Note 13. Investeringer i andre aksjer og andeler

 

Oversikt over aksjer og andeler         20192018                     
     
Trønder-Avisa AS 2 3742 374 
Finn.no AS 1 925 0001 340 000 
Cxense ASA 012 015 
Andre aksjer 17 28115 703 
Sum aksjer i andre selskaper 1 944 6551 370 092 
     
     
Verdi per 1.1. 1 370 0921 210 205 
Tilgang 5 333475 
Tilgang ved kjøp av virksomhet (Stampen Media) 3 1780 
 Avgang (Cxense ASA)1), se note 27 -18 0970 
Resultatført verdinedgang 0-88 
Verdiendring over totalresultatet (OCI), se note 27 584 101159 500 
Bokført verdi før omregningsdifferanser 1 944 6071 370 092 
Omregningsdifferanser 480 
Balanseført verdi 31.12. 1 944 6551 370 092 

1) Aksjene i Cxense ASA ble solgt 1. oktober, og konsernet fikk utbetalt 18 mill. som følge av dette salget.

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (OCI). Konsernet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære drift for konsernet. 

Andre aksjer inneholder hovedsakelig en eierandel på 11,3% i Mazemap, 10% i Fanbooster og 10% i Trønder-Avisa.

Konsernet har mottat mottatt 131,4 mill (38,5 mill) i utbytte fra sine aksjeinvesteringer, av dette er 131,3 mill. (38,4 mill) knyttet til utbytte fra FINN.no.


Bokført verdi av aksjeposten i FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. De øvrige aksjer i FINN.no AS eies av Schibsted ASA og datterselskap av Schibsted ASA. Aksjeposten i FINN.no AS er per 31.12.2019 klassifisert i regnskapet som Finansiell Eiendel ("Egenkapitalinstrument øremerket til virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader") etter IFRS 9 til virkelig verdi. Virkelig verdi er per 31.12.2019 beregnet til 1 925 (1 340) mill., som er 585 mill. høyere enn virkelig verdi per 31.12.2018.

For vurdering av virkelig verdi er det lagt til grunn observerte «sum-of-the-parts»-verdiestimater av FINN.no fra fem høyt rangerte meglerhus, basert på et utvalg foretatt av Sparebank1 Markets (se tabell neste side). 
For beregning av virkelig verdi finnes eksterne objektive markedsestimater på verdien av FINN.no med høy FINN.no-aksjen er ikke en notert aksje, Polaris Media eier en minoritetspost, og FINN.no inngår som en vesentlig del av markedsverdiene i det børsnoterte selskapet Schibsted ASA. Se note 3 for ytterligere beskrivelser av regnskapsestimater.

Schibsted ASA følges av en rekke meglerhus/analytikere, se https://schibsted.com/ir/analyst-information/. Disse er uavhengige av hverandre, og flere presenterer egne estimater på selskapsverdien av FINN.no AS som en del av en «sum-of-the-parts» verdsettelse av Schibsted ASA. Polaris Media legger til grunn at verdiestimatet av FINN-aksjene fra meglerhusene er basert på aksje-for-aksje. Selv med et bredt utvalg objektive og uavhengige verdiestimater for FINN.no, er det likevel lagt til grunn at dette representerer data på nivå 3 i datahierarkiet for virkelig verdi etter IFRS 13.86-90.
 
Etter Polaris Medias vurdering, legges det ved bruk av denne metoden, mest vekt på markedsdata og mindre vekt på foretaksspesifikke data, som er i tråd med standardens krav. Den benytter alle faktorer som deltakerne i markedet vil ta i betraktning ved prisfastsettelse, og er konsistent med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle instrumenter. Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene. Polaris Media har benyttet et gjennomsnitt som estimat for verdien. Verdien er testet mot handels- og transaksjonsmultipler fra lignende selskaper. 

Figurene på neste side viser verdiutvikling på FINN.no-posten kvartal for kvartal i 2018 og 2019 fra tidspunktet for førstegangsinnregning, samt analytikerestimater på EBITDA for FINN.no AS for 2019. Det er benyttet samme verdsettelsesmetodikk over hele perioden. Det er også gjennomført en evaluering av metodikken. 

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig selskapsverdi og egenkapital-verdi av hele FINN og implisert PM andel.

 

Utvikling av analytikerestimatene EBITDA for 2019 og 2018 ved de ulike rapporteringspunktene:


Figurene ovenfor viser EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2018 og 2019 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene gjennom 2018 og fram til fjerde kvartal 2019. Grafen viser at estimatene på FINN.no AS for 2019 økte betydelig fra slutten av 2018 til andre kvartal 2019 (med unntak av Danske Bank). Det har vært en stabil utvikling fra andre til tredje kvartal 2019, og en økning det siste kvartalet. Differansen mellom høyeste og laveste estimat er 59 mill. i 2019.

Analytikerestimater EV/EBITDA for 2018 og 2019 ved de ulike rapporteringstidspunktene.

    

Figurene ovenfor viser EV over EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2018 og 2019 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene. Analytikerne har økt EV/EBITDA multippelen fra 15,8x i slutten av 2018 til 19,9x i slutten av 2019. Analytikerne har økt sine multiplikatorer på bakgrunn av  sterk inntjeningsvekst, gode marginer og oppnådde resultater.

Vurderingen av virkelig verdi per 31.12.2019 baserer seg på disse fem analytikerestimatene:

    EV estimat (NOKm)EV/EBITDA 2019E
 
Meglerhus31.12.201831.12.201931.12.201831.12.2019 
Carnegie         12 68719 56015,619,5 
DNB 11 53921 28214,621,6 
Barclays13 75419 18017,320,1 
SEB12 14817 15215,518,2 
Danske Bank12 67919 67315,920,2 
Snitt12 56119 36915,819,9 

 

* Differanse mellom snitt EV estimat og EK-verdi er relatert til ulike balansejusteringer samt endret rapporteringsformat.

Legg til i min rapport