Note 28. Nye standarder som er offentliggjort

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger

Endringer i regnskapsprinsipper og fortolkninger som :
Har trådt i kraft:
Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskapsperiode. Nedenfor er det listet opp hvilke endringer i IFRS med virkning fra 2019 regnskapet som har vært relevant for konsernet, samt effekten dette har hatt på konsernets årsregnskap.

IFRS 16 - Leieavtaler
IFRS 16 leieavtaler har ikrafttredelse fra 1.1.2019, og erstatter IAS 17 Leieavtaler, IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale, SIC-15 Operasjonelle leieavtaler - insentiver og SIC-27 Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale. IFRS 16 regulerer innregning, måling, presentasjon og notekrav knyttet til leieavtaler og krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse (forpliktelse til å betale leie) og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. Dette er på lik linje som regnskapsføringen av finansielle leieavtaler etter IAS 17. Standarden tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost.  I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen. 

IFRS 16 krever at leietaker foretar en fornyet måling av leieforpliktelsen som følge av konkret angitte endringer i kontantstrømmer (som endring i forventet betalinger knyttet til restverdigarantier og endring i fremtidige leiebetalinger som følge av endringer i indeks eller rentesats)  og/eller som følge av konkret angitte endringer i leieperioden (som endret vurdering av leieperioden og endret vurdering av en opsjon til å kjøpe underliggende eiendel) annet enn ved endring av kontrakten som sådan. Endring av leieforpliktelsen som følge av fornyet måling vil som hovedregel blir ført som en justering av rett til bruk eiendelen.

IFRS 16 har i det store og hele samme krav for regnskapsføring hos utleier som etter nåværende IAS 17 Leieavtaler. Utleier vil fremdeles måtte klassifisere leiekontrakten som enten operasjonell eller finansiell leieavtale. Fremleieperioden må vurderes mot leieperioden i den opprinnelige leieavtalen, for å vurdere om fremleieavtalen skal behandles som operasjonell eller finansiell leie. Konsenets  fremleieavtaler er alle knyttet til lengre leieavtaler og blir som følge av dette behandlet som finansiell leie. I slike tilfeller reduseres "Rett til bruk eiendelen" (nåverdien av leiebetalingene) og føres som fordring mot fremleier, som reduseres i takt med bruken. 

Kravene til tilleggsopplysninger utvides for både leietaker og utleier.

Implementering av IFRS 16
Ved implementering av IFRS 16 må konsernet gjøre et valg i forhold til om det ønsker full retrospektiv anvendelse (endre alle historiske sammenligningstall) av standarden eller modifisert retrospektiv anvendelse. Konsernet har valgt å benytte modifisert retrospektiv anvendelse.
Ved modifisert retrospektiv anvendelse må man foreta en ny beregning for alle tidligere operasjonelle leieavtaler, men uten å måtte endre sammenligningstall. Man skal benytte dagens marginale lånerente (rente per 1.1.2019) ved neddiskontering av kontantstrømmene både ved beregning av leieforpliktelsen og rett til bruk eiendelen. Ved beregning av leieforpliktelsen (nåverdien) er det bare utestående leiebetalinger som skal inngå. Ved beregning av rett til bruk eiendelen har konsernet valgt å beregne eiendelen som om IFRS 16 alltid har blitt benyttet, men med bruk av de praktiske forenklingene som standarden gir åpning for. Konsernet har blant annet benyttet en felles diskonteringsrente på en portefølje av leieavtaler med noenlunde lignende egenskaper (som lik gjenværende løpetid, samme klasse og økonomisk miljø). Leieavtaler som avsluttes innen 12 måneder fra iverksettelse av IFRS 16, er vurdert som kortsiktige og dermed kostnadsført. Konsernet har også benyttet seg av den praktiske løsning med å utelukke direkte utgifter til avtaleinngåelse fra måling av bruksretteiendelen på tidspunkt for førstegangsanvendelse. Konsernet har benyttet senere kunnskap og innarbeidet opsjoner om å forlenge leieavtalen i nåverdiberegningen.

