Konsernregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned komplett konsernregnskap for Polaris Media med noter.

Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2019  2018  
     
Salgsinntekter5,62 342 6681 524 896 
Sum driftsinntekter 2 342 6681 524 896 
     
Varekostnad18449 135228 150 
Lønnskostnad              7,22,261 143 578679 857 
Annen driftskostnad17,22,25567 450464 153 
Sum driftskostnader 2 160 1631 356 941 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden12 8 0546 290 
Driftsresultat (EBITDA) 190 559159 027 
     
Avskrivninger8,977 82579 868 
Avskrivninger Bruksretteiendeler1065 310  
Nedskrivninger8,9639106 
Av- og nedskrivinger 143 77379 974 
Driftsresultat (EBIT) 46 78679 053 
     
Finansinntekter
13,15136 71143 748 
Finanskostnader1539 0508 822 
Netto finansposter 97 66134 926 
Ordinært resultat før skattekostnad 144 446113 979 
     
Skattekostnad på ordinært resultat2137719 220 
Resultat etter skatt 144 07094 759 
     
Ikke-kontrollerende interesser11-11 8251 698 
Aksjonærene i morselskapet 155 89593 061 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi13,27584 101159 500 
Estimatavvik pensjoner7-3 2674 514 
Inntektsskatt estimatavvik pensjon og kildeskatt 719-1 135 
     
Poster som vil bli reklassifisert til resultatet    
Kontantstrømsikring10,15559840 
Inntektsskatt kontantstrømsikring-123-193 
Totalresultatet (comprehensive income) 726 058258 284 
     
Ikke-kontrollerende interesser11 -11 8251 698 
Aksjonærene i morselskapet 737 883256 586 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) 2,951,94 

 

Se noter her

 

Legg til i min rapport

Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note20192018              
EIENDELER     
Utsatt skattefordel 2157 16331 479 
Goodwill, ervervet 4,8420 340301 339 
Øvrige immaterielle eiendeler 4,8445 464178 291 
Varige driftsmidler 9,16156 033175 877 
 Bruksretteiendel 10,28356 781  
Investering i tilknyttet selskap 1270 03265 167 
Investering i felleskontrollert virksomhet 1228 97930 166 
Investering i aksjer og andeler 13,141 944 6551 370 092 
Øvrige finansielle anleggsmidler 1425 3891 208 
Pensjonsmidler 781 45973 250 
Anleggsmidler  3 586 2952 226 868 
      
Varer  15 61613 827 
Fordringer 14,25224 352157 816 
Bankinnskudd, kontanter 14323 726235 414 
Omløpsmidler  563 695407 058 
Eiendeler  4 149 9902 633 926 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 24305 745305 876 
Annen egenkapital  1 186 5431 135 982 
 Reserver  952 623368 280 
Ikke-kontrollerende interesser  -111 57717 858 
Egenkapital  2 333 3341 827 996 
      
Pensjonsforpliktelser 7139 879138 436 
Utsatt skatt 2197 95246 760 
Langsiktig rentebærende gjeld 14,15,16196 462201 921 
Andre langsiktige forpliktelser 26,28136 1540 
 Langsiktige leieforpliktelser 10,14,16,28355 78140 289 
Langsiktig gjeld  926 228427 406 
      
Kortsiktig leieforpliktelse 10,14,15,16,2879 325  
Kortsiktig rentebærende gjeld 14,15,164 9006 769 
Leverandørgjeld 14110 38040 301 
Betalbar skatt 218 69615 891 
Annen kortsiktig gjeld 14,15,19,26411 770200 521 
Kontraktsforpliktelser 14,20 275 357115 042 
Kortsiktig gjeld  890 427378 524 
Gjeld  1 816 656805 930 
Egenkapital og gjeld  4 149 9902 633 926 

 


Se noter her

 

