Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2019  2018  
     
Salgsinntekter5,62 342 6681 524 896 
Sum driftsinntekter 2 342 6681 524 896 
     
Varekostnad18449 135228 150 
Lønnskostnad              7,22,261 143 578679 857 
Annen driftskostnad17,22,25567 450464 153 
Sum driftskostnader 2 160 1631 356 941 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden12 8 0546 290 
Driftsresultat (EBITDA) 190 559159 027 
     
Avskrivninger8,977 82579 868 
Avskrivninger Bruksretteiendeler1065 310  
Nedskrivninger8,9639106 
Av- og nedskrivinger 143 77379 974 
Driftsresultat (EBIT) 46 78679 053 
     
Finansinntekter
13,15136 71143 748 
Finanskostnader1539 0508 822 
Netto finansposter 97 66134 926 
Ordinært resultat før skattekostnad 144 446113 979 
     
Skattekostnad på ordinært resultat2137719 220 
Resultat etter skatt 144 07094 759 
     
Ikke-kontrollerende interesser11-11 8251 698 
Aksjonærene i morselskapet 155 89593 061 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi13,27584 101159 500 
Estimatavvik pensjoner7-3 2674 514 
Inntektsskatt estimatavvik pensjon og kildeskatt 719-1 135 
     
Poster som vil bli reklassifisert til resultatet    
Kontantstrømsikring10,15559840 
Inntektsskatt kontantstrømsikring-123-193 
Totalresultatet (comprehensive income) 726 058258 284 
     
Ikke-kontrollerende interesser11 -11 8251 698 
Aksjonærene i morselskapet 737 883256 586 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) 2,951,94 

 

Se noter her

 

Legg til i min rapport