Note 27. Andre inntekter og kostnader

Konsernet har finansielle eiendeler som er vurdert til virkelig verdi med verdiendring over totalresultatet (OCI) etter IFRS 9. Dette er verdier som ved en realisasjon ikke vil bli reklassifisert til resultatet. En oversikt over disse eiendelene og hvilken virkning de har hatt i årsregnskapet fremgår nedenfor.

 

Verdiendring over totalresultatet (OCI)  20192018                                    
Cxense ASA1) 1 245-15 569 
FINN.no AS, se note 13 585 000175 000 
Andre verdiendringer -2 14768 
SUM 584 101159 500 

1)  5. august 2019 offentliggjorde Cxense at de har inngått en avtale med Piano Software Inc. om salg av alle aksjene i Cxense for kr 16 per aksje. Salget ble fullført 1. oktober, og konsernet har mottatt en  utbetaling på 18 mill. som følge av dette salget.


 

 

 

 

Legg til i min rapport