Note 25. Kundefordringer og andre fordringer

 

                      20192018                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12
150 665122 678 
Avsetning til tap 31.12 -7 213-3 667 
Bokført verdi kundefordringer 143 452119 011 
     
 Kortsiktige fordringer på framleieavtaler 1 8610 
Andre kortsiktige fordringer 1) 78 69338 589 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 346216 
Bokført verdi andre kortsiktige fordringer
80 90038 805 
     
Sum kortsiktige fordringer i balansen
 224 352157 816 


1) Andre fordringer består av periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder.

Tap på krav:                     20192018                                          
Avsetning til tap 01.01. -3 667-3 706 
 Tilgang ved oppkjøp -1 6950 
Endring avsetning til tap -1 85240 
Avsetning til tap 31.12. -7 213-3 667 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året relatert til kontrakter med kunder 938919 
Faktisk kostnadsførte tap på andre fordringer 0149 
     
Per 31.12. har kundefordringene følgende aldersfordeling    
Ikke forfalt 121 92988 219 
0 - 30 dg
15 89323 264 
30 - 60 dg 2 0067 495 
60 - 90 dg 884664 
90 > dg 9 9533 037 
Sum aldersfordelte kundefordringer
 150 665122 678 

 

Legg til i min rapport