig å splitte identifiserbare bestanddeler i hver transaksjon for å gjenspeile innholdet i den. Motsatt vurderes to eller flere transaksjoner samlet når transaksjonene er forbundet på en slik måte at den økonomiske virkningen ikke kan forstås uten å se serien av transaksjoner i sammenheng.

Inntektene måles til virkelig verdi av vederlaget og presenteres etter fradrag for merverdiavgift.

 

                                                                                    20192018                                
Driftsinntekter   
Annen driftsinntekt16 64117 112 
Sum driftsinntekt16 64117 112 
Legg til i min rapport

Note 6 - Andre driftskostnader

 

 Andre driftskostnader                           20192018                                                              
     
 Salgs-, reklame- og provisjonskostnader 13269 
 Telefon, porto 425394 
 Reisekostnader 2 2561 450 
 IT kostnader 6 0065 041 
 Konsulent og rådgivningstjenester 21 1917 592 
 Drift bygninger og driftsmidler 2 0534 046 
 Tap på fordringer  4  
 Annen driftskostnad 3 8872 745 
 Sum andre driftskostnader 35 95321 339 

 

 

Legg til i min rapport

Note 7 - Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnader                  20192018                                                      
Lønninger
28 62929 151 
Arbeidsgiveravgift 4 3554 044 
Pensjonskostnader (se note 8) 3 0922 674 
Andre ytelser 1 2921 021 
Sum 37 36836 889 
     
Antall årsverk per 31.12 2828 

 

Godtgjørelse til revisor              20192018                                               
Lovpålagt revisjon 544410 
Andre attestasjonstjenester 185  
Skatterådgivning 269207 
Andre tjenester utenfor revisjon 54183 
Sum 1 052800 

 

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

 

Ytelser til ledende ansatte:

2019
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer a
Årslønn 1Prestasjons-
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch155 5723 1924499905285 159 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 55 5781 9422192183232 702 
Konst. CFO Håkon Brækken61 3481 504 1771911 872 
        
2018       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons-
basert lønn 2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch154 9823 0194309205194 888 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 4 9802 2082112622302 910 

a) Endring i antall aksjer fra 2018 skyldes kjøp av aksjer som del av aksjeprogram rettet mot alle ansatte i konsernet Polaris Media i 2019. Aksjene eiet av Per Olav Monseth er registrert på selskapet POM Invest AS.


1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til sammenstillingsoppgave for 2019.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn, og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2019 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2018). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling.

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2019 i henhold til vedkommende ansettelsesavtale.

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser.

5) Per Olav Monseth (CFO) sluttet per 30.09.2019.

6) Håkon Brækken tiltrådte som konstituert CFO 01.10.2019. Lønnen er oppgitt i henhold til sammenstillingsoppgave for hele 2019.

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar, kap. 12.

 

  20192018
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer
eid i Polaris
Media ASA
 StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum
Styret       
Styremedlem Torry Pedersen (styreleder - ny i 2019) *
 Mottar ikke personlig honorar
000
Styremedlem Lena Victoria Svanberg (nestleder) 2534129420546251
Styremedlem Stig Eide Sivertsen  **7 143 21510031518862250
Styremedlem Trond Berger  *  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Stine Halla  *  Mottar ikke personlig honorar
000
Styremedlem Bente Sollid Storehaug **
1 31521572221880188
Styremedlem Stefan Persson (ny i 2019) **6 0031310131000
Styremedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen 59021502151000100
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg3 578215722218824212
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva1 27021502151880188
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 1601624024
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 16016000
Varamedlem aksjonærvalgt Bente Figenschou Amundsen (ny i 2019) 000000
Varamedlem ansattrepresentant Marit Heiene2 9991601688088
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken75816016000
Varamedlem ansattrepresentant Stein Jensen 16016000
Fratrådte styremedlemmer:        
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)
418183718936024384
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas (fratrådt i 2019)  100710718824212
Styremedlem Anette Mellbye (ny i 2018, fratrådt i 2019)  10001001000100
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård (fratrådt 2018) 00016016
Styremedlem Bente Rathe (nestleder fratrådt 2018) 00010524129
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A Møller*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo 04040 3939
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  04040 4444
Sum 1 9212462 1671 9352872 221

* Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems sammenstillingsoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar  mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar , kap. 11.