Legg til i min rapport

Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2019  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm-
sikring
ReserverIkke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar 1)48 927-31256 982305 8781 139 770370 206-1 927368 28014 0671 827 996
Prinsippendring2)+4)0000-15 7710 0545-15 226
Årets resultat0000155 895000-11 825144 070
Årets utvidede resultat (OCI)0000-2 548584 101436584 5370581 988
Årets totalresultat0000137 575584 101436584 537-11 280710 832
Opsjon knyttet til utkjøp av ikke-kontrollerende interesser3)0000000-124 634-124 634
Endring i ikke-kontrollerende interesser0000-2 667000-1 082-3 749
Utbytte0000-85 463000-7-85 470
Tilgang ved kjøp av Stampen 5)00000005 7655 765
Andre føringer mot egenkapitalen 6)0-1330-133-3 772-1910-1915 5941 498
Sum transaksjoner med aksjonærer0-1330-133-91 903-1910-191-114 364-206 591
Sum egenkapital før omregningsdifferanser48 927 -164256 982305 7451 185 443954 953-1 491953 462-111 5772 332 236
Omregningsdifferanser0001 101-20-201 098
Egenkapital per 31.1248 927-164256 982305 7451 186 543954 113-1 491952 623-111 5772 333 334
  

1)Polaris Media ASA har endret presentasjonsmåten av egenkapital. Tidligere ble hver post presentert som total egenkapital, inkludert minoritetsinteressen. Etter kjøp av Stampen Media er minoritetene blitt betraktelig større, konsernet har derfor valgt å endre presentasjonsform ved å vise hver enkelt post som konsernets majoritetsandel.

2)Prinsippendring skyldes i hovedsak innarbeidelse av IFRS 16

3)Ved kjøp av Stampen ble det inngått en avtale med eksisterende aksjonærer i Stampen Media AB hvor de har en salgsopsjon mot PNV Media AB som kan utøves i perioden 1. april til 30. juni i 2022 eller 2023. Se note 14, for ytterlige informasjon.

 

4)Viser til note 28

 

5) Se note 4, fotnote 5 for ytterligere informasjon

 

6) Andre føringer mot egenkapitalen er knyttet til kjøp av egne aksjer

 
  
2018AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm
-sikring
ReserverIkke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-10256 982305 8991 101 421210 059-1 927208 1323 5061 646 958
Årets resultat000093 0610001 69894 759
Årets utvidede resultat (OCI)00003 378159 500647160 1470163 526
Årets totalresultat000096 439159 500647160 1471 698258 285
Endringer i ikke-kontrollerende interesser000012 210000-15 212-3 002
Utbytte0000-73 162000-123-73 285
Andre føringer mot egenkapitalen0-220-22-926000-11-959
 Sum transaksjoner med aksjonærer0-220-22-61 878000-15 346-77 246
Egenkapital per 31.1248 927-33256 982305 8761 135 982369 559-1 279368 28017 8581 827 996

 

Legg til i min rapport

Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                    Note20192018    
Driftsresultat (EBITDA) 190 559159 027 
Justert for    
Betalt skatt21 -15 891-7 351 
Endring kundefordringer25 27 96810 552 
Endring varelager -1 790-434 
Endring leverandørgjeld 25 874-8 620 
Endring forskuddsbetalte abonnementer20 -24 3932 902 
Endring i offentlig gjeld 32 330958 
Endring feriepenger -151-818 
Pensjon7-14 565-20 147 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden12-8 054-6 290 
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap1216 3944 879 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger -64 4016 667 
(A) Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 163 881141 323 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im.eiendeler8,9 -50 734-21 332 
Netto kjøp(-)/salg(+) av finansielle eiendeler1)12,13,14-14 796-18 326 
Kjøp av virksomhet2)11,14-101 650  
(B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -167 180-39 658 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Nedbetaling av lån15 -1 707-14 739 
Netto betaling av leieforpliktelser4)10 -73 957  
Mottatte renter 3 1033 391 
Betalte renter -8 806-7 998 
Utbetalt utbytte -85 469-73 333 
Mottatt utbytte fra investering i aksjer og andeler3)13131 80838 520 
Øvrige finansieringsaktiviteter -7 5631 083 
(C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -42 589-53 076 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 235 414186 825 
Kontantbeholdning Stampen 25.04.2019 131 444  
(A+B+C) Netto kontantstrøm-45 88848 590 
 Omregningsdifferanser 2 756  
Kontantbeholdning ved periodens slutt5) 323 726235 414 
    
Kontantbeholdning fordelt på geografisk segment    
Polaris Media (Norge)  245 991  
Stampen Media (Sverige)  77 735  
Sum  323 726235 414 

1) Polaris Media har deltatt i en rettet emisjon på 9,2 mill. knyttet til vår eierandel i Helt Hjem Netthandel (det ble ingen endring i vår eierandel som følge av emisjonen)

2) I april investerte Polaris Media 101 mill i PNV Media AB. PNV Media er et investeringsselskap bestående av Polaris Media ASA (70%) og de svenske selskapene NWT Gruppen (20%) og VK-Media (10%). 25. april fullførte PNV Media oppkjøpet av 51% av aksjene i Stampen Media AB. Via denne investeringe ble Polaris Media morselskapet til Stampen Media AB.

