Note 21. Skattekostnad

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster             20192018                                                                                
Betalbar skatt
17 73017 863 
Endring i utsatt skatteforpliktelse -17 3531 357 
Skattekostnad på ordinært resultat 37719 220 
     
Årets betalbare skatt 17 73017 863 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -9 023-1 972 
Betalbar skatt i balansen 8 69615 891 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 144 446113 979 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 22 i Norge og 21,4% i Sverige (fjorår 23%) 32 06326 215 
     
Skatteeffekten av følgende poster    
Ikke fradragsberettigede kostnader
8 4962 605 
Ikke skattepliktige inntekter -35 086-9 615 
Effekt av endret skattesats -3 3211 462 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -1 774-1 447 
Skattekostnad på ordinært resultat 37719 220 
     
Spesifikasjon av skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 1 014902 
Anleggsmidler 9 1247 826 
Pensjonsforpliktelse 30 07330 185 
Avsetninger 5 1736 089 
Aksjer og andre verdipapirer 11 8237 626 
Underskudd til fremføring 24 5821 121 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler -328515 
Sum skatteeffekt av fordeler 81 46154 263 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 451584 
Anleggsmidler 100 01548 250 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 21 78520 711 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 122 25169 545 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -40 789-15 281 
     
Som fordeler seg som følger:    
Utsatt skattefordel 57 16331 479 
Utsatt skatt 97 95246 760 
Netto utsatt skatt -40 789-15 281 

 

Legg til i min rapport