Note 10. Leieavtaler

Bruksretteiendeler

Polaris Media har i hovedsak leieavtaler knyttet til leie av lokaler, med en gjenværende levetid på mellom 1 - 11 år. I tillegg har vi noen leieavtaler knyttet til leie av møbler, kontorutstyr, kaffemaskiner og biler.

Leieavtaler ble før 2019 klassifisert som enten operasjonell eller finansiell leie. Ved operasjonell leie kostnadsføres leiebetalingene løpende. Ved finansiell leie beregnes en nåverdi av leiebetalingene, som aktiveres med motpost leieforpliktelse. Aktiveringen avskives over levetiden, mens leieforpliktelsen reduseres med leiebetalingene og økes med tidsverdien av penger (amortisering). Amortiseringen føres mot annen finanskostand. Viser til note 28 Nye Standarder som er offentliggjort for ytterligere informasjon.

Etter innføring av IFRS 16 behandles nesten alle leieavtaler som finansiell leie. Se prinsippnotene for ytterligere informasjon.

Konsernets bruksretteiendeler er kategorisert og presentert i tabellen under:

2019Maskin og driftsløsøreForretningsbyggKontormaskinerSum 
Anskaffelseskost: 
Ved førstegangsanvendelse 01.01.20192 289288 7231 303292 314 
Reklassifisering som følge av implementering av IFRS 1673 1380073 138 
Tilgang ved kjøp av Stampen konsernet4 616100 187104 828 
Tilgang i året3 1896 9304210 162 
Avgang i året-11400-114 
Anskaffelseskost per 31.1283 143395 8411 345480 328 
Omregningsdifferanser1131 59901 712 
Anskaffelseskost per 31.1281 055397 4401 345482 040 
  
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger: 
Reklassifisering som følge av implementering av IFRS 16*62 5700060 741 
Periodens avskrivninger8 37553 57248162 427 
Avgang-4700-47 
Akkumulerte avskrivninger per 31.1270 89753 572481124 949 
Omregningsdifferanser362740310 
Akkumulerte avskrivninger per 31.1270 93353 845481125 259 
  
Bokført verdi 31.1210 122     343 594864356 781 

*Reklassifisering av trykkeripresse som også før innføring av IFRS 16 ble behandlet som finansiell leie. Reklassifiseringen skjedde 31.03.2019. 3 måneders avskriving, kr 2,9 mill. ligger på linjen for reklassifisering i stedet for linjen for årets avskrivning

Polaris Media har fremleieavtaler knyttet til noen av konsernets leide lokaler, som regnskapsføres i henhold til IFRS 16 "Leieavtaler". Fremleieperioden må vurderes mot leieperioden i den opprinnelige leieavtalen, for å vurdere om fremleieavtalen skal behandles som operasjonell eller finansiell leie. Konsernets fremleieavtaler er alle vurdert å være finansiell leie. I slike tilfeller reduseres "Rett til bruk eiendelen" (nåverdien av leiebetalingene) og føres som fordring mot fremleier, som  reduseres i takt med bruken. Det er ikke gitt fulstendig noteinformasjon knyttet til fremleieavtalene, da omfanget ikke er vesentlig. For en oversikt over størrelsen på fordringer mot fremleiere, se note 14 Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser.

Fremleieavtaler ble før innføring av IFRS 16, ført som en leieinntekt i takt med betaling fra fremleiemotpart under kategorien "øvrige inntekter", se note 6 Driftsinntekter.

Leieforpliktelser

Endringer i leieforpliktelser                                                  20192018* 
Inngående balanse  47 067 
Ved førstegangsanvendelse 01.01.2019 378 919 
Tilgang ved kjøp av Stampen konsernet 104 054  
Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden 11 368 
Betaling av avdrag -73 884-6 778 
Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelsen 13 225 
Omregningsdifferanser 1 424 
Totale leieforpliktelser 31. desember 2019 435 10640 289 
   
Kortsiktige leieforpliktelser (note 19) 79 325 
Langsiktige leieforpliktelser (note 14) 355 781 
Totale leieforpliktelser 435 106 

*I 2018 hadde vi en leiekontrakt som ble behandlet som finansiell leie. Størrelse og avdrag er vist i tabellen over, men det er ikke foretatt noen summering i nedre del av tabellen, da leie ble klassifisert som "Rentebærende gjeld" i fjorårets regnskap. Det betales en rente knyttet til denne leieavtalen på 2,0 mill. (2,1 mill).