** Aksjene er eid gjennom heleide investeringsselskaper. 

 

Legg til i min rapport

Note 8 - Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Innskuddsbaserte pensjonsordninger

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Pensjonspremie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres når den påløper.

 

Ytelsesbaserte pensjonsordninger

 

Selskapet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014.

Pensjonsforpliktelsen for gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordning blir beregnet årlig av en uavhengig aktuar som beregner nåverdien av påløpte ytelser i henhold til påløpte ytelsers metode. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen beregnes ved å diskontere estimerte, fremtidige utbetalinger med rentesatsen til foretaksobligasjoner med høy kvalitet, som er utstedt i samme valuta som pensjonen utbetales i, og som har tilnærmet lik forfall som den tilhørende pensjonsforpliktelsen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Balanseført nettoforpliktelse utgjør summen av påløpt pensjonsforpliktelse minus virkelig verdi av eventuelle tilknyttede pensjonsmidler.

Estimatendringer, som består av aktuarielle gevinster og tap, samt avkastning på pensjonsmidlene utover resultatført avkastning, innregnes i oppstilling av andre inntekter og kostnader (totalresultat). Aktuarielle gevinster og tap blir ikke reklassifisert over resultatet i en senere periode.

Pensjonskostnad bokføres som lønn- og personalkostnader i resultatregnskapet. Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen og avkastning på pensjonsmidlene føres som henholdsvis «annen finanskostnad» og «annen finansinntekt». Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes som «annen driftsinntekt» eller «annen driftskostnad» i resultatregnskapet på det tidspunktet avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnad:                              20192018                                                  
Diskonteringsrente 2,30 %2,60 %   
Forventet avkastning 2,30 %2,60 % 
Lønnsregulering 2,00 %2,50 % 
Pensjonsregulering 0,50 %0,80 % 
Pensjonsreg. Opptj. Folketrygden 2,00 %2,50 % 

 

Årets pensjonskostnad er sammensatt slik:                                                         20192018                                                           
Årets pensjonsopptjening 00 
+ Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) 0-5 
+ Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 728670 
+ Administrasjonskostnader 6462 
+ Periodisert arbeidsgiveravgift 10597 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 897824 
Medlemsinnskudd fra ansatte -411-381 
Pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsplan 2 1841 925 
Andre pensjonskostnader 422305 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat 3 0922 674 
     
Aktuarmessige gevinster og tap innregnet direkte i egenkapitalen -8842 064 
     
Antall aktive i ytelsesbasert ordning 11 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 33 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 20192018                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.13 07928 57231 6513 41829 86633 284 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen7874382166687753 
Kostnader ved tidligere perioders opptjening (planendring)000-3640-364 
Aktuarmessige gevinster og tap39-1 123-1 0845-1 982-1 977 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-1630-6-460-46 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.123 03328 19231 2243 07928 57231 651 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.13 80403 8044 15804 158 
Forventet avkastning på pensjonsmidler9309383083 
Aktuarmessige gevinster og tap-530-53-1250-125 
Planendring000-3590-359 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-1630-163-460-46 
Administrasjonskostnader-1050-105-1020-102 
Premieinnbetalinger10501051950195 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.123 68103 6813 80403 804 
        
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-64828 19227 544-72528 57227 847 
Arbeidsgiveravgift03 9753 97504 0294 029 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling01 4191 41901 5791 579 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger0252507878 
Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12-64833 61132 963-72534 25733 532 
        
Pensjonsmidler i balansen  650  726 
Pensjonsforpliktelser i balansen  33 613  34 258 
Netto pensjonsforpliktelser i balansen  32 963  33 532 

 

 

Legg til i min rapport

Note 9 - Skatt

 

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag gjeldende skattesats av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:                 20192018                                                    
Betalbar skatt 
0 
Endring utsatt skatt 741645 
Årets totale skattekostnad 741645 
     
Avstemming av skattekostnad    
Ordinært resultat før skattekostnad -2 22966 988 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 22 % -49015 407 
     
Skatteeffekt av følgende poster:    
Ikke fradragsberettigede kostnader 1 269805 
Ikke skattepliktige inntekter -37-16 353 
Effekt av endret skattesats 
145 
Resultatandeler datterselskap / tilknyttede selskap 
641 
Skattekostnad 741645 
     
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 116239 
Anleggsmidler 221202 
Pensjonsforpliktelser 7 3957 537 
Avsetninger 193261 
Aksjer og andre verdipapirer  189   
Sum skatteeffekt av fordeler 8 1138 239 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 5 8855 054 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 5 8855 054 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) 2 2283 185 

 

 

Legg til i min rapport

Note 10 - Bankinnskudd

 

   20192018                                                                    
Bundne midler 26 10122 247 
Gjeld til kredittinstitusjoner -278 885-152 641 
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. -252 784-130 394 


Polaris Media ASA er deltaker i en konsernkontoordning.