3) I juli mottok konsernet et tillegsutbytte fra Finn.no på 80,7 mill. Ordinært utbytte fra Finn.no ble mottatt i mai og var på 50,6 mill (38,4 mill).

4) Netto betaling av leieforpliktelser er betaling knyttet til i hovedsak leie av lokaler. Grunnen til at den fra 2019 er klassifisert som finansaktivitet, er innføring av IFRS 16. Se note 10 og 28 for nærmere informasjon.

5) Av kontantbeholdningen er 26,3 mill. innestående på sperret bankkonto.

Legg til i min rapport

Noter konsernregnskap

Note 1. Selskapsinformasjon

Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Virksomhetene er fordelt på seks forskjellige virksomhetsområder, 5 i Norge og 1 i Sverige; Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet; Polaris Distribusjon, Polaris Trykk og Stampen Media. Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim. For nærmere beskrivelse av virksomheten, se styrets årsberetning.

Konsernregnskapet er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og godkjent av styret 13. februar 2020. Konsernregnskapet vil bli fremlagt for generalforsamlingen for vedtak den 5. mai 2020.

 

Note 2. Vesentlige regnskapsprinsipper

Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU og obligatoriske for regnskapsår påbegynt 1. januar 2019 eller senere, samt norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven per 31.12.2019.

Investeringer i felleskontrollert ordning

En felleskontrollert ordning klassifiseres enten som en felleskontrollert virksomhet eller en felleskontrollert driftsordning. Dersom partene i ordningen har rett til ordningens netto eiendeler er ordningen en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Dersom partene har rettigheter i eiendelene og forpliktelsene er ordningen en felles driftsordning og hvor konsernet innregner sin andel av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader som partene pådrar seg i fellesskap.

Aksjer i tilknyttet selskap

Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når konsernet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som eierandel i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Konsernet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014. Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I oppstilling av konsernets finansielle stilling presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler ervervet separat måles ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Kostnaden ved erverv av immaterielle eiendeler ved en virksomhetssammenslutning innregnes i balansen til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Utviklingskostnader innregnes i balansen i den grad de underliggende økonomiske forhold er identifiserbare og kontrolleres av konsernet slik at de representerer sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over den økonomiske levetid og testes for verdifall dersom det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Avskrivningsmetode og periode vurderes årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig eller ved indikasjon på verdifall, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Den økonomiske levetiden vurderes årlig i forhold til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares.

Goodwill

Forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Goodwill allokeres til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha fordel av synergieffekter av virksomhetssammenslutningen. Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall minst en gang i året.

Prinsipper for utarbeiding

Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk-kost regnskap, med unntak av for finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Konsolideringsprinsipper og ikke-kontrollerende eierinteresser

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Polaris Media ASA og alle selskaper der Polaris Media ASA har kontroll. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld og ikke-kontrollerende eierinteresser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatet.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytet måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets netto eiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn verdsettes eierandeler fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget resultatføres. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Ikke-kontrollerende eierinteresse er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller indirekte kan henføres til morselskapet Polaris Media ASA. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat og egenkapital er trukket ut og vist særskilt i resultatregnskapet og balansen.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Når deler av driftsmidler har vesentlig forskjellig brukstid og anskaffelsesverdi, regnskapsføres og avskrives de som separate driftsmidler. Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Dersom utrangeringsverdien er vesentlig hensyntas dette ved fastsetting av avskrivningsplanen. Gjenværende forventet utnyttbar levetid og forventet utrangeringsverdi vurderes årlig.

Driftsinntekter fra kontrakter med kunder

Driftsinntekter fra kontrakter med kunder innregnes når kontrollen over en vare eller tjeneste er overført til kunden og i henhold til det beløp som reflekterer hva konsernet forventer å motta for varen eller tjenesten. Konsernet har konkludert med at de er prinsipal i hovedinntektsstrømmene, fordi de kontrollerer varene og tjenestene før disse overføres til kunden.

