Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2019  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm-
sikring
ReserverIkke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar 1)48 927-31256 982305 8781 139 770370 206-1 927368 28014 0671 827 996
Prinsippendring2)+4)0000-15 7710 0545-15 226
Årets resultat0000155 895000-11 825144 070
Årets utvidede resultat (OCI)0000-2 548584 101436584 5370581 988
Årets totalresultat0000137 575584 101436584 537-11 280710 832
Opsjon knyttet til utkjøp av ikke-kontrollerende interesser3)0000000-124 634-124 634
Endring i ikke-kontrollerende interesser0000-2 667000-1 082-3 749
Utbytte0000-85 463000-7-85 470
Tilgang ved kjøp av Stampen 5)00000005 7655 765
Andre føringer mot egenkapitalen 6)0-1330-133-3 772-1910-1915 5941 498
Sum transaksjoner med aksjonærer0-1330-133-91 903-1910-191-114 364-206 591
Sum egenkapital før omregningsdifferanser48 927 -164256 982305 7451 185 443954 953-1 491953 462-111 5772 332 236
Omregningsdifferanser0001 101-20-201 098
Egenkapital per 31.1248 927-164256 982305 7451 186 543954 113-1 491952 623-111 5772 333 334
  

1)Polaris Media ASA har endret presentasjonsmåten av egenkapital. Tidligere ble hver post presentert som total egenkapital, inkludert minoritetsinteressen. Etter kjøp av Stampen Media er minoritetene blitt betraktelig større, konsernet har derfor valgt å endre presentasjonsform ved å vise hver enkelt post som konsernets majoritetsandel.

2)Prinsippendring skyldes i hovedsak innarbeidelse av IFRS 16

3)Ved kjøp av Stampen ble det inngått en avtale med eksisterende aksjonærer i Stampen Media AB hvor de har en salgsopsjon mot PNV Media AB som kan utøves i perioden 1. april til 30. juni i 2022 eller 2023. Se note 14, for ytterlige informasjon.

 

4)Viser til note 28

 

5) Se note 4, fotnote 5 for ytterligere informasjon

 

6) Andre føringer mot egenkapitalen er knyttet til kjøp av egne aksjer

 
  
2018AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm
-sikring
ReserverIkke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-10256 982305 8991 101 421210 059-1 927208 1323 5061 646 958
Årets resultat000093 0610001 69894 759
Årets utvidede resultat (OCI)00003 378159 500647160 1470163 526
Årets totalresultat000096 439159 500647160 1471 698258 285
Endringer i ikke-kontrollerende interesser000012 210000-15 212-3 002
Utbytte0000-73 162000-123-73 285
Andre føringer mot egenkapitalen0-220-22-926000-11-959
 Sum transaksjoner med aksjonærer0-220-22-61 878000-15 346-77 246
Egenkapital per 31.1248 927-33256 982305 8761 135 982369 559-1 279368 28017 8581 827 996

 

Legg til i min rapport