Note 23. Nærstående parter

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

Pr 31.12.2019 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0% av aksjene. Konsernet har betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, FINN.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand. 

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i Avisa Nordland AS (38%), Amedia Trykk Bodø AS, Hitra Frøya AS (49%) og  HeltHjem Netthandel AS (34%). Konsernet har i tillegg en 50% eierandel i den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. De vesentligste transaksjonene med de nevnte partene er listet opp nedenfor. 

Kontantekvivalenter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.
Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 22 Lønn og godtgjørelse.


          20192018                                                            
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 2 2152 336 
Kjøp fra nærstående part 23 20022 936 
Fordring på nærstående part 341216 
Gjeld til nærstående part 2 1182 528 
     
Helt Hjem Netthandel AS    
Salg til nærstående part 5 0252 369 
Fordring på nærstående part 919676 

 

Legg til i min rapport