I fjorårets regnskap var det krav om at man for finansiell leie skulle vise netto balanseført verdi ved slutten av rapporteringsperioden for hver klasse av eiendeler. I tillegg til en avstemming mellom totalsummen av fremtidig minsteleie ved slutten av rapporteringsperioden og dens nåverdi, for hver av periodene i tabellen som følger under.

2018 - Finansielle leieavtaler

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse.  Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

                                               2019 Nåverdi2018 Nåverdi  
Innen et år          8 894            
Mellom 1 og 5 år  35 581  
Etter 5 år  8 895 
Sum minimumsleie  53 370 
Fratrukket finanskostnad  47 058 

 

Leie av trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS, er en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge fra 2014. Det ble samme år som etableringen av leieavtalen, inngått en rentebytteavtale med en rente på 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende trykkpressen.

Konsernet hadde en samlet utgående kontantstrøm for leieavtaler på kr 92,2 mill. i 2019, samt inntekter knyttet til fremleieavtaler på kr 1,1 mill. Note 14 Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser og note 25 Kundefordringer og andre fordringer viser størrelsen av henholdsvis langsiktige og kortsiktige fordringer knyttet til fremleieavtaler.

Fremtidig udiskontert kontantstrøm knyttet til leieforpliktelsene følger av tabellen under:

Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger (avdrag inkl. renter)                                               20192018                                                    
Mindre enn 1 år 85 210 
1-2 år 83 306 
2-3 år 74 745 
3-4 år 61 879 
4-5 år 57 925 
Mer enn 5 år 135 705 
Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. desember 2019 498 769
  

 

2018 - Operasjonelle leieavtaler

I 2018 ble leieavtaler klassifisert som enten operasjonell leie eller finansiell leie. Nedenfor vises en oversikt over fjorårets operasjonelle leieavtaler, som nå i hovedsak blir behandlet som finansiell leie på grunn av innføringen av IFRS 16 fra 01.01.2019. Se ytterligere informasjon i overgangsnote, note 28.

Konsernets langsiktige avtaler besto i hovedsak av husleieavtaler. I tillegg hadde konsernet avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum.

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelserSum                                                                                                                                      
201956 56911 2003 02570 794  
202056 5453 3002 53662 381  
202156 1682 6502 16260 980  
202241 410025441 664  
Etter 2022206 179020020 6379  
Sum416 87117 1508 177442 198  

 

De største leieavtalene gjelder Adresseavisen AS, Polaris Trykk Trondheim og Polaris Trykk Ålesund. Adresseavisen har en 15 års husleieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015. Polaris Trykk Trondheim AS har en 10 års husleieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Polaris Trykk Ålesund har en  14 års husleieavtale i Postvegen 13 i Ålesund løpende fra 2010. 


Nedenfor følger en oversikt over leiebetainger som ikke aktiveres, men løpende kostnadsført:

Andre leiekostnader innregnet i reultatet                                            20192018                                                             
Leie av immaterielle eiendeler 2 411 
Betalinger knyttet til kortsiktig leie 8 451 
Betalinger knyttet til "leie av lav verdi" 663 

 

Anvendte praktiske unntak

Konsernet har valgt å benytte seg av unntakene knyttet til leieavtaler med lav verdi og kortsiktige avtaler, dvs at disse vil blir kostnadsført. Konsernet har også valgt å ikke benytte IFRS 16 for leie av immaterielle eiendeler (leie av programvare m.m). 

Opsjoner om å forlenge en leieavtale

Ved beregning av leieperioden er opsjonsperioder hensyntatt, dersom det er rimelig sikkert at disse vil bli benyttet. Er den uoppsigelige leieperioden langt frem i tid (over 3 år), og avtalen i tillegg har en mulighet for en forlengelse via en opsjon, er kun den uoppsigelige leieperioden lagt til grunn, da det er vanskelig å uttale seg om opsjonen vil bli tatt i bruk på nåværende tidspunkt. En gang i året gjøres det en gjennomgang av alle leieavtaler for å vurdere om det er nye omstendigheter som øker sannsynligheten for at en opsjonsperiode vil bli benyttet.

Det er ved årsslutt tatt en ny vurdering av om opsjonsperioder knyttet til leie av lokaler, vil bli benyttet. Det vil bli en forlengelse på 5 år knyttet til lokalene til Polaris Trykk Trondheim.

Legg til i min rapport