Konsernet har i tillegg valgt å benytte seg av unntakene knyttet til leieavtaler med lav verdi og kortsiktige avtaler, dvs at disse vil blir kostnadsført. 

Konsernets leieavtaler er i hovedsak knyttet til leie av lokaler, i tillegg har vi noen leieavtaler knyttet til leie av møbler, kontorutstyr, kaffemaskiner og biler. Avtaler med lav verdi (virkelig verdi som ny) og avtaler som utløper i løpet av 2019 er ikke inkludert. Ved gjennomgang av avtalene har konsernet spesielt sett på om avtalen kan sies opp av utleier med kort varsel og om det er sannsynlig at utleier vil benytte seg av denne retten. Dersom utleier har en mulighet til å si opp avtalen på kort varsel, men det er lite sannsynlig at de vil bruke denne retten, er avtalen innarbeidet som en leieforpliktelse med en tilhørende bruksrettseiendel. Andre viktige faktorer som er blitt vurdert er om eiendelen er identifiserbar, dersom utleier har mulighet til å bytte ut/erstatte eiendelen/lokalene og det er sannsynlig at utleier benytter seg av denne retten, er eiendelen ikke innregnet.

Noen av kontraktene inneholder leie av lokaler, parkeringsplasser og lager. Disse er behandlet samlet som en kontrakt. Tjenesteelementer i avtalen som betaling av felleskostnader, rengjøring og kantine er ikke balanseført men kostnadsføres løpende.

Ved beregning av leieperioden er både opsjonsperioder og termineringsavtaler hensyntatt, dersom det er rimelig sikkert at disse vil bli benyttet. Er den uoppsigelige leieperioden langt frem i tid (over 3 år), og avtalen i tillegg har en mulighet for en forlengelse via en opsjon, er kun den uoppsigelige leieperioden lagt til grunn, da det er vanskelig å uttale seg om opsjonen vil bli tatt i bruk på nåværende tidspunkt.

Konsernet har benyttet leietakers marginale lånerente som diskonteringsrente da den implisitte renten har vært vanskelig å fastsette. Ved fastsettelse av den marginale lånerenten, er det tatt hensyn til økonomisk miljø, gjenværende leieperiode og sikkerhet. Det er naturlig å ta utgangspunkt i en referanserente. Selskapene i konsernet har tatt utgangspunkt i ulike NIBOR-renter avhengig av gjenværende leieperiode. Referanserenten er justert med en margin som hensyntar type virksomhet, økonomisk miljø samt type eiendel. 

Effekten ved å implementere IFRS 16 per 1. januar 2019 er som følger:

                                                                                                                  01.01.2019                                                                                                               
Eiendel:                    
Bruksretteiendel 292 314 
Langsiktig fordring framleieavtaler
23 993 
Korsiktig fordring framleieavtaler 2 102 
Sum eiendeler 318 410 
Gjeld   
Langsiktige leieforpliktelser -307 106 
Kortsiktige leieforpliktelser -31 523 
Sum gjeld -338 630 
Annen egenkapital
20 220 
Utsatt skatt ført mot egenkapital -4 448 
 Sum IFRS-effekter leiekostnader  15 771 

 

Leieforpliktelsene per 1.1.2019 avstemt mot operasjonell leieforpliktelser per 31. desember 2018:

                                                                                                                              01.01.2019                             
Operasjonelle leieavtaler pr 31.12.2017, se note 10     442 198 
Vektet gjennomsnittlig låneavtale per 1. januar 20192,6% 
 Diskonterte per 1. januar 2019360 915 
 Finansielle  leieforpliktelser40 289 
Forpliktelser knyttet til leie med kort gjenværende leieperiode (under 12 mnd)-4 635 
 Forpliktelser knyttet til leie med lav verdi-500 
IT-relaterte forpliktelser-17 150 
Beregnet nåverdi leiefopliktelse per 01.01.2019378 919 
Leieforpliktelser pr 01.01.2019, se note 10 -378 919 

Legg til i min rapport