Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note20192018                            
EIENDELER     
      
Anleggsmidler     
Immaterielle eiendeler     
Utsatt skattefordel 92 2283 185 
Øvrige immaterielle eiendeler 112 0082 614 
Sum immaterielle eiendeler  4 2365 799 
      
Varige driftsmidler     
Maskiner og driftsløsøre 122 6783 081 
Bruksretteiendel 1315 095 0 
Sum varige driftsmidler  17 7743 081 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 16,17860 510689 152 
Investeringer i aksjer og andeler 185 06718 382 
Pensjonsmidler 8650726 
Andre fordringer 196363 
Sum finansielle anleggsmidler  866 290708 323 
      
Sum anleggsmidler  888 299717 202 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 197202 712 
Kundefordringer på selskap i samme konsern 131 130956 
Andre fordringer  2 1323 445 
Andre fordringer på selskap i samme konsern 1364 152113 873 
Sum omløpsmidler  68 153120 986 
      
SUM EIENDELER  956 435838 188 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 3,448 92748 927 
Egne aksjer 4-163-33 
Overkurs 4256 982256 982 
Annen egenkapital 462 28768 346 
Sum egenkapital  368 032374 222 
      
Gjeld        
Langsiktig gjeld     
Pensjonsforpliktelser 8,1533 61334 258 
Langsiktig rentebærende gjeld  18,20196 462 201 921 
Langsiktig leieforpliktelse   13 13 8340 
Sum langsiktig gjeld  243 909236 179 
      
Kortsiktig gjeld     
Kortsiktig leieforpliktelse  13 2 120 0 
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,18252 784130 394 
Kortsiktig rentebærende gjeld  18 4 900 0 
Leverandørgjeld 183 9943 697 
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 1410 308341 
Skyldige offentlige avgifter  649994 
Kortsiktig gjeld konsern 14 61 940  
Foreslått utbytte 4 85 565 
Annen kortsiktig gjeld 187 7976 795 
Sum kortsiktig gjeld  344 492227 786 
      
Sum gjeld  588 401463 965 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  956 435838 188 

 

 

Se noter her

Legg til i min rapport