Note 2. Vesentlige regnskapsprinsipper

Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU og obligatoriske for regnskapsår påbegynt 1. januar 2019 eller senere, samt norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven per 31.12.2019.

Investeringer i felleskontrollert ordning

En felleskontrollert ordning klassifiseres enten som en felleskontrollert virksomhet eller en felleskontrollert driftsordning. Dersom partene i ordningen har rett til ordningens netto eiendeler er ordningen en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Dersom partene har rettigheter i eiendelene og forpliktelsene er ordningen en felles driftsordning og hvor konsernet innregner sin andel av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader som partene pådrar seg i fellesskap.

Aksjer i tilknyttet selskap

Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når konsernet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som eierandel i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Konsernet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014. Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I oppstilling av konsernets finansielle stilling presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler ervervet separat måles ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Kostnaden ved erverv av immaterielle eiendeler ved en virksomhetssammenslutning innregnes i balansen til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Utviklingskostnader innregnes i balansen i den grad de underliggende økonomiske forhold er identifiserbare og kontrolleres av konsernet slik at de representerer sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over den økonomiske levetid og testes for verdifall dersom det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Avskrivningsmetode og periode vurderes årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig eller ved indikasjon på verdifall, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Den økonomiske levetiden vurderes årlig i forhold til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares.

Goodwill

Forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Goodwill allokeres til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha fordel av synergieffekter av virksomhetssammenslutningen. Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall minst en gang i året.

Prinsipper for utarbeiding

Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk-kost regnskap, med unntak av for finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Konsolideringsprinsipper og ikke-kontrollerende eierinteresser

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Polaris Media ASA og alle selskaper der Polaris Media ASA har kontroll. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld og ikke-kontrollerende eierinteresser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatet.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytet måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets netto eiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn verdsettes eierandeler fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget resultatføres. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Ikke-kontrollerende eierinteresse er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller indirekte kan henføres til morselskapet Polaris Media ASA. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat og egenkapital er trukket ut og vist særskilt i resultatregnskapet og balansen.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Når deler av driftsmidler har vesentlig forskjellig brukstid og anskaffelsesverdi, regnskapsføres og avskrives de som separate driftsmidler. Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Dersom utrangeringsverdien er vesentlig hensyntas dette ved fastsetting av avskrivningsplanen. Gjenværende forventet utnyttbar levetid og forventet utrangeringsverdi vurderes årlig.

Driftsinntekter fra kontrakter med kunder

Driftsinntekter fra kontrakter med kunder innregnes når kontrollen over en vare eller tjeneste er overført til kunden og i henhold til det beløp som reflekterer hva konsernet forventer å motta for varen eller tjenesten. Konsernet har konkludert med at de er prinsipal i hovedinntektsstrømmene, fordi de kontrollerer varene og tjenestene før disse overføres til kunden.

Konsernet har fire typer hovedinntektsstrømmer:

(1) Brukerinntekter på papir og digitalt:
Brukerinntekter på papir og digitalt måles til virkelig verdi av vederlaget på utstedelsesdato. For løssalg til bedriftskunder hvor kunden kan returnere aviser, blir inntektene innregnet ved levering hensyntatt estimat for forventet retur. Returer legges inn av løssalgsforhandleren selv i en egen portal for avisreturer. For de selskapene som bruker avisretur mottas en fil ukentlig, bortsett fra Adresseavisen hvor filen mottas per ukedag. Fakturering av løssalg skjer en gang i måneden, en måned på etterskudd, etter at informasjon om returer er mottatt. Normal kredittid for løssalgskunder er 15 dager etter fakturering. Avisabonnement forskuddsbetales, enten per måned, kvartal, halvår eller år, og inntektsføres i takt med leveringen. Kampanjeprisreduksjoner fordeles likt over hver utgave i abonnementsperioden ut over dette er det en fast avtalt pris for abonnementsperioden.

(2) Annonseinntekter på papir og digitalt:
Annonseinntektene innregnes ved publisering og måles til virkelig verdi av vederlaget fratrukket rabatter. Inntekter fra online annonsekampanjer på et nettsted, innregnes jevnt over kampanjeperioden eller den perioden annonsen fremvises på nettstedet. "Klikkbaserte" inntekter er inntekter mottatt på grunnlag av antall ganger en annonse på nettstedet "klikkes" og brukeren sendes videre til annonsørens hjemmeside. Dersom data er tilgjengelig skal inntekt innregnes for hvert klikk i annonseperioden. Annonsesalg kan også skje mot bytteavtaler (barter), som ved sponsoravtaler. Kunden får annonseplass i en av konsernets aviser eller digitale flater, mot at mediehuset mottar billetter til f.eks en fotballkamp. I slike tilfeller faktureres leveransen, henholdsvis annonsesalget og salg av billetter, fra hver av partene som om det har skjedd et reelt salg/kjøp, prisingen er på lik linje som alle andre annonsesalg. Innenfor annonsesalg kan produktene selges hver for seg eller i rabatterte pakker. Salgsvederlaget fra produkt solgt som pakker (inkludert rabatt) allokeres eller fordeles til de ulike produkter som er solgt som om de var solgt hver for seg. Normal kredittid for annonsesalg til private kunder er 10 dager etter publisering og fra 14-60 dager for bedriftskunder.

