Note 16. Pantstillelser og garantiansvar


Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i aksjer i morselskapets vesentlige datterselskaper pålydende 600.000. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS. Tabellen nedenfor viser balanseført verdi av pantsatte eiendeler. For nærmere informasjon om finansielle forpliktelser og leieavtaler se henholdsvis note 15 Gjeld, risiko mv. og note 10 Leieavtaler.

 

Pantesikret gjeld                                20192018  
Langsiktig rentebærende gjeld til Sparebank 1  SMN inkl. neste års avdrag 200 835200 835  
Leieforpliktelse trykkeripresse 40 08346 484  
Pantesikret gjeld per 31.12240 918247 319  
      
Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper (pantsatt lån i Sparebank1 SMN)   
Polaris Media Midt-Norge AS 117 858117 858  
Polaris Media Nord-Norge AS 73 09973 099  
Polaris Trykk AS                  171 629171 629  
Polaris Media Nordvestlandet AS 302 592302 592  
Stampen Media 102 004   
Polaris Eiendom AS m.fl.                  14 04014 040  
Sum 781 252679 218  
      
Bokført verdi av egne eiendeler pantsatt i Polaris Trykk Trondheim AS    
Forretningsbygg 080  
Personbiler, inventar og prod.maskiner m.m 11 77718 709  
Løpende investeringer 4 0970  
Kontormaskiner  115174  
Sum 15 98918 963  

 

Konsernets garantier er hovedsakelig relatert til skattetrekk (36,8 mill) og husleie (35,5). I tillegg er det innbetalt depositum i forbindelse med inngåelse av husleiekontrakter (0,5 mill.).

Garantiansvar 20192018  
Garantier konsernselskaper 72 78173 210  
Sum 72 78173 210  

 

Legg til i min rapport