Konsernet har fire typer hovedinntektsstrømmer:

(1) Brukerinntekter på papir og digitalt:
Brukerinntekter på papir og digitalt måles til virkelig verdi av vederlaget på utstedelsesdato. For løssalg til bedriftskunder hvor kunden kan returnere aviser, blir inntektene innregnet ved levering hensyntatt estimat for forventet retur. Returer legges inn av løssalgsforhandleren selv i en egen portal for avisreturer. For de selskapene som bruker avisretur mottas en fil ukentlig, bortsett fra Adresseavisen hvor filen mottas per ukedag. Fakturering av løssalg skjer en gang i måneden, en måned på etterskudd, etter at informasjon om returer er mottatt. Normal kredittid for løssalgskunder er 15 dager etter fakturering. Avisabonnement forskuddsbetales, enten per måned, kvartal, halvår eller år, og inntektsføres i takt med leveringen. Kampanjeprisreduksjoner fordeles likt over hver utgave i abonnementsperioden ut over dette er det en fast avtalt pris for abonnementsperioden.

(2) Annonseinntekter på papir og digitalt:
Annonseinntektene innregnes ved publisering og måles til virkelig verdi av vederlaget fratrukket rabatter. Inntekter fra online annonsekampanjer på et nettsted, innregnes jevnt over kampanjeperioden eller den perioden annonsen fremvises på nettstedet. "Klikkbaserte" inntekter er inntekter mottatt på grunnlag av antall ganger en annonse på nettstedet "klikkes" og brukeren sendes videre til annonsørens hjemmeside. Dersom data er tilgjengelig skal inntekt innregnes for hvert klikk i annonseperioden. Annonsesalg kan også skje mot bytteavtaler (barter), som ved sponsoravtaler. Kunden får annonseplass i en av konsernets aviser eller digitale flater, mot at mediehuset mottar billetter til f.eks en fotballkamp. I slike tilfeller faktureres leveransen, henholdsvis annonsesalget og salg av billetter, fra hver av partene som om det har skjedd et reelt salg/kjøp, prisingen er på lik linje som alle andre annonsesalg. Innenfor annonsesalg kan produktene selges hver for seg eller i rabatterte pakker. Salgsvederlaget fra produkt solgt som pakker (inkludert rabatt) allokeres eller fordeles til de ulike produkter som er solgt som om de var solgt hver for seg. Normal kredittid for annonsesalg til private kunder er 10 dager etter publisering og fra 14-60 dager for bedriftskunder.

(3) Trykkeriinntekter:
Trykkeriinntekter omfatter inntekt knyttet til trykking av konsern- og  eksternaviser inkludert redaksjonelt bilag og reklame-/annonsebilag, siviltrykk (reklameavis) og andre magasiner/bilag (f.eks. tema, events m.m). Trykkeriinntekter innregnes og måles til virkelig verdi av vederlaget når varen er mottatt av kunden. Normal kredittid er 20 dager etter levering.

(4) Distribusjonsinntekter:
Distribusjonsinntekter er inntekter knyttet til distribusjon av aviser både interne og eksterne samt pakker, post og matleveranser. Inntekten innregnes når sluttkunden har mottatt avisen/pakken. Normal kredittid er 14 dager etter levering.

Konsernet har valgt å benytte den praktiske tilnærmingen om å ikke justere det avtalte vederlaget for virkningen av et vesentlig finansieringselement dersom foretaket ved kontraktsinngåelsen forventer at perioden mellom vareleveranse til kunden, og tidspunkt for betaling fra kunden, vil være ett år eller mindre. Forskuddsbetaling fra kunder kan være opptil et år frem i tid, ellers er kredittiden på konsernets produkter maksimalt 60 dager.

Kontraktsforpliktelser:
En kontraktsforpliktelse er en plikt til å overføre varer eller tjenester til en kunde som konsernet har mottatt vederlag fra (eller har rett til vederlag fra som er forfalt). Hvis en kunde betaler vederlag før konsernet overfører varer eller tjenester til kunden (forskuddsbetaling), vil en kontraktsforpliktelse innregnes på tidspunktet for betaling. Kontraktsforpliktelser innregnes som inntekt på det det tidspunkt konsernet oppfyller leveringsforpliktelsen slik den er spesifisert i kontrakten. Alle private avisabonnement betales på forskudd, enten per måned, kvartal, halvår eller år, disse blir å anse som en kontraktsforpliktelse.

Renteinntekter og utbytte

Renteinntekter innregnes etter effektiv rente-metode og utbytte innregnes når rett til å motta betaling er etablert.

