Note 12. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskap

Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i mediehusene Avisa Nordland AS (38%), Amedia Trykk Bodø AS (38%) og Hitra Frøya AS (49%).  Polaris Media investerte 9,2 mill i 2019 og 12,7 mill. i 2018 i HeltHjem Netthandel AS, begge i forbindelse med en rettet emisjon, eierandelen etter emisjonen i 2019 er uendret (34 %).

 

Merverdianalyse                      Avisa NordlandHitra-FrøyaHeltHjem
Netthandel 
ØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 12 03740212 7224 70529 866 
Goodwill 28 7654 008 6 06638 839 
Konserninternt kjøp/salg* -2 592  0-2 592 
Anskaffelseskost 38 2104 41012 72210 77166 114 
        
2019       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 3 4111 268-1 9001 1053 884 
Avskriving og nedskriving av identifiserte merverdier 270027 
Korrigering av tidligere års estimerte resultatandeler 26010104-130244 
Årets resultatandel 3 6981 278-1 7969754 155 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 32 8018 4919 93413 94065 167 
Tilgang i perioden 009 180199 199 
 Tilgang ved kjøp av virksomhet (Stampen Media)    6 6996 699 
Årets resultatandel 3 6981 278-1 7961 3724 552 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen
 -4 484-6 8600-1 550-12 894 
Innbetalt/tilbakebetalt egenkapital i perioden* 000-2 751-2 751 
Balanseført verdi før omregningsdifferanse 32 0162 90917 31817 72969 972 
Omregningsdifferanse    5959 
Balanseført verdi 31.12. 32 0162 90917 31817 78870 032 
 *Opphør av Västbaketet AB, som ble en del av konsernet i forbindelse med oppkjøpet av Stampen Media konsernet.  
        
2018       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 4 406976-2 7881 0953 689 
Avskrivning identifiserbare merverdier -5050 -51-556 
Korrigering av tidligere års estimerte resultatandeler 1 10266 -325843 
Årets resultatandel 5 0031 042-2 7887193 976 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 34 0397 90409 79551 737 
Tilgang i perioden 0012 7221 55314 276 
Årets resultatandel 5 0031 042-2 7887193 976 
 Konserninternt kjøp/salg* -2 5920 2 6008 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -3 648-4560-727-4 831 
Balanseført verdi 31.12 32 8018 4919 93413 94065 167 


* Konserninternt salg av aksjene i Amedia Trykk Bodø AS (fisjonert ut fra Avisa Norland 1/1-2018) til Polaris Trykk AS.

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS og 50% eierandel i mediehuset Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Dølen AS er et mediehus med utgiversted  på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.


Resultatposter felleskontrollert virksomhet         20192018                                                                       
Salgsinntekter 68 22469 007 
Kostnader 44 37752 428 
Av- og nedskrivinger 11 8758 557 
Netto finansposter -1 904-1 005 
Skatt 2 2722 388 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  7 7974 629 
     
Konsernets andel (50%) 3 8992 315 
     
Balanseposter felleskontrollert virksomhet 20192018 
Anleggsmidler 96 91465 655 
Omløpsmidler 44 07043 127 
Kortsiktig gjeld 13 7925 904 
Langsiktig gjeld 69 23442 547 
Egenkapital 57 95860 331 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi 28 97930 166 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 35 73534 371 
Konsernets andel (50%) 17 86817 186 

 

 

Legg til i min rapport