(3) Trykkeriinntekter:
Trykkeriinntekter omfatter inntekt knyttet til trykking av konsern- og  eksternaviser inkludert redaksjonelt bilag og reklame-/annonsebilag, siviltrykk (reklameavis) og andre magasiner/bilag (f.eks. tema, events m.m). Trykkeriinntekter innregnes og måles til virkelig verdi av vederlaget når varen er mottatt av kunden. Normal kredittid er 20 dager etter levering.

(4) Distribusjonsinntekter:
Distribusjonsinntekter er inntekter knyttet til distribusjon av aviser både interne og eksterne samt pakker, post og matleveranser. Inntekten innregnes når sluttkunden har mottatt avisen/pakken. Normal kredittid er 14 dager etter levering.

Konsernet har valgt å benytte den praktiske tilnærmingen om å ikke justere det avtalte vederlaget for virkningen av et vesentlig finansieringselement dersom foretaket ved kontraktsinngåelsen forventer at perioden mellom vareleveranse til kunden, og tidspunkt for betaling fra kunden, vil være ett år eller mindre. Forskuddsbetaling fra kunder kan være opptil et år frem i tid, ellers er kredittiden på konsernets produkter maksimalt 60 dager.

Kontraktsforpliktelser:
En kontraktsforpliktelse er en plikt til å overføre varer eller tjenester til en kunde som konsernet har mottatt vederlag fra (eller har rett til vederlag fra som er forfalt). Hvis en kunde betaler vederlag før konsernet overfører varer eller tjenester til kunden (forskuddsbetaling), vil en kontraktsforpliktelse innregnes på tidspunktet for betaling. Kontraktsforpliktelser innregnes som inntekt på det det tidspunkt konsernet oppfyller leveringsforpliktelsen slik den er spesifisert i kontrakten. Alle private avisabonnement betales på forskudd, enten per måned, kvartal, halvår eller år, disse blir å anse som en kontraktsforpliktelse.

Renteinntekter og utbytte

Renteinntekter innregnes etter effektiv rente-metode og utbytte innregnes når rett til å motta betaling er etablert.

Avsetninger

Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Forskjeller mellom netto bruksretteiendel og leieforpliktelser samt leiebetaling medtas som en midlertidig forskjell og inngår i beregningen for utsatt skatt.

Finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler klassifiseres i følgende målekategorier: virkelig verdi med verdiendring over resultatet, virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader (OCI) og amortisert kost. Målekategori bestemmes ved førstegangsinnregning av eiendelen. For finansielle eiendeler skilles det mellom gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. Klassifisering av finansielle eiendeler bestemmes ut fra kontraktsmessige vilkår for de finansielle eiendelene og hvilken forretningsmodell som brukes for styring av porteføljen som eiendelene inngår i.

Finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter:
Gjeldsinstrumenter med kontraktfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer skal i utgangspunktet måles til amortisert kost. Dette gjelder kundefordringer, andre fordringer og bankinnskudd. Instrumenter med tilsvarende kontantstrømmer som beskrevet over men hvor formålet er både å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og salg, skal i utgangspunktet måles til virkelig verdi med verdiendring over OCI, men renteinntekter, valutaomregningseffekter og eventuelle nedskrivninger presenteres i det ordinære resultatet. Verdiendringer ført over OCI skal reklassifiseres til resultatet ved salg eller annen avhendelse av eiendelene.

Øvrige gjeldsinstrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Derivater og investeringer i egenkapitalinstrumenter:
Alle derivater skal måles til virkelig verdi med verdiendring i resultatet, men derivater som er utpekt til sikringsinstrumenter skal regnskapsføres i tråd med prinsippene for sikringsbokføring. Investering i egenkapitalinstrumenter skal måles i balansen til virkelig verdi. Verdiendringer skal som hovedregel føres i det ordinære resultatet, men et egenkapitalinstrument som ikke er holdt for handelsformål og som ikke er et betinget vederlag etter en virksomhetsoverdragelse, kan utpekes som målt til virkelig verdi med verdiendringer over OCI. Konsernet har valgt å føre verdiendringen over OCI for disse egenkapitalinstrumentene. Konsernet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære driften for konsernet. Konsernet har derfor, for sine nåværende aksjeinvesteringer valgt å føre verdiendringer over OCI. Ordinært utbytte resultatføres, mens verdiendringer skal ikke til resultatet verken løpende eller ved avhendelse.

Finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser som blant annet rentebærende gjeld skal måles til amortisert kost, med unntak av finansielle forpliktelser som skal måles til virkelig verdi over resultatet på grunn av at de er holdt for handelsformål, og finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet. Eksempel på finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet er derivater. Konsernet har en rentebytteavtale som blir omfattet av IFRS 9 sin definisjon av et derivat.

Utbytte

Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tidspunkt et slikt utbytte er godkjent av selskapets generalforsamling.

Offentlige tilskudd

Flere av konsernets datterselskaper mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte). Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene. Driftstilskudd innregnes over tilskuddsperioden og presenteres som andre driftsinntekter.

Fordringer

Kortsiktige og langsiktige fordringer er vurdert til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetoden. På grunn av kort løpetid på kundefordringer og andre fordringer vil fordringene i praksis oppføres til pålydende med fradrag for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Konsernet benytter den forenklede metoden ved tapsavsetninger (lifetime expected credit losses) på alle kundefordringer.

Leieavtaler

Bruksretteiendel
Bruksretteiendelene innregnes på iverksettelsestidspunktet for leieavtalene ( dvs. datoen den underliggende eiendelen er tilgjengelig for bruk). Bruksretteiendeler måles til anskaffelseskost, minus akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger, og justeres for eventuell revurdering av leieforpliktelsen (KPI og rentejusteringer). Anskaffelseskost inkluderer leiebetalinger i hele kontraktens løpetid, påløpte direkte kostnader og  leiebetalinger foretatt på eller før avtaletidspunktet med fradrag for eventuelle mottatte leieinsentiver. Bruksretteiendelen avskrives lineært over den korteste av økonomisk levetid og antatt leieperiode.

Leieforpliktelse
Leieforpliktelsen innregnes på iverksettelsestidspunktet for leieavtalen og måles til nåverdien av fremtidige leiebetalinger. Leiebetalingene inkluderer faste betalinger og beløp som forventes å bli betalt under restverdigarantier. Det gjøres fradrag for eventuelle fordringer i form av leieinsentiver, variable leiebetalinger som er avhengig av en indeks eller en rentesats. Øvrige variable leiebetalinger blir kostnadsført i den perioden hendelsen eller betingelsen som utløser betalingen skjer og inngår ikke i den balanseførte leieforpliktelsen.

Konsernet har benyttet leietakers marginale lånerente som diskonteringsrente da den implisitte renten har vært vanskelig å fastsette. Ved fastsettelse av den marginale lånerenten, er det tatt hensyn til økonomisk miljø, gjenværende leieperiode og sikkerhet. Det er naturlig å ta utgangspunkt i en referanserente. Selskapene i konsernet har tatt utgangspunkt i ulike NIBOR-renter avhengig av gjenværende leieperiode. Referanserenten er justert med en margin som hensyntar type virksomhet, økonomisk miljø samt type eiendel.

Kortsiktig leie, leie av eiendeler med lav verdi og leie av immaterielle eiendeler
Konsernet har valgt å benytte seg av unntaket knyttet til kortsiktig leie for maskiner og utstyr (dvs. leieavtaler med en leieperiode på 12 måneder eller mindre fra startdato av leieforholdet og som ikke inneholder en kjøpsopsjon). De benytter seg også av unntaket knyttet til leie av eiendeler med lav verdi (som leie av kopimaskiner o.l.). Leie av immaterielle eiendeler som programvare, er også valgt holdt utenfor balanseføring. Leiebetalinger knyttet til kortsiktig leie, leie av eiendeler med lav verdi og leie av immaterielle eiendeler kostnadsføres lineært over levetiden.

Vesentlige vurderinger av leieperiode for kontrakter med fornyelsesalternativer
Ved fastsettelse av leieperioden er både opsjonsperioder og termineringsavtaler hensyntatt, dersom det er rimelig sikkert at disse vil bli benyttet. En gang i året gjøres det en gjennomgang av alle leieavtaler for å vurdere om det er nye omstendigheter som øker sannsynligheten for at en opsjonsperiode vil bli benyttet, og dermed bør hensyntas i nåverdiberegningen av eiendelen og forpliktelsen.

Fremleie
Noen av de lokalene som selskapet leier, er leid ut til interne eller eksterne aktører. Fremleieperioden vurderes mot leieperioden i den opprinnelige leieavtalen, for å vurdere om fremleieavtalen skal behandles som en operasjonell eller finansiell leie. Når fremleieavtalen behandles som en finansiell leie beholdes leieforpliktelsen i balansen, men motposten blir en fordring mot den nye leietakeren, som reduseres i takt med gjenværende fremleieavtale.

Følgende prinsipper for leie var gjeldene i 2018:

Finansielle leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.

Operasjonelle leieavtaler og framleie
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. For konsernets fremleieavtaler, presenteres eiendelen som er utleid som anleggsmiddel i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter kontanter og bankinnskudd, ikke kassekreditt.

Finansposter behandles som finansieringsaktiviteter i kontantstrømoppstillingen.

Varelager

Varelager, som i all hovedsak består av avispapir, er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Legg til i min rapport