Konsernkontoinnehaver og alle deltakere i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for forpliktelsene (trekkrettighetene) under avtalen. Polaris Media ASA inngår i konsernets felles skattetrekksgaranti.

 

Legg til i min rapport

Note 11 - Immaterielle eiendeler

Separat ervervede immaterielle eiendeler balanseføres til kost. Ved etterfølgende rapporteringsperioder måles immaterielle eiendeler til anskaffelseskost redusert for eventuelle av – og nedskrivninger.

Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende.

Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette.

Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning dersom det er indikasjoner for verdifall, men minst årlig, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. For immaterielle eiendeler med ubestemt levetid gjøres det en årlig vurdering med hensyn til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til bestemt levetid prospektivt.

Gevinst eller tap ved avgang av immaterielle eiendeler beregnes som differansen mellom netto salgsinntekt og balanseført verdi. Gevinst inntektsføres under «annen driftsinntekt» og tap under «annen driftskostnad».

Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende gjennom året, med mindre intern utvikling tilfredsstiller kravene til balanseføring.

 

2019ProgramvareEgenutvikletSum
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.116 1823 41619 597
Tilgang i året3350335
Reklassifisering91091
Anskaffelseskost per 31.1216 6083 41620 024
   
Akkumulerte av- og nedskrivninger:   
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 1.113 7253 25916 983
Årets avskrivninger993401 033
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.1214 71811718 016
Balanseført beløp per 31.121 8911172 008
         
 
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år
Avskrivningsplanlineærlineær

 

2018ProgramvareEgenutvikletSum
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.115 5413 25818 798
Tilgang i året2681269
Reklassifisering373157530
Anskaffelseskost per 31.1216 1823 41619 597
    
Akkumulerte av- og nedskrivninger:   
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 1.111 6603 21214 872
Årets avskrivninger2 064472 111
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.1213 7253 25916 983
Balanseført beløp per 31.122 4571572 614
         
 
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år
Avskrivningsplanlineærlineær

 

Nedskrivninger av ikke-finansielle eiendeler

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp.

Gjenvinnbart beløp anses som den høyeste verdi av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi, og beregnes for en enkelt eiendel, med mindre eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.

En eiendel har falt i verdi når dens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp, og eiendelen nedskrives i slike tilfeller til gjenvinnbart beløp. Reduksjonen er et tap ved verdifall som føres i resultatet.

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres denne eiendelens gjenvinnbare beløp, og tidligere nedskrivning reverseres til et beløp som maksimalt tilsvarer det tidligere gjenvinnbare beløp med fradrag for akkumulerte avskrivninger.

Legg til i min rapport

Note 12 - Varige driftsmidler


Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
 
Varige driftsmidler omfatter eiendom, anlegg og utstyr som er beregnet for produksjon, levering av varer eller administrative formål, og som har varig levetid. Driftsmidlene måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved salg eller avhendelse blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap (gevinst) resultatføres.
 
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode.
 
Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene.

 

2019Maskiner og
anlegg m.m 
Driftsløsøre
inventar m.m 
Anlegg under
utførelse
Sum
Anskaffelseskost    
Anskaffelseskost per 1.12 9922 897915 980
Tilgang i året324388511 212
Avgang i året-83700-837
Reklassifisering00-91-91
Anskaffelseskost per 31.122 4792 9348516 264
    
Akkumulerte av- og nedskrivninger:    
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 1.11 1371 76302 899
Årets avskrivninger6603190979
Reklassifisering-29300-293
Akkumulerte av - og nedskrivninger per 31.121 5042 08103 586
Balanseført beløp per 31.129758538512 678
               