Avsetninger

Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Forskjeller mellom netto bruksretteiendel og leieforpliktelser samt leiebetaling medtas som en midlertidig forskjell og inngår i beregningen for utsatt skatt.

Finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler klassifiseres i følgende målekategorier: virkelig verdi med verdiendring over resultatet, virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader (OCI) og amortisert kost. Målekategori bestemmes ved førstegangsinnregning av eiendelen. For finansielle eiendeler skilles det mellom gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. Klassifisering av finansielle eiendeler bestemmes ut fra kontraktsmessige vilkår for de finansielle eiendelene og hvilken forretningsmodell som brukes for styring av porteføljen som eiendelene inngår i.

Finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter:
Gjeldsinstrumenter med kontraktfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer skal i utgangspunktet måles til amortisert kost. Dette gjelder kundefordringer, andre fordringer og bankinnskudd. Instrumenter med tilsvarende kontantstrømmer som beskrevet over men hvor formålet er både å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og salg, skal i utgangspunktet måles til virkelig verdi med verdiendring over OCI, men renteinntekter, valutaomregningseffekter og eventuelle nedskrivninger presenteres i det ordinære resultatet. Verdiendringer ført over OCI skal reklassifiseres til resultatet ved salg eller annen avhendelse av eiendelene.

Øvrige gjeldsinstrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Derivater og investeringer i egenkapitalinstrumenter:
Alle derivater skal måles til virkelig verdi med verdiendring i resultatet, men derivater som er utpekt til sikringsinstrumenter skal regnskapsføres i tråd med prinsippene for sikringsbokføring. Investering i egenkapitalinstrumenter skal måles i balansen til virkelig verdi. Verdiendringer skal som hovedregel føres i det ordinære resultatet, men et egenkapitalinstrument som ikke er holdt for handelsformål og som ikke er et betinget vederlag etter en virksomhetsoverdragelse, kan utpekes som målt til virkelig verdi med verdiendringer over OCI. Konsernet har valgt å føre verdiendringen over OCI for disse egenkapitalinstrumentene. Konsernet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære driften for konsernet. Konsernet har derfor, for sine nåværende aksjeinvesteringer valgt å føre verdiendringer over OCI. Ordinært utbytte resultatføres, mens verdiendringer skal ikke til resultatet verken løpende eller ved avhendelse.

Finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser som blant annet rentebærende gjeld skal måles til amortisert kost, med unntak av finansielle forpliktelser som skal måles til virkelig verdi over resultatet på grunn av at de er holdt for handelsformål, og finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet. Eksempel på finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet er derivater. Konsernet har en rentebytteavtale som blir omfattet av IFRS 9 sin definisjon av et derivat.

Utbytte

Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tidspunkt et slikt utbytte er godkjent av selskapets generalforsamling.

Offentlige tilskudd

Flere av konsernets datterselskaper mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte). Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene. Driftstilskudd innregnes over tilskuddsperioden og presenteres som andre driftsinntekter.

Fordringer

Kortsiktige og langsiktige fordringer er vurdert til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetoden. På grunn av kort løpetid på kundefordringer og andre fordringer vil fordringene i praksis oppføres til pålydende med fradrag for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Konsernet benytter den forenklede metoden ved tapsavsetninger (lifetime expected credit losses) på alle kundefordringer.

Leieavtaler

Bruksretteiendel
Bruksretteiendelene innregnes på iverksettelsestidspunktet for leieavtalene ( dvs. datoen den underliggende eiendelen er tilgjengelig for bruk). Bruksretteiendeler måles til anskaffelseskost, minus akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger, og justeres for eventuell revurdering av leieforpliktelsen (KPI og rentejusteringer). Anskaffelseskost inkluderer leiebetalinger i hele kontraktens løpetid, påløpte direkte kostnader og  leiebetalinger foretatt på eller før avtaletidspunktet med fradrag for eventuelle mottatte leieinsentiver. Bruksretteiendelen avskrives lineært over den korteste av økonomisk levetid og antatt leieperiode.

Leieforpliktelse
Leieforpliktelsen innregnes på iverksettelsestidspunktet for leieavtalen og måles til nåverdien av fremtidige leiebetalinger. Leiebetalingene inkluderer faste betalinger og beløp som forventes å bli betalt under restverdigarantier. Det gjøres fradrag for eventuelle fordringer i form av leieinsentiver, variable leiebetalinger som er avhengig av en indeks eller en rentesats. Øvrige variable leiebetalinger blir kostnadsført i den perioden hendelsen eller betingelsen som utløser betalingen skjer og inngår ikke i den balanseførte leieforpliktelsen.

