Note 15. Gjeld, risiko mv.

Konsernet vurderer løpende kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet har en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling og utdeling til selskapets aksjonærer. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft, for å kunne gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og øke verdien til aksjonærene. 

Selskapene i den norske delen av konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor det til enhver tid utestående på konsernkontoen. 

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av et langsiktig lån og en uforpliktet trekkfasilitet på 150 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning på 323,7 mill., hvorav 26,3 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i den norske delen av konsernet i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 19 dager (18). Se note 25  Kundefordringer og andre fordringer for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

I den svenske delen av konsernet har datterselskapene Stampen Lokala Medier AB og Wallstreet Media AB valgt å selge deler av kundefordringene til et factoring selskap. Det vil si at factoring selskapet tar jobben med å purre å administrere betalingen fra kundene, mot at selskapet får betalt omgående og factoringselskapet mottar betaling direkte fra kunden. Den totale tilgjengelige fakturakjøpsgrensen for factoring er satt til  SEK 80 mill. Kundefordringer som selges uten regressrett kan føres bort fra regnskapet omgående. Basert på kundenes rating er visse kundefordringer solgt med regressrett. Det innebærer at selskapet må kjøpe tilbake kundefordringene om ikke kunder betaler innen 10 dager etter forfall. Kundefordringer med regressrett føres som kundefordringer i balansen til nominell verdi med tilsvarende beløp som kortsiktig gjeld. Utestående fordringer med regress rett beløper seg til 6,5 mill. SEK pr 31. desember 2019.  Se note 25 Kundefordringer og andre fordringer for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Viser også til styrets beretning kapittel for finansiell risiko, kredittrisiko og kapitalstruktur.

Lånevilkår

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:


1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12. 
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) delt på 12 måneders normalisert rullerende EBITDA (inkl utbytte fra FINN.no AS), skal være maks 4. Se note 29 Alternative resultatmål

Polaris Media endret med virkning fra 20.12.2017 lånevilkårene med Sparebank1 SMN. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet ble lånets løpetid og nedbetalingsplan endret. Tidligere vilkår var kvartalsvise avdrag på 8 millioner fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De nye vilkårene gav avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter skal det betales kvartalsvise avdrag på 4,9 millioner fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Renten er uforandret. 

All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2019 og 2018 fremgår av tabellen nedenfor.

 

  20192018                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 196 462201 921 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 4 9000 
Bankinnskudd -323 726-235 414 
Netto rentebærende gjeld som definert i låneavtalen -122 364-33 493 
     
12 måneders rullerende normalisert EBITDA 183 630159 027 
Utbytte fra FINN.no AS 131 73838 412 
EBITDA som definert i låneavtalen 315 368197 439 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA -0,4-0,2 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12. 56,2%69,6% 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5%32,5% 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 23,7%37,1% 

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2019      
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
 20192018
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2019Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Langsiktig lån - bank575 000195 935006 0615 171
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)04 9000000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale575 000200 835006 0615 171

 

78 400
Gjenstående tid< 1år1-2 år2-3 år3-4 årMer enn 5 årSum
Polaris Media ASA4 90019 60078 40078 40078 40078 400

 

Rentesikring

  20192018 
Rentebytteavtale kostnadsført i regnskapet
406682 
     
Virkelig verdi rentebytteavtale 31.12 -528-1 087 
Virkelig verdi rentebytteavtale 01.01 - 1 087-1 927 
Endring ført over andre inntekter(+) og kostnader(-) 559840 
     
Effekt av renteendring: 
En endring i renten på +/- 1% vil ikke gi vesentlig effekt på konsernets totalresultat og egenkapital 
     
Finansposter         2019 2018                                                                
Finansinntekt    
Renteinntekt 3 7623 391 
Mottatt aksjeutbytte1) 131 43338 520 
Finansinntekter leieforpliktelse 7770 
Andre finansinntekter  7391 837 
Sum finansinntekt 136 71143 748 
     
     
Finanskostnad    
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 2 993 10 
Amortisering og endring av beregningsgrunnlag putopsjon 2) 11 5190 
Andre finanskostnader  2 2225824 
Sum andre finanskostnader 16 737824 
Renter lån 7 9797 226 
Resultatført rentebytteavtale 406682 
Resultatført rentebytteavtale 13 2250 
Rentekostnad 70291 
Sum rentekostnad 22 3137 998 
     
Sum finanskostnader 39 0508 822 
     
Netto finansposter 97 66134 926 

 

1)  I 2019 mottok Polaris Media 50,6 mill i utbytte fra Finn.no, tilsvarende tall for fjoråret var på 38,4 mill. I tillegg mottok Polaris Media et ekstraordinært utbytte på 81 mill.
2) Se note 14 Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser for ytterligere informasjon

For en oversikt over gevinster og tap på investeringer i egenkapitalinstrumenter som er øremerket til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, se note 27 Andre inntekter og kostnader.

 

Avstemming av gjeld som oppstår/eksisterer som følge av finansieringsaktiviteter:

   01.01.2019 ØvrigeKontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  AmortiseringEndring i virkelig verdi (ingen kontanteffekt)31.12.2019 
 Gjeld til kredittinstitusjoner 200 835 
  200 835  
Langsiktige leieforpliktelser*** 347 39569 045-73 88413 224 355 781  
 Herav tilgang Stampen per 25.04.2019 
86 788      
Rentebytteavtale 1 087   -559528  
Putopsjon*  124 634  4 910 6 609136 154  
 Kortsiktig gjeld til factoringselskap**   6 178  6 178  
 Kortsiktige leieforpliktelser*** 31 52347 801   79 325  
Herav tilgang Stampen per 25.04.2019  17 266      
 Kortsiktig rentebærende gjeld 0 4 900  4 900  

*) Oppstod ved oppkjøp 25. april 2019

**) Kortsiktig gjeld til factoringselskap knyttet til kundefordringer med regressrett

***) Forskjellen mellom tilgang note 10 og tilgang i denne noten er omregningsdifferanser

Legg til i min rapport