Note 20. Kontraktsforpliktelse fra kontrakter med kunder

 

               20192018                                                                         
Kontraktsforpliktelse 1.1. 112 125112 125  
Tilgang ved kjøp av Stampen Media 164 293  
Nye kontraktsforpliktelser 1 161 621115 026  
Leveringsforpliktelser oppfylt i rapporteringsperioden inkludert i åpningsbalansen
-115 026-112 125  
Leveringsforpliktelser oppfylt i rapporteringsperioden -1 053 092  
Balanseført verdi før omregningsdifferanse 272 822115 026  
Omregningsdifferanse  2 535  
Kontraktsforpliktelse per 31.12 275 357115 026  

 

Alle privatpersoner betaler avisabonnement på forskudd. Saldo per 31.12.2019 på 275 mill. knytter seg til mottatt betaling for aviser som ennå ikke er levert.

Inntekter innregnes når konsernet oppfyller de leveringsforpliktelser som er gitt av kontrakten. Konsernet har kun leveringsforpliktelsene som har en forventet løpetid på ett år eller mindre, og har derfor valgt å bruke unntaksregelen i IFRS 15 nr. 121 om ikke å gi informasjon om gjenstående leveringsforpliktelser etter nr 120.

Etter IFRS 15 skal forskuddsbetalinger fra kunder presenteres som en kontraktsforpliktelse i regnskapet. 

 

Legg til i min rapport