Note 8. Immaterielle eiendeler og goodwill

 

2019KunderelasjonerMerkenavnØvrige*EgenutvikletSumGoodwill                   
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1240 21243 35756 76341 805382 137301 339 
 Tilgang ved kjøp av virksomhet (Stampen Media)99 244170 24715 0070284 498101 121 
Tilgang i året**006 8844 81511 70017 405 
 Avgang i året0-394-1 2780-1 6370  
Utrangering00-2 230-4 755-6 985 
Reklassifisering***001 4164 5916 008 
Anskaffelseskost før omregningsdifferanse339 457213 21076 5620675 685419 864 
Omregningsdifferanse1 4942 56295605 0121 779 
Anskaffelseskost per 31.12340 950215 77277 51846 457680 697421 643 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1126 898046 16630 388203 452 
Periodens avskrivninger17 978011 7038 91938 600 
Periodens nedskrivninger0098851831 303 
Avgang00-8710-8710 
Utrangering00-2 230-4 755-6 985 
Akkumulerte avskrivninger før omregningsdifferanse144 876054 86534 637234 3781 303 
 Omregningsdifferanse90076508550 
Bokført verdi per 31.12195 984215 772 21 88811 820445 464420 340 
 * Øvrige immaterielle eiendeler består hovedsakelig av programvare   
 ** Tilgang goodwill ut over tilgang knyttet til virksomhetskjøp er Stampen Media's kjøp av Ortstidningar i Väst AB (14,5 mill.) og Alingsåskuriren AB (3,8 mill.)   
 *** Alle kostnader relatert til "driftsmidler under arbeid" (som ennå ikke er tatt i bruk) er klassifisert som maskiner og driftsløsøse. Dersom kostnadene bli liggende på denne kontoen over årsskiftet, vil de bli tatt ut av "driftsmidler under arbeid" og klassifisert i riktig gruppe via linjen for reklassifisering.   
        
 2018Kunderelasjoner Merkenavn Øvrige* Egenutviklet Sum Goodwill  
Anskaffelseskost        
Anskaffelseskost 1.1.240 21243 35759 23646 899389 704301 249 
Tilgang i året001 6452 9054 55090 
Utrangering 00-6 323-9 993-16 3160 
Reklassifisering 002 2051 994 4 1990 
Anskaffelseskost per 31.12. 240 21243 35756 76341 805382 137301 339 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger per 1.1.114 793 044 46530 418189 6760 
Periodens avskrivninger12 10507 9409 96330 0080 
Periodens nedskrivninger03948404780 
Utrangering00-6 323-9 993-16 3160 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12.126 89839446 16630 388203 8460 
        
 Bokført verdi per 31.12.113 31442 96210 59811 417178 291301 339 
 *Øvrige immaterielle eiendeler består hovedsakelig av programvare   

 

 

Avskrivningssatser og utnyttbar levetid:

Kunderelasjoner avskrives lineært med 5 %, egenutviklede immaterielle eiendeler avskrives lineært over 3 år, mens øvrige immatereielle eiendeler avskrives  lineært over 4 år.

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet.

Polaris Media har gjennomført en nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid etter IAS 36.10. Samme metodikk som tidligere år ble benyttet også for 2019. Testene ble i hovedsak utført per tredje kvartal. Nedskrivingstestene ble gjennomført ved at det ble beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp ble det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2020-2024. Etter denne perioden ble kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på 2,0 % (2,0 %) for mediehus og -5,0% (-5,0%) for trykkeri. Den benyttede diskonteringsrente er beregnet på grunnlag av langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det ble benyttet en WACC før skatt på rundt 10,6% (10,9%) og en WACC etter skatt på 8,4% (8,6%). I WACC'en ble det benyttet en Small Cap premie på 3% som er noe lavere enn fjoråret (4,8%). Som følge av at selskapets aksje er lite likvide ble det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en Peer Group sammensetning som har likhetstrekk med Polaris Media. (Samme gruppe selskaper som tidligere år). Nedskrivningstestene utført i 2019 viser at det er behov for nedskrivning av goodwill på 1,3 mill i Polaris Distribusjon Nordvestlandet. Ut over dette foreligger ikke grunnlag for nedskrivning av immaterielle eiendeler eller goodwill etter IAS 36.

I forbindelse med gjennomføring av nedskrivningstestene, foretas en sensitivitetsanalyse for alle kontantgenererende enheter relatert til kombinasjonen av en endring i terminalvekst på +/- 1% - 2% og WACC på +/- 0,5% - 1%, samt for kombinasjonen endring i EBITDA margin på +/- 10% - 20% og endring i WACC på +/- 0,5% - 1% .

Sensitivitetsanalysen viser at Romsdal Budstikke konsernet som inngår i underkonsernet Polaris Media Nordvestlandet vil komme i en nedskrivningsposisjon dersom WACC'en økes med 1% samtidig som terminalveksten reduseres med 2% og dersom EBITDA marginen reduseres med 20%, samtidig som WACC'en øker med 1%. Ingen av de øvrige kontantgenererende enhetene hadde utslag på sensitivitetsanalysene.

 

Allokering av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid til driftssegment    
2019GoodwillMerkenavnSum 
Polaris Media Midt-Norge 1 7964 5676 363 
Polaris Media Nordvestlandet*241 40028 547269 947 
Polaris Media Nord-Norge25 3279 84835 175 
Polaris Trykk31 837031 837 
Stampen Media*118 202170 247288 449 
Omregningsdifferanse1 7792 5622 562 
Sum 420 340215 772634 333 
*Goodwillen i Stampen Media består av goodwillen som oppsto ved oppkjøpet av Stampen Media konsernet per 25. april 2019 på 101,1 mill. I tillegg er det oppstått goodwill ved Stampen Medias kjøp av Ortstidningar i Väst AB (økt fra 50% til 100%) og Alingsåskuriren AB på henholdvis 14,5 mill. og 3,8 mill.
 
     
2018    
Polaris Media Midt-Norge1 796 4 5676 363 
Polaris Media Nordvestlandet242 68428 547271 231 
Polaris Media Nord-Norge25 0229 84834 870 
Polaris Trykk31 837031 837 
Sum301 33942 962344 301 
*En stor del av goodwill er allokert til Polaris Media Nordvestlandet som følge av oppkjøpet av  virksomheten fra Edda Media i 2009  
Legg til i min rapport