Note 7. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler

Selskapene i konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 22 for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

De fleste av konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for AFP ordningen og det årlige tilskuddet blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Tilskuddet fastsettes av LO/NHO -ordningen.

Konsernet avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger i 2015. Ved avvikling av de ytelsesbaserte pensjonsordningene i Adresseavisens Pensjonskasse, ble det utstedt fripoliser. Disse ble utstedt på det nye dødelighetsgrunnlaget K2013. Pensjonskassen garanterer en årlig avkastning på fripolisene over hele pensjonsavtalens løpetid. I perioder med lave renter kan dette utgjøre en betydelig utfordring for pensjonskassen. Manglende avkastning kan dekkes av kassens buffere. Pensjonskassen er også underlagt krav til oppreservering pga økt levealder, solvensmargin og stresstester der bufferkapitalutnyttelsen må være innenfor visse rammer. Dersom pensjonskassen ikke oppfyller de kravene som Finanstilsynet setter, representerer dette en potensiell finansiell forpliktelse for Polaris Media.

Stampen Media konsernet har så å si samme pensjonsordninger som det norske konsernet. De har innskuddsbaserte pensjonsordninger for alle sine ansatte. Det svenske konsernet har på lik linje som det norske avviklet ytelsesbasert pensjon.

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS oppdaterte veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. desember 2019.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:

                                                          20192018                                                       
Diskonteringsrente 2,30%2,60% 
Forventet avkastning 2,30%2,60% 
Lønnsregulering 2,25%2,50% 
Pensjonsregulering 0,50%0,80% 
Pensjonsreg. opptj. folketrygden 2,00%2,50% 
 
Årets pensjonskostnad er sammensatt slik:                    20192018                                                                  
Årets pensjonsopptjening 293194 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) - -1 634 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 210258         
+Administrasjonskostnader 1 4851 504 
+Periodisert arbeidsgiveravgift 185-8 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 2 174314 
Medlemsinnskudd fra ansatte -9 037-8 886 
Pensjonskostnad relatert til omstilling 2 849336 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 54 745 38 721 
Andre pensjonskostnader (inkl. AFP-ordningen) 10 2119 962 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat 60 94140 447 
     
Aktuarmessige gevinster(-) og tap(+) innregnet i totalresultatet (OCI) 3 267-4 514 
     
Antall aktive personer i ytelsesbasert ordning 42 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 403400 
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:20192018                    
Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1332 70355 152387 855375 79760 245436 043 
IB pensjonsforpliktelse oppkjøpt virksomhet2 141 11 58513 727    
Nåverdien av årets pensjonsopptjening141-141194-194 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen8 3311 3999 7307 7161 3069 022 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)----26 821-1 289-28 110 
Aktuarmessige gevinster og tap-1 837-1 714-3 5512 405-2 519-114 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-25 779-2 992-28 771-26 589-2 590-29 179 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12315 70063 432379 131332 70355 152387 855 
 
Årets endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1387 236-387 236419 077-419 077 
Forventet avkastning på pensjonsmidler9 520-9 5208 764-8 764 
Aktuarmessige gevinster og tap-2 453--2 45310 652-10 652 
Planendring----26 476--26 476 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-24 157--24 157-26 129--26 129 
Administrasjonskostnader-5 859--5 859-6 049--6 049 
Premieinnbetalinger5 935-5 9357 397-7 397 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12370 221-370 221387 236-387 236 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-54 52163 4328 910-54 53355 152619 
Arbeidsgiveravgift-6 7536 753-7 2847 284 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling (se note 24)-65 90165 901-73 38173 381 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger-- 23 642-23 642--16 099-16 099 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.12-54 521112 44457 923-54 533119 71865 185 
Omregningsdifferanser11486497    
Netto pensjonsforpliktelser/midler 31.12-54 510112 930 58 420-54 533119 71865 185 
        
Pensjonsmidler i balansen  81 459  73 250 
Pensjonsforpliktelser i balansen  139 879  138 436 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  58 420  65 185 

 

Historisk informasjon 20192018201720162015 
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 379 131387 855436 043429 182444 738 
Brutto pensjonsmidler 370 221387 236419 076416 332422 736 
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 8 91061916 96712 84922 002 
        
Estimatavvik 201920182017 2016   
 Estimatavvik innregnet i totalresultatet (OCI) 3 267-4 51414 4956 487  
        
Sensitivitet*DiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng 0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO) -5 %5 %0 %0 %10 %-5 %
Periodens pensjonskostnad -4 %5 %5 %-5 %5 %-3 %
 * Gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger

 
                       20202019                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 6 0815 935 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 2 6472 651 
Forventet betalinger innskuddspensjon 42 33738 275 
Pensjoner omstillingstiltak  12 97422 128 
Egenandel ansatte -6 548-9 100 
Sum 57 49159 890 
Legg til i min rapport