Note 3. Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ledelsens skjønnsmessige vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper

Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen foretar vurderinger og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser.

Forutsetninger om fremtiden og andre kilder til estimatusikkerhet

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige.

Det er i forbindelse med regnskapsavleggelsen gjort antagelser og estimeringer som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg vesentlig. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Områder hvor estimater har vesentlig innvirkning på konsernets regnskap:

Pensjonskostnader, ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, se note 7
Beregning av pensjonskostnader og netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler) foretas på grunnlag av en rekke estimater og forutsetninger. Endringer i og avvik fra estimater og forutsetninger påvirker virkelig verdi av netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser. Endringer i diskonteringsrenten er den individuelle endringen som har størst betydning for fastsettelsen av pensjonskostnader og forpliktelse.

Nedskrivninger, se note 8 og 9
Konsernet har betydelige investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid vurderes årlig for verdifall eller når det foreligger indikatorer på nedskrivning. Andre eiendeler blir vurdert for verdifall når det foreligger indikasjoner på verdifall. Beregning av gjenvinnbare beløp krever bruk av estimater, herunder å bestemme egnet diskonteringsrente, estimering av fremtidige resultater inkludert fall i opplag, utvikling i annonsemarkedet, papirpriser og antagelser om fremtidige konkurransesituasjon.

Aksjeposter vurdert til virkelig verdi, se note 13
Konsernet eier finansielle eiendeler som er klassifisert etter IFRS 9 til finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (OCI). Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked fastsettes ved å benytte verdsettelsesteknikker. Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så langt som mulig er basert på markedsforholdene på hver balansedag. Konsernet har vesentlige investeringer i FINN.no AS, Trønder-Avisa AS, Mazemap AS og Fanbooster. Disse investeringene handles ikke i et aktivt marked, og konsernet har i verdifastsettelsen benyttet verdsettelsesteknikker. For Finn.no er anvendt metode for verdsettelse "sum of the parts". For utdypelse av verdsettelsesmetode på investeringen i FINN.no AS henvises det til note 13 hvor dette er nærmere kommentert.


 

Legg til i min rapport