       
Økonomisk levetid5 - 10 år4-15 år        
Avskrivningsplanlineærlineær

 

2018Maskiner og
anlegg m.m 
Driftsløsøre
inventar m.m 
Anlegg under
utførelse
Sum
Anskaffelseskost    
Anskaffelseskost per 1.11 7492 8215385 108
Tilgang i året1 96775832 126
Avgang i året-1700-17
Utrangering-7080 0-708
Reklassifisering00-530-530
Anskaffelseskost per 31.122 9922 897915 980
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger:    
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 1.11 2191 28602 505
Årets avskrivninger62647701 202
Utrangering-70800-1 519
Akkumulerte av - og nedskrivninger per 31.121 1371 76302 899
Balanseført beløp per 31.12.1 8551 134913 081
               
       
Økonomisk levetid5 - 10 år4-15 år        
Avskrivningsplanlineærlineær

 

 

Legg til i min rapport

Note 13 - Leieavtaler

Bruksretteiendeler

Polaris Media har i hovedsak leieavtaler knyttet til leie av lokaler, med en gjenværende levetid på mellom 5 - 10 år. Selskapets bruksretteiendeler er kategorisert og presentert i tabellen under:

 

2019Bygg og anlegg Sum   
Anskaffelseskost: 
    
Ved førstegangsanvendelse 01.01.16 938 16 938   
Anskaffelseskost per 31.1216 93816 938    
      
Akkumulerte av- og nedskrivninger:     
Årets avskrivninger1 843 1 843   
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12:1 8431 843    
Balanseført beløp per 31.12.15 09515 095    
      
      
Leieforpliktelser:
    
      
Endringer i leieforpliktelser 
20192018    
Ved førstegangsanvendelse 01.01.201917 642    
Nye / endrede leieforpliktelser innregnet i perioden0    
Betaling av avdrag -2 137    
Rentekostnad449    
Totale leieforpliktelser per 31.1215 9530    
      
Kortsiktige leieforpliktelser2 120
   
Langsiktige leieforpliktelser 13 834    
Totale leieforpliktelser15 9530    
      
Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger20192018    
Mindre enn 1 år 2 181    
1-2 år2 145    
3-4 år2 145    
4-5 år2 145    
Mer enn 5 år2 145    
Totale udiskonterte leieforpliktelser per 31.12.18 0190    


Nedenfor følger en oversikt over leiebetalinger som ikke aktiveres, men løpende kostnadsført:

Andre leiekostnader innregnet i resultatet20192018                                               
Leie av immaterielle eiendeler1 6180  

 

Anvendte praktiske løsninger 

Selskapet har valgt å benytte seg av unntakene knyttet til leieavtaler med lav verdi og kortsiktige avtaler, dvs at disse vil blir kostnadsført. Selskapet har også valgt å ikke benytte IFRS 16 for leie av immaterielle eiendeler (leie av programvare m.m).

 

 

Opsjoner om å forlenge en leieavtale

 

Ved beregning av leieperioden er opsjonsperioder hensyntatt, dersom det er mest sannsynlig at disse vil bli benyttet. Er den uoppsigelige leieperioden langt frem i tid, og avtalen i tillegg har en mulighet for en forlengelse via en opsjon, er kun den uoppsigelige leieperioden lagt til grunn, da det er vanskelig å uttale seg om opsjonen vil bli tatt i bruk på nåværende tidspunkt.

 

2018 - Leieforpliktelser 

I 2018 ble leieavtaler klassifisert som enten operasjonell leie eller finansiell leie. Nedenfor vises en oversikt over fjorårets operasjonelle leieavtaler, som nå blir behandlet som finansiell leie på grunn av innføringen av IFRS 16 fra 01.01.2019. Se ytterligere informasjon i overgangsnote, note 2.

 

Selskapets langsiktige avtaler besto av husleieavtaler. Leiebetalinger ble bokført som driftskostnad og resultatført lineært over kontraktsperioden.

