Note 29. Alternative resultatmål

Konsernet benytter enkelte alternative resultatmål i sin rapportering. I det følgende defineres de alternative resultatmålene og det gis en avstemming mot regnskapet og sammenligningstall for forrige periode. I tabellen nedenfor vises rapportert EBITDA, engangseffekter, IFRS-effekter knyttet til leiekostnader og normalisert EBITDA. Konsernet benytter normalisert EBITDA som et økonomisk resultatmål da det bedre viser resultatet for konsernet ved normal drift.

Normalisert EBITDA
Forskjellen mellom rapportert EBITDA og normalisert EBITDA er følgende:

1) Engangseffekter i regnskapet utenfor ordinær drift. 
 I 2019 er engangseffektene hovedsakelig knyttet til strukturprosjekter (Stampen Media og Agder) og restruktureringskostnader innen distribusjon (i Stampen Media) på tilsammen 60 mill.

 2) IFRS-effekter knyttet til leiekostnader
Som følge av innføring av IFRS 16 fra 1. januar 2020 er alle leieavtaler (med noen unntak) vurdert som finansiell leasing. Dette innebærer at leiekostnader som før lå som en del av andre driftskostnader nå ligger som avskrivning og finanskostnad. For å kunne presentere sammenlignbare tall mot fjorår inkluderer vi disse leiekostnadene slik vi gjorde før innføringen av IFRS 16, sum 67 mill.

NIBD
NIBD er netto rentebærende gjeld og består av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner og kortsiktig rentebærende gjeld (ekskl. gjeld knyttet til leieforpliktelse etter IFRS 16) fratrukket konsernets bankinnskudd/kontanter. Konsernet benytter NIBD i forbindelse med overholdelse av covenantskrav.

 

Avstemming av alternative resultatmål mot regnskapet: 
                 20192018                                              
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 110 46589 371 
Polaris Media Nordvestlandet
48 01839 928 
Polaris Media Nord-Norge 24 63727 214 
Polaris Distribusjon 7 9854 911 
Polaris Trykk 57 07941 551 
Stampen Media  951  
Andre -58 578-43 948 
Sum EBITDA 190 559159 027 
     
Engangseffekter /restruktureringskostnader    
Polaris Media Midt-Norge -4480 
Polaris Media Nordvestlandet 00 
Polaris Media Nord-Norge 00 
Polaris Distribusjon 00 
Polaris Trykk 2 0540 
Stampen Media 37 6290 
Andre 20 6920
Sum engangseffekter/restruktureringskostnader 59 9270 
     
IFRS-effekter leiekostnader    
 Polaris Media Midt-Norge
-15 759 
 Polaris Media Nordvestlandet -10 321 
 Polaris Media Nord-Norge -4 049 
 Polaris Distribusjon -1 275 
 Polaris Trykk -16 558 
 Stampen Media -16 757 0 
 Andre -2 137 
 Sum IFRS-effekter leiekostnader -66 856 
     
Normalistert EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge
94 25889 371 
Polaris Media Nordvestlandet 37 69739 928 
Polaris Media Nord-Norge 20 58927 214 
Polaris Distribusjon 6 7094 911 
Polaris Trykk 42 57541 551 
Stampen Media
21 8240 
Andre -40 023-43 948 
Sum normalisert EBITDA 183 630159 027 
     
NIBD består av følgende poster i regnskapet:    
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen
196 462201 921 
Kortsiktig rentebærende gjeld  4 9000 
Bankinnskudd -323 726-235 414 
Netto rentebærende gjeld -122 364-33 493 

 

 

 

 

Legg til i min rapport