Note 5. Driftssegmenter

Inndelingen i de ulike driftssegmentene er basert på konsernets ledelses- og internrapporteringsstruktur. Virksomheten i Polaris Media ASA er organisert i seks virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Stampen Media og henholdsvis distribusjon og trykkerivirksomheten Polaris Trykk og Polaris Distribusjon. Distribusjon ble først fra 1.1 i år skilt ut og behandlet som eget virksomhetsområde, men uten at den juridiske strukturen er endret. Fjorårstallene er endret iht til dette. Fra 25. april 2019 er i tillegg Stampen Media inkludert som et nytt segment.

Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet består av mediehus og har derfor annonseinntekter og brukerinntekter. I tillegg mottar noen av mediehusene pressestøtte.

Stampen Media består av mediehus og distribusjonsselskaper, og har dermed både annonseinntekter, brukerinntekter og distribusjonsinntekter.

Polaris Trykk og Polaris Distribusjon driver med henholdsvis trykkerivirksomhet og distribusjonsvirksomhet og har henholdsvis trykkeriinntekter og distribusjonsinntekter.

På linjen "andre" i tabellen nedenfor ligger morselskapet Polaris Media ASA, Polaris Eiendom AS, og Polaris Regnskap AS da virksomhetene ikke anses som vesentlig for å rapportere som eget segment. Polaris Eiendom har tidligere bestått av virksomhetens eiendommer, men i løpet av 2017 ble siste eiendom solgt. Polaris Regnskap består av regnskapsførsel for eksterne kunder.

Eliminering gjelder konserninterne transaksjoner mellom segmentene.

 

Resultatposter                20192018                                              
Driftsinntekter    
 Annonseinntekter papir 187 081 220 874  
 Digitale annonseinntekter 150 384 130 598 
 Brukerinntekter abonnement 305 717 285 957  
 Brukerinntekter løssalg 20 427 21 687  
 Øvrige inntekter 37 064 49 273  
Polaris Media Midt-Norge 700 673 708 390  
 Annonseinntekter papir 92 087 106 729  
 Digitale annonseinntekter 38 579 33 729  
 Brukerinntekter abonnement 187 238 177 276  
 Brukerinntekter løssalg 10 618 10 885  
 Øvrige inntekter 14 586 15 872  
Polaris Media Nordvestlandet 343 109344 491 
 Annonseinntekter papir 50 516 60 641  
 Digitale annonseinntekter 54 176 44 690  
 Brukerinntekter abonnement 86 518 82 404  
 Brukerinntekter løssalg 9 173 9 093  
 Øvrige inntekter 30 503 33 053  
Polaris Media Nord-Norge 230 885229 881 
Trykkeriinntekter interne aviser 101 479 103 978  
Trykkeriinntekter eksterne aviser 110 282 116 452  
Siviltrykkinntekter 80 341 77 877  
Øvrige inntekter 4 697 4 446  
Polaris Trykk 296 799302 753 
Distribusjonsinntekter 215 364 213 412  
Polaris Distribusjon 215 364213 412 
Annonseinntekter papir 254 129   
Digitale annonseinntekter 47 139   
Abonnementsinntekter 374 833   
Løssalgsinntekter 7 163   
Distribusjonsinntekter 90 992   
Øvrige inntekter 50 540   
Stampen Media 824 798   
Andre 3 2754 473 
Eliminering -272 236-278 504 
Sum driftsinntekter 2 342 6681 524 896 
     
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 94 25889 371 
Polaris Media Nordvestlandet 37 69739 928 
Polaris Media Nord-Norge 20 58927 214 
Polaris Trykk 42 57541 551 
Polaris Distribusjon 6 7094 911 
Stampen Media 21 824  
Andre -40 023-43 948 
Normalisert EBITDA* 183 630159 027 
Leiebetalinger  66 856  
Engangseffekter -59 927  
  190 559159 027 
     
EBIT    
Polaris Media Midt-Norge 75 90966 705 
Polaris Media Nordvestlandet 33 91535 194 
Polaris Media Nord-Norge 15 47622 315 
Polaris Trykk 15 1477 011 
Polaris Distribusjon 5 3504 842 
Stampen Media 14 999  
Andre -51 786-57 015 
Normalisert EBIT* 109 01079 053 
Leiebetalinger 66 856  
Avskrivning leie bruksretteiendeler -69 153  
Engangseffekter -59 927  
Sum EBIT 46 786  

*Normalisert EBITDA er EBITDA korrigert for engangseffekter og restruktureringskostnader, se note 26 Restruktureringskostnader og note 29 Alternative resultatmål

Tallene for hvert segment presenteres som om IFRS 16 ennå ikke er tatt i bruk. På linje for "leiebetalinger" vises hvilket beløp som før IFRS 16 lå som en kostnad i resultatet og som etter innføring av IFRS 16 reduserer leieforpliktelsen i balansen. Polaris har også valgt å vise andre effekter knyttet til innføring av IFRS 16 på egen linje - "avskrivning leie bruksretteiendel", som før IFRS 16 ikke fantes i resultatregnskapet.

Legg til i min rapport