Kontantstrøm

 

Tall i 1000 NOK                 20192018                  
     
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter       
Driftsresultat -62 530-47 118 
Justert for periodens av- og nedskrivninger11,12,13 3 8553 214 
Endring i kundefordringer 1 818900 
Endring i leverandørgjeld 10 2642 392 
Endring offentlig gjeld -345-1 163 
Pensjon564607 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden171 796 2 788 
Endring i andre tidsavgrensningsposter 2 149-10 888 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -42 429-49 267 
     
Kontantstrømmer fra investingsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im. eiendeler11,12 -1 008-2 395 
Finansielle investeringer16,17 -101 958-13 678
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -102 966-16 074 
     
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 
-7 960 
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag21 113 87394 558 
Utbetaling utbytte -85 321-73 342 
Leiebetalinger -2 145
 
Øvrige finansieringsaktiviteter -3 40212 969 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 23 00526 226 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 10 -130 394-91 277 
Netto kontantstrøm -122 390-39 115 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.10 -252 784-130 394 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 

Legg til i min rapport