 

ÅrHusleieavtalerIT relaterte
forpliktelser
Andre
finansielle
forpliktelser
Sum                                                                         
20191 994  1 994 
20202 044  2 044 
20212 095  2 095 
20222 147  2 147 
Etter 202212 224  12 224 
Sum20 503
 20 503 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 14 - Nærstående parter

Som nærstående part betraktes datterselskap (inkl. datterdatter) , tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. For oversikt over datterselskap, se note 16 , og tilknyttet selskap, se note 17

Transaksjoner mellom selskaper i konsernet består av ordinært kjøp og salg av varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av den daglige driften. Polaris Media ASA er i tillegg deltaker i konsernkontoordning, og transaksjoner mellom selskapene vil følgelig også bestå av rentekostnader og -inntekter. Alle avtaler og transaksjoner er inngått på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.


Kontantekvivalenter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter.

 

                      20192018                               
Nærstående part Salg til  Kjøp fraSalg til Kjøp fra 
A/S Sør-Trøndelag -307 -643  
Adressa Distribusjon AS -468 -468  
Adresseavisen AS -2 6746 870-3 0036 192 
Adresseavisens Telefontjenester AS -141 -145  
Andøyposten AS -141 -144  
Brønnøysundsavis AS -213 -535  
Driva AS -356 -359  
Fjordabladet AS -221 -212  
Fjordens Tidende AS -429 -432  
Fjordingen AS -388 -361  
Fjordtrykk AS -50 -50  
Folkebladet AS -914 -795  
Fosna-Folket AS -261 -665  
Framtid i Nord AS -461 -389  
Harstad Tidende AS -1 3509-1 006 
HTG Multimedia AS 
 -203
 
Innherreds F.Blad og Verdalingen AS -40 -50  
Inord AS -341 -195  
Mediehuset i Tromsø AS -1 7407-69610 
Mediehuset Innherred AS -293 -1 307  
Møre-Nytt AS -356 -347  
Nordavis AS -916 -785
 
Nordvest Distribusjon -363 -377  
Norsk Avisdrift AS -52 -55  
Opdalingen AS -130 -273  
Polaris Distribusjon Nord AS -206 -212  
Polaris Eiendom AS -42 -50  
Polaris Media Midt-Norge AS -206 -339  
Polaris Media Midt-Norge Salg AS  -2 92994   
Polaris Media Nord-Norge AS -242 -487  
Polaris Media Nordvestlandet -254
-28319  
Polaris Regnskap AS -18 -18  
Polaris Trykk Alta AS -121 -116  
Polaris Trykk AS -642 -273
 
Polaris Trykk Harstad AS -585
-58511 
Polaris Trykk Trondheim AS -1 0661 179-1 0891 092 
Polaris Trykk Ålesund AS -53015-535  
Romsdals Budstikke AS -1 80354-1 7622 042 
Skjåk Medieutvikling AS -260 -262  
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS -303 -612  
ST-Trykk AS -56 -55  
Sunnmøringen AS -149 -147  
Sunnmørsposten AS -2 92921 -2 567
 
Trøndelagspakken AS 
 -259  
Trønderbladet AS -197 -446  
Vesterålen Online AS -822 -619  
Vesterålens Avis AS -154 -159  
Vestlandsnytt AS -254  -238  
Vigga AS -148 -156  
Vikebladet Vestposten AS -417 -377  
Åndalsnes Avis AS -329
-3271 
Sum -27 2688 298-25 4679 376 

 

                      20192018                               
Nærstående part FordringGjeldFordring  Gjeld 
Adressa Distribusjon AS 4 692-3 660 2 997  
Adresseavisen AS 15 187-22 10864 449-51 
Adresseavisens Telefontjenester AS 292-1 508 
  
Andøyposten AS   -131    
Brønnøysundsavis AS 3-282 31  
Driva AS 11-69 12  
Fjordabladet AS 22-1 004 6  
Fjordens Tidende AS 14-446 14  
Fjordingen AS 13-379 11  
Fjordtrykk AS 5 
  
Folkebladet AS 42-447 38  
Fosna Folket AS 4 169-3 126 33  
Framtid i Nord AS 20-94 16  
Harstad Tidende AS 365-2 863 852  
iNord 3 400-2 704    
Mediehuset iTromsø AS 106-119 83  
Mediehuset Innherred AS 29-360 40  
Møre-Nytt AS 10-285 10  
Nordavis AS 56-705 45  
Norsk Avisdrift AS  
  
Opdalingen AS -31 9  
Polaris Distribusjon Nord AS 3 181-2 481 
  
Polaris Eiendom AS 
 2 000  
Polaris Media Midt-Norge Salg AS 175    
Polaris Media Nordvestlandet 
 34 300  
Polaris Trykk Alta AS 79-62 
  
