Note 6. Driftsinntekter

 

                  20192018                                             
Annonseinntekter    
Papir 583 668388 050 
Digitalt 247 573208 907 
Annonserelaterte inntekter 42 53919 984 
Sum annonseinntekter 873 780616 940 
     
Brukerinntekter    
Abonnementsinntekter 954 155545 484 
Løssalgsinntekter 47 38141 665 
Sum brukerinntekter 1 001 537587 149 
     
Trykkeriinntekter    
Aviser 110 282116 452 
Siviltrykk 80 34177 877 
Sum Trykkeriinntekter 190 624194 329 
     
Distribusjonsinntekter 155 492 57 413  
     
Øvrige inntekter    
Pressestøtte 51 59422 695 
Husleie 8353 109 
Andre driftsinntekter 1) 68 80743 261 
Sum øvrige inntekter 121 23669 065 
     
Sum salgsinntekter 2 342 6681 524 896 
     
Sum driftsinntekter 2 342 6681 524 896 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av viderefakturering av trykkerikostnader, IT -og regnskapstjenester, salg av rettigheter samt faktureringsavgifter.

Alle inntekter er knyttet til kontrakter med kunder. Konsernet har ingen kontraktseiendeler (leveranser som ennå ikke er fakturert), for informasjon om kontraktsforpliktelser se note 20.

Legg til i min rapport