Note 22. Lønn og godtgjørelser

 

  20192018                                                              
Lønn og feriepenger1)
878 367551 373 
Arbeidsgiveravgift 187 32775 036 
Pensjonskostnader2) 60 94140 447 
Annen personalkostnad 16 94213 000 
Sum 1 143 578679 857

1) Herav reversering av avsetning til frivillig avgang på 5,5 mill. i 2019 og 0,8 mill. i 2018.
2) Herav avsetning til gavepensjon i forbindelse med omstillingstiltak på 17,1 mill. i 2019 og 0,3 mill i 2018.

 20192018                                                              
     
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 1 250748 

 

Kostnader til revisor er fordelt som følger 20192018                                                              
Lovpålagt revisjon 2 0701 214 
Andre attestasjonstjenester 282129 
Skatterådgivning 278211 
Andre tjenester utenfor revisjonen 443262 
Sum 3 0731 816 Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2018 Antall aksjera)Årslønn 1)Prestasjons- 
basert lønn2)
Pensjon3)Annen
godtgjørelse 4)
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     154 9823 0194309205194 888 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 4 9882 2082112622302 910 
Adm. dir Adresseavisen / PMMN, Tove Nedreberg 16 1112 3172202782863 102 
Sjefredaktør Adresseavisen, Kirsti Husby 7582 0791172512552 702 
Konserndirektør digital utvikling, Håvard Kvalheim5) 2 9881 64701961642 008 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2 9882 0882022481702 707 
         
2019 Antall aksjerLønn1Prestasjons-
basert lønn2
Pensjon3Annen
godtgjørelse4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 155 5723 1924499905285 159 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth6) 5 5781 9422192183232 702 
 Konst. CFO Håkon Brækken7) 1 3481 504 1771911 872 
Adm. dir. Adresseavisen / PMMN, Tove Nedreberg 16 7012 4382302932753 236 
Sjefredaktør Adresseavisen, Kristi Husby 1 3482 1982102602562 925 
 Konserndirektør digital utvikling Håvard Kvalheim 3 5781 824732143782 489 
Adm. dir Polaris Trykk Frode Sandmark 2 9261 762 2081942 164 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 3 5782 2082072611212 796

 
a) Endring i antall aksjer fra 2018 skyldes kjøp av aksjer som del av aksjeprogram rettet mot alle ansatte i konsernet Polaris Media i 2019. Aksjene eiet av  Per Olav Monseth er registrert på selskapet POM Invest AS.

1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til sammenstillingsoppgave for 2019.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2019 i årsrapporten.  Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2018). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling.

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2019 i henhold til vedkommende ansettelsesavtale. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, faste tillegg for bil,  innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser.

5)  Håvard Kvalheim tiltrådte som Konserndirektør digital utvikling 1.8.2018. Lønnen er oppgitt i henhold til sammenstillingsoppgave for hele året 2018. 

6) Per Olav Monseth (CFO)sluttet per 30.09.2019.

7)  Håkon Brækken tiltrådte som konstituert CFO 01.10.2019. Lønnen er oppgitt i henhold til sammenstillingsoppgave for hele året 2019.

For beskrivelse av kompensasjonsordningene for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 12.


 
              2019                  2018
Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum 
Styre       
Styremedlem Torry Pedersen (styreleder-ny i 2019)1) Mottar ikke personlig honorar 000
Styremedlem Lena Victoria Svanberg (nestleder) 2534129420546251
Styreleder Stig Eide Siversen2)7 14321510031518862250
Styremedlem Trond Berger1) Mottar ikke personlig honorar  Mottar ikke personlig honorar 
Styremedlem Stine Halla1) Mottar ikke personlig honorar  
000
Styremedlem Bente Sollid Storhaug2)1 31521572221880188
Styremedlem Stephan Persson (ny i 2019)2)6 0031310131000
Styremedlem ansatterepresentant Lars Richard Olsen59021502221000100
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg3 57821572221880188
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva 1 270215021518824212
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 1601624024
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 16016000
Varamedlem aksjonærvalgt Berte Figenschou Amundsen (ny i 2019) 000000
Varamedlem ansattrepresentant Marit Heiene2 9991601688088
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken75816016000
Varamedlem ansattrepresentant Stein Jensen  16016000
Fratrådte styremedlemmer: 

Styremedlem Bernt Olufsen (styreleder fratrådt i 2019)418183718936024384
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas (fratrådt i 2019) 100710718824212
Styremedlem Anette Mellbye (ny i 2018, fratrådt i 2019) 10001001000100
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård ( fratrådt i 2018) 00016016
 Styremedlem Bente Rathe (nestleder fratrådt i 2018) 00010524129
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*  Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo 04040 3939
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther 04040 4444
Totalt 1 9212462 1671 9352872 221

 1) Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 11. 

2) Aksjene er eid gjennom heleide investeringsselskaper.

 

 

 

Legg til i min rapport