Polaris Trykk AS  33 
  
Polaris Trykk Harstad AS 8 909-3 449 
  
Polaris Trykk Trondheim AS 474-658
-82 
Polaris Trykk Ålesund AS 3 617-2 831
  
Romsdals Budstikke AS 7 081-8 510100-207 
Skjåk Medieutvikling AS 27-593  
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS 2 226-14123  
ST-Trykk AS 
 2 500  
Sunnmøringen AS 2-952  
Sunnmørsposten AS 5 369-9 072152
 
Sør-Trøndelag AS 5 568-3 8737 034  
Trøndelagspakken AS 
 23  
Trønderbladet AS 2-9518  
Vesterålen Online AS 51-33  
Vesterålens Avis AS  -23
  
Vestlandsnytt AS 6 -20 2  
Vigga AS 15-681  
Vikebladet Vestposten AS 16-29613  
Åndalsnes Avis AS 9-1929  
Sum 65 282-72 248114 830-341 

 

Legg til i min rapport

Note 15 - Avsetninger og usikre forpliktelser

En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen samt at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapet har i forbindelse med restrukturering av selskapet inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgiving.

 

 Restrukturering

                                                  Pensjon/AfpSluttpakkerAndre
Avsetninger
Sum
Balanse pr 1.11 579  1 579
Avsatt i perioden    
Reversert i perioden    
Benyttet avsetning i perioden-159  -159
Balanseført pr 31.12.20181 419

1 419
     
           
Utbetales i 2020159 
Utbetales etter 20201 260 
Sum1 419 

 

Legg til i min rapport

Note 16 - Datterselskaper

 

Datterselskap

Eierandeler i selskaper der konsernet alene har bestemmende innflytelse anses som datterselskaper. Et foretak anses normalt å være kontrollert av selskapet dersom selskapet:
- har makt over foretaket
- er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket
- har mulighet til å bruke sin makt over foretaket, til å påvirke sin avkastning.
 
Datterselskapene er vurdert etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning ved objektive indikasjoner på verdifall. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført i selskapsregnskapet samme år som det er avsatt i givers regnskap. Det er gjennomført en påfølgende nedskrivningsvurdering for investeringen.

 

DatterselskapForretnings-kontor Eierandel 31.12Egenkapital 31.12Resultat etter skatt Bokført verdi 31.12                                                                                                              
Polaris Media Midt-Norge ASTrondheim100 %95 1112 240150 083 
Polaris Media Nord-Norge ASTromsø     100 %95 6825 09578 457 
Polaris Trykk ASHeimdal    100 %71 124-10 556181 092 
Polaris Media Nordvestlandet ASUlsteinvik       100 %239 599-50317 485 
Polaris Eiendom ASTrondheim100 %12 71425814 000 
Polaris Regnskap ASTrondheim      100 %76740 
Polaris Media Vest Agder ASTrondheim100 %30030 
PNV Media AB Gøteborg 70 %13 614- 11378 102 004 
Sum eiendeler i datterselskap    843 192 

  

Legg til i min rapport

Note 17 - Tilknyttede selskap


Aksjer i tilknyttet selskap

Tilknyttede selskaper er enheter hvor selskapet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer selskapets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når selskapet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Resultat fra tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som investering i datter og tilknyttet selskap under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift.

Polaris Media investerte 9,2 mill.kr. i 2019 og 12,7 mill. kr. i 2018 i HeltHjem Netthandel AS, begge i forbindelse med rettet emisjon.  Eierandel uendret på 34 %.

 

 Merverdianalyse

HeltHjem
netthandel AS


   
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 
12 722
Anskaffelseskost  17 722 

 

  2019 2018 
Beregning av årets resultatandel   
Andel av årets resultat - 1 796-2 788
Årets resultatandel -1 796- 2 788
    
Beregning av balanseført ført verdi   
Balanseført verdi 1.1. 9 9340
Tilgang i perioden 9 18012 722
Årets resultatandel -1 796-2 788
Balanseført verdi 31.12. 17 3189 934

 

 

Legg til i min rapport

Note 18 - Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler

Finansielle eiendeler klassifiseres i følgende målekategorier: virkelig verdi med verdiendring over resultatet, virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader (OCI) og amortisert kost. Målekategori bestemmes ved førstegangsinnregning av eiendelen. For finansielle eiendeler skilles det mellom gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. Klassifisering av finansielle eiendeler bestemmes ut fra kontraktsmessige vilkår for de finansielle eiendelene og hvilken forretningsmodell som brukes for styring av porteføljen som eiendelene inngår i.

Finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter
Gjeldsinstrumenter med kontraktfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer skal i utgangspunktet måles til amortisert kost. Instrumenter med tilsvarende kontantstrømmer som beskrevet over men hvor formålet er både å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og salg, skal i utgangspunktet måles til virkelig verdi med verdiendringer over OCI, men renteinntekter, valutaomregningseffekter og eventuelle nedskrivninger presentert i det ordinære resultatet. Verdiendringer ført over OCI skal reklassifiseres til resultatet ved salg eller annen avhendelse av eiendelene.

Øvrige gjeldsinstrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Derivater og investeringer i egenkapitalinstrumenter
Alle derivater skal måles til virkelig verdi med verdiendring i resultatet, men derivater som er utpekt til sikringsinstrumenter skal regnskapsføres i tråd med prinsippene for sikringsbokføring. Investering i egenkapitalinstrumenter skal måles i balansen til virkelig verdi. Verdiendringer skal som hovedregel føres i det ordinære resultatet, men et egenkapitalinstrument som ikke er holdt for handelsformål og som ikke er et betinget vederlag etter en virksomhetsoverdragelse, kan utpekes som målt til virkelig verdi med verdiendringer over OCI. Selskapet har valgt å føre verdiendingen over OCI for disse egenkapitalinstrumentene Selskapet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære driften for konsernet. Selskapet har derfor, for sine nåværende aksjeinvesteringer valgt å føre verdiendringer over OCI. Ordinært utbytte resultatføres, mens verdiendringer skal ikke til resultatet verken løpende eller ved avhendelse.

Finansielle forpliktelser

Finansielle forpliktelser som blant annet rentebærende gjeld skal måles til amortisert kost, med unntak av finansille forpliktelser som skal måles til virkelig verdi over resultatet på grunn at de er holdt for handelsformål, og finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet. Eksempel på finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet er derivater. Konsernet har en rentebytteavtale som blir omfattet av IFRS 9 sin definisjon av et derivat.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Metode for verdsettelse:
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av rapporteringsperioden med henvisning til noterte markedspriser eller kurser fra forhandlere av finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange posisjoner og salgskurs for korte posisjoner), uten fradrag for transaksjonskostnader.
For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrøms beregning eller andre verdsettelsesmodeller.
Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.

Finansielle eiendeler og forpliktelser

2019Verdsettelses-
nivå
Finansielle
instrumenter målt
til virkelig verdi
over totalresultatet

Finansielle 
instrumenter
målt til
amortisert kost
Sum
Finansielle  eiendeler                                                
Investeringer i aksjer og andeler1,3 5 067  5 067
Fordringer   68 13568 135
Andre langsiktige fordringer   6363
Sum finansielle eiendeler 5 067 68 19873 264
      
Finansiell gjeld     
Langsiktig rentebærende gjeld2528 195 935195 935
Kortsiktig rentebærende gjeld (1.års avdrag)     4 9004 900
Leverandørgjeld   14 30214 302
Annen kortsiktig gjeld   7 7977 797
Konsernkontoordning   252 784252 784
Sum finansiell gjeld 528
475 718476 246
  
 Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)0
 Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)-528
 Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare
   markedsdata)
5 067

 

2018Verdsettelses-
nivå
Finansielle
instrumenter målt
til virkelig verdi
over totalresultatet

Finansielle
instrumenter 
målt til
amortisert kost
Sum
Finansielle  eiendeler                                                
Investeringer i aksjer og andeler1,318 382  18 382
Fordringer  
120 985120 985
Andre langsiktige fordringer  
6363
Sum finansielle eiendeler 18 382
121 048139 431
      
Finansiell gjeld     
Langsiktig rentebærende gjeld21 087 200 835201 921
Leverandørgjeld  
4 038 4 038
Annen kortsiktig gjeld  
6 7956 795
Konsernkontoordning  
130 394130 394
Sum finansiell gjeld 1 087
342 061343 148
  
 Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)6 367
 Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)-1 087
 Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare
      markedsdata)
12 015

 

Oversikt aksjer     2019 2018 
 Balanseført verdi 1.1.    18 382 33 901 
 Tilgang      5 329        50 
 Avgang    - 18 062 0 
 Verdivurdering over totalresultatet (OCI)    - 583 - 15 569 
 Balanseført verdi per 31.12.    5 067 18 832 

 

Legg til i min rapport

Note 19 - Kundefordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Det forventes ikke noe tap på fordringene i 2019, det er derfor ikke foretatt noen avsetning, og det er heller ikke kostnadsført noe tap i løpet av året.

Langsiktige fordringer
Oversikt over fordringer som forfaller senere enn ett år etter 31.12:

                                2019 2018                                                                                                        
Andre langsiktige fordringer                                 63 63 
Sum 63 63 


For konsernmellomværende fordringer henvises det til note 14 - Nærstående parter.

  

Legg til i min rapport

Note 20 - Pant og garantier

Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i aksjer i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskapene fremgår av tabellen nedenfor.

 

Pantesikret gjeld                             20192018                                                                        
Langsiktig rentebærende gjeld til Sparebank 1 SMN 195 935200 835 
Neste års avdrag  (klassifisert som korts.gjeld)  4 900   
Pantesikret gjeld per 31.12 200 835 200 835 
     
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet i selskapet    
 Datterselskaper 843 192679 218 


Se note 16 Datterselskaper for en nærmere spesifikasjon.

 

Garantiansvar

Selskapet har per 31.12 avgitt 2 forskjellige garantier relatert til hhv. husleie (59,5 mill.) og skattetrekk (36,8).

Legg til i min rapport

Note 21 - Finansposter

Finansinntekt  20192018
Inntekt på investering i datterselskap 64 15279 573
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 7843 936
Annen finansinntekt1) 3 15636 965
Sum finansinntekt 68 093120 474
    
Finanskostnader    
Annen rentekostnad 7 1315 891
Annen finanskostnad  660478
Sum finanskostnader  7 7916 369


1) Beløpet i 2018 består hovedsakelig av utbytte fra Polaris Media Nordvestlandet AS på 34,3 mill. Ingen tilsvarende utbytte i 2019.

Legg til i min rapport

Note 22 - Hendelser etter balansedagen

Selskapet har identifisert hendelser som har funnet sted i perioden mellom balansedagen og rapporteringsdato.

Opptak av nytt lån

Polaris Media har pr 9. januar tatt opp et nytt lån i Sparebank1 SMN på 300 mill. Løpetiden på det nye lånet er 10 år.

Polaris Media Sør

6. januar var gjennomføringsdatoen for transaksjonen med Agderposten Medier AS, Schibsted Norge AS og Schibsted Distribusjon AS om etablering av et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet under navnet Polaris Media Sør. Viser til note 4 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon.

 

Covid-19-pandemien

Effektene av Covid-19-pandemien har satt selskapet i en ny og ukjent situasjon. Tiltakene som er gjennomført av myndighetene i Norge for å redusere smittefaren, gir store ringvirkninger i samfunnet, næringslivet og økonomien generelt. Mediehusene utgjør en viktig samfunnsfunksjon i en slik situasjon.
 
I forlengelsen av tiltakene som er iverksatt, har mediehusene og trykkeriene opplevd en betydelig nedgang i annonseinntekter og inntekter fra reklametrykk. Det er stor usikkerhet rundt hvor lenge denne situasjonen vil vedvare, og dermed hvor store konsekvensene blir for selskapet. Som følge av nedgangen i inntekter vil selskapet benytte seg av myndighetenes krisetiltak med å utsette betalinger av skatter og avgifter. I tillegg jobbes det løpende med kostnadstiltak for å kunne møte de negative inntektseffektene om følger av Covid-19.
 
Selskapet inngår i konsernkontoordningen til Polaris Media konsernet. Konsernet har estimert ulike scenarier for likviditetsutvikling i 2020 som viser tilstrekkelig likviditet på konsernnivå som selskapet vil ha tilgang til. 
 
Effektene av Covid-19 påvirker ikke årsregnskapet for 2019. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.


 

Legg til i min rapport