Konsernet har benyttet leietakers marginale lånerente som diskonteringsrente da den implisitte renten har vært vanskelig å fastsette. Ved fastsettelse av den marginale lånerenten, er det tatt hensyn til økonomisk miljø, gjenværende leieperiode og sikkerhet. Det er naturlig å ta utgangspunkt i en referanserente. Selskapene i konsernet har tatt utgangspunkt i ulike NIBOR-renter avhengig av gjenværende leieperiode. Referanserenten er justert med en margin som hensyntar type virksomhet, økonomisk miljø samt type eiendel.

Kortsiktig leie, leie av eiendeler med lav verdi og leie av immaterielle eiendeler
Konsernet har valgt å benytte seg av unntaket knyttet til kortsiktig leie for maskiner og utstyr (dvs. leieavtaler med en leieperiode på 12 måneder eller mindre fra startdato av leieforholdet og som ikke inneholder en kjøpsopsjon). De benytter seg også av unntaket knyttet til leie av eiendeler med lav verdi (som leie av kopimaskiner o.l.). Leie av immaterielle eiendeler som programvare, er også valgt holdt utenfor balanseføring. Leiebetalinger knyttet til kortsiktig leie, leie av eiendeler med lav verdi og leie av immaterielle eiendeler kostnadsføres lineært over levetiden.

Vesentlige vurderinger av leieperiode for kontrakter med fornyelsesalternativer
Ved fastsettelse av leieperioden er både opsjonsperioder og termineringsavtaler hensyntatt, dersom det er rimelig sikkert at disse vil bli benyttet. En gang i året gjøres det en gjennomgang av alle leieavtaler for å vurdere om det er nye omstendigheter som øker sannsynligheten for at en opsjonsperiode vil bli benyttet, og dermed bør hensyntas i nåverdiberegningen av eiendelen og forpliktelsen.

Fremleie
Noen av de lokalene som selskapet leier, er leid ut til interne eller eksterne aktører. Fremleieperioden vurderes mot leieperioden i den opprinnelige leieavtalen, for å vurdere om fremleieavtalen skal behandles som en operasjonell eller finansiell leie. Når fremleieavtalen behandles som en finansiell leie beholdes leieforpliktelsen i balansen, men motposten blir en fordring mot den nye leietakeren, som reduseres i takt med gjenværende fremleieavtale.

Følgende prinsipper for leie var gjeldene i 2018:

Finansielle leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.

Operasjonelle leieavtaler og framleie
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. For konsernets fremleieavtaler, presenteres eiendelen som er utleid som anleggsmiddel i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter kontanter og bankinnskudd, ikke kassekreditt.

Finansposter behandles som finansieringsaktiviteter i kontantstrømoppstillingen.

Varelager

Varelager, som i all hovedsak består av avispapir, er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 3. Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ledelsens skjønnsmessige vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper

Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen foretar vurderinger og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser.

Forutsetninger om fremtiden og andre kilder til estimatusikkerhet

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige.

Det er i forbindelse med regnskapsavleggelsen gjort antagelser og estimeringer som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg vesentlig. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Områder hvor estimater har vesentlig innvirkning på konsernets regnskap:

Pensjonskostnader, ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, se note 7
Beregning av pensjonskostnader og netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler) foretas på grunnlag av en rekke estimater og forutsetninger. Endringer i og avvik fra estimater og forutsetninger påvirker virkelig verdi av netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser. Endringer i diskonteringsrenten er den individuelle endringen som har størst betydning for fastsettelsen av pensjonskostnader og forpliktelse.

Nedskrivninger, se note 8 og 9
Konsernet har betydelige investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid vurderes årlig for verdifall eller når det foreligger indikatorer på nedskrivning. Andre eiendeler blir vurdert for verdifall når det foreligger indikasjoner på verdifall. Beregning av gjenvinnbare beløp krever bruk av estimater, herunder å bestemme egnet diskonteringsrente, estimering av fremtidige resultater inkludert fall i opplag, utvikling i annonsemarkedet, papirpriser og antagelser om fremtidige konkurransesituasjon.

