Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note20192018              
EIENDELER     
Utsatt skattefordel 2157 16331 479 
Goodwill, ervervet 4,8420 340301 339 
Øvrige immaterielle eiendeler 4,8445 464178 291 
Varige driftsmidler 9,16156 033175 877 
 Bruksretteiendel 10,28356 781  
Investering i tilknyttet selskap 1270 03265 167 
Investering i felleskontrollert virksomhet 1228 97930 166 
Investering i aksjer og andeler 13,141 944 6551 370 092 
Øvrige finansielle anleggsmidler 1425 3891 208 
Pensjonsmidler 781 45973 250 
Anleggsmidler  3 586 2952 226 868 
      
Varer  15 61613 827 
Fordringer 14,25224 352157 816 
Bankinnskudd, kontanter 14323 726235 414 
Omløpsmidler  563 695407 058 
Eiendeler  4 149 9902 633 926 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 24305 745305 876 
Annen egenkapital  1 186 5431 135 982 
 Reserver  952 623368 280 
Ikke-kontrollerende interesser  -111 57717 858 
Egenkapital  2 333 3341 827 996 
      
Pensjonsforpliktelser 7139 879138 436 
Utsatt skatt 2197 95246 760 
Langsiktig rentebærende gjeld 14,15,16196 462201 921 
Andre langsiktige forpliktelser 26,28136 1540 
 Langsiktige leieforpliktelser 10,14,16,28355 78140 289 
Langsiktig gjeld  926 228427 406 
      
Kortsiktig leieforpliktelse 10,14,15,16,2879 325  
Kortsiktig rentebærende gjeld 14,15,164 9006 769 
Leverandørgjeld 14110 38040 301 
Betalbar skatt 218 69615 891 
Annen kortsiktig gjeld 14,15,19,26411 770200 521 
Kontraktsforpliktelser 14,20 275 357115 042 
Kortsiktig gjeld  890 427378 524 
Gjeld  1 816 656805 930 
Egenkapital og gjeld  4 149 9902 633 926 

 


Se noter her

 

Legg til i min rapport