Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                    Note20192018    
Driftsresultat (EBITDA) 190 559159 027 
Justert for    
Betalt skatt21 -15 891-7 351 
Endring kundefordringer25 27 96810 552 
Endring varelager -1 790-434 
Endring leverandørgjeld 25 874-8 620 
Endring forskuddsbetalte abonnementer20 -24 3932 902 
Endring i offentlig gjeld 32 330958 
Endring feriepenger -151-818 
Pensjon7-14 565-20 147 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden12-8 054-6 290 
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap1216 3944 879 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger -64 4016 667 
(A) Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 163 881141 323 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im.eiendeler8,9 -50 734-21 332 
Netto kjøp(-)/salg(+) av finansielle eiendeler1)12,13,14-14 796-18 326 
Kjøp av virksomhet2)11,14-101 650  
(B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -167 180-39 658 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Nedbetaling av lån15 -1 707-14 739 
Netto betaling av leieforpliktelser4)10 -73 957  
Mottatte renter 3 1033 391 
Betalte renter -8 806-7 998 
Utbetalt utbytte -85 469-73 333 
Mottatt utbytte fra investering i aksjer og andeler3)13131 80838 520 
Øvrige finansieringsaktiviteter -7 5631 083 
(C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -42 589-53 076 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 235 414186 825 
Kontantbeholdning Stampen 25.04.2019 131 444  
(A+B+C) Netto kontantstrøm-45 88848 590 
 Omregningsdifferanser 2 756  
Kontantbeholdning ved periodens slutt5) 323 726235 414 
    
Kontantbeholdning fordelt på geografisk segment    
Polaris Media (Norge)  245 991  
Stampen Media (Sverige)  77 735  
Sum  323 726235 414 

1) Polaris Media har deltatt i en rettet emisjon på 9,2 mill. knyttet til vår eierandel i Helt Hjem Netthandel (det ble ingen endring i vår eierandel som følge av emisjonen)

2) I april investerte Polaris Media 101 mill i PNV Media AB. PNV Media er et investeringsselskap bestående av Polaris Media ASA (70%) og de svenske selskapene NWT Gruppen (20%) og VK-Media (10%). 25. april fullførte PNV Media oppkjøpet av 51% av aksjene i Stampen Media AB. Via denne investeringe ble Polaris Media morselskapet til Stampen Media AB.

3) I juli mottok konsernet et tillegsutbytte fra Finn.no på 80,7 mill. Ordinært utbytte fra Finn.no ble mottatt i mai og var på 50,6 mill (38,4 mill).

4) Netto betaling av leieforpliktelser er betaling knyttet til i hovedsak leie av lokaler. Grunnen til at den fra 2019 er klassifisert som finansaktivitet, er innføring av IFRS 16. Se note 10 og 28 for nærmere informasjon.

5) Av kontantbeholdningen er 26,3 mill. innestående på sperret bankkonto.

Legg til i min rapport