Aksjeposter vurdert til virkelig verdi, se note 13
Konsernet eier finansielle eiendeler som er klassifisert etter IFRS 9 til finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (OCI). Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked fastsettes ved å benytte verdsettelsesteknikker. Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så langt som mulig er basert på markedsforholdene på hver balansedag. Konsernet har vesentlige investeringer i FINN.no AS, Trønder-Avisa AS, Mazemap AS og Fanbooster. Disse investeringene handles ikke i et aktivt marked, og konsernet har i verdifastsettelsen benyttet verdsettelsesteknikker. For Finn.no er anvendt metode for verdsettelse "sum of the parts". For utdypelse av verdsettelsesmetode på investeringen i FINN.no AS henvises det til note 13 hvor dette er nærmere kommentert.


 

Note 4: Oppkjøp av Stampen Media AB

25. april 2019 foretok Polaris Media AB et oppkjøp av det Svenske mediekonsernet Stampen Media AB.

Overtakelsestidspunktet ble fastsatt til 25. april 2019. Investeringen ble gjort gjennom et felles investeringsselskap, PNV Media AB, hvor Polaris Media eier 70%, NWT Gruppen 20% og VK Media 10%. Oppkjøpet skjedde gjennom et aksjeinnskudd i Stampen Media på SEK 60 mill. og et kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer på SEK 98 mill. Polaris Media sin andel av investeringen er SEK 111 mill (NOK 101 mill.). Transaksjonen ble finansiert fra eksisterende kontantbeholdning i Polaris Media. Eksisterende aksjonærer har en salgsopsjon mot PNV Media AB, se note 14.

Polaris Media eier etter oppkjøpet 70% av aksjene og stemmerettighetene i PNV Media som igjen eier 51% av aksjene og stemmerettighetene i Stampen Media. De øvrige eierne av Stampen Media består av 12 minoritetsaksjonærer som til sammen eier 49% av aksjene og stemmerettighetene. Polaris Media har kontroll over Stampen Media, og blir dermed morselskap i Stampen Media og konsoliderer Stampen Media i konsernregnskapet.

Stampen Media er det klart ledende mediehuskonsernet på Sveriges vestkyst, bestående av seks mediehus med Gøteborgsposten som det klart største. I tillegg består konsernet av VTD (distribusjonsselskap), Wallstreet (utendørsreklame), og tre gratisaviser.

Polaris Media vil bidra til fortsatt positiv utvikling i Stampen Media, styrke dagens strategi med fokus på god og relevant journalistikk, og ytterligere utvikle medieposisjonene. Det svenske mediemarkedet har de siste årene hatt betydelig nedgang i topplinjen og utfordringer med lønnsomheten. Polaris Media vil bidra til å utnytte nye muligheter i det svenske mediemarkedet og styrke konkurranseposisjonen til Stampen Media.

Oppkjøpet betraktes som en virksomhetssammenslutning og er bokført etter oppkjøpsmetoden i henhold til IFRS 3. Kjøpsprisallokering (PPA) er benyttet for å allokere vederlaget til virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser fra Stampen Media AB.

Hver identifiserbare eiendel eller forpliktelse måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, som er definert  i IFRS 13. Standarden definerer virkelig verdi som den pris som ville blitt oppnådd på måletidspunktet ved salg av en eiendel i en transaksjon mellom opplyste investorer. I målingen av virkelig verdi benytter selskapet forutsetninger som markedsaktører ville brukt når de verdsetter eiendeler og forpliktelser under nåværende markedsbetingelser, herunder forutsetninger om risiko. Overtatte varige driftsmidler er verdsatt etter kostprismetoden (gjenanskaffelseskost), mens immaterielle eiendeler er verdsatt etter resultatmetoden.

Innregning av eiendeler og forpliktelser på overtakelsestidspunktet var som følger:

 SEK NOK                                                
Immaterielle eiendeler1)301 929277 321  
Varige driftsmidler8 2667 593  
Bruksretteiendel112 700103 515  
Finansielle anleggsmidler
34 58731 768  
Pensjonsmidler
12 08311 098  
    
Fordringer90 21482 861  
Bankinnskudd, kontanter143 107131 444  
    
(A) Eiendeler702 886645 601  
   
Pensjonsforpliktelse14 61113 420  
Utsatt skatt 2)63 73758 542  
Annen langsiktig gjeld-24-22  
Langsiktig leieforpliktelser bruksretteiendel93 60085 972  
0  
Kortsiktig leieforpliktelser bruksretteiendel19 10017 543  
Leverandørgjeld43 81540