Note 14. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Nedenfor følger en oppstilling av klasser av finansielle eiendeler og forpliktelser etter IFRS 7.

2019    NoteVerdsettelses-
nivå

 Finansielle
instrumenter målt til
virkelig verdi
over totalresultatet
Finansielle instrumenter
målt til
amortisert kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Investeringer i aksjer og andeler 133  1 944 65501 944 655 
Fordringer framleieavtaler     020 29520 295 
Andre langsiktige fordringer     05 0955 095 
Andre kortsiktige fordringer 25   0224 352224 532 
Bankinnskudd     0323 726323 726 
Sum finansielle eiendeler     1 944 655573 4682 518 123 
          
Finansielle forpliktelser         
Langsiktig rentebærende gjeld 10,14,15,162  528195 935196 462 
Langsiktig leieforpliktelse 10   0355 781355 781 
Kortsiktig rentebærende gjeld 15,16   04 9004 900 
Kortsiktige leieforpliktelser 10,14,15,16   079 32579 325 
Leverandørgjeld 14 
 0110 380110 380 
Annen kortsiktig gjeld 14,15,19,26   0411 770411 770 
Sum finansielle forpliktelser    5281 158 0901 158 618 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      0 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)      -528 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 944 655 
          
2018 NoteVerdsettelses-
nivå
          Finansielle
instrumenter målt til
virkelig verdi
over totalresultatet

Finansiell
gjeld målt
til
amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Investeringer i aksjer og andeler 131,3  1 370 09201 370 092 
Andre langsiktige fordringer     01 2081 208 
Fordringer 25   0157 816157 816 
Bankinnskudd     0235 414235 414 
Sum finansielle eiendeler     1 370 092394 4391 764 530
          
Finansielle forpliktelser         
Langsiktig rentebærende gjeld 15,162  1 087241 124242 211 
Kortsiktig rentebærende gjeld 15 16   6 7696 769 
Leverandørgjeld     40 30140 301 
Annen kortsiktig gjeld 19   315 563315 563 
Sum finansielle forpliktelser     1 087603 757604 844 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      12 015 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)      -1 087 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 358 076 

 

Andre langsiktige fordringer består av:                               20192018                                                                             
Billån, boliglån og andre lån til ansatte1 0621 022  
Fordringer mot fremleietakere1)   20 2950  
Andre langsiktige fordringer4 033186  
Sum andre langsiktige fordringer25 3891 208  

1) Fordringer mot fremleietakere er redusert med 1,1 mill i løpet av året som følge av leieinntekter. Viser til note 10 for ytterligere informasjon.

Andre langsiktige forpliktelser består av:20192018                                                                             
Salgsopsjon1)124 634   
Amortisering4 910   
Endring i beregningsgrunnlag (ført mot annen finanskostnad)6 609   
Sum andre langsiktige fordringer136 154   

1) De 12 minoritetsaksjonærene i Stampen Media har en salgsopsjon mot PNV Media AB som kan utøves i perioden 1. april til 30. juni i 2022 eller 2023. Opsjonsverdien ble fastsatt på grunnlag av historiske resultater og en avtalt multippel. Det ble foretatt en avsetning på SEK 132 mill (NOK 124,6 mill) knyttet til denne opsjonen den 25.04.2019. Avsetningen er ført som "andre langsiktige forpliktelser" med motpost "ikke kontrollerende interesser" i egenkapitalen, da dette er en forpliktelse til å overta aksjene som eies av minoritetsaksjonærene. Etterfølgende måling følger IFRS 9. Effekten av amortisering og endring i det beløpet som PNV Media kan måtte betale føres over resultatet mot annen finanskostnad/inntekt. Resultatet i konsernet tilordnes ikke-kontrollerende interesser basert på eksisterende eierandel, uten hensyn til fremtidig utøvelse av opsjon - da man har vurdert at morselskapet i substans ikke har kontroll over de aksjene som eies av minoritetene.


 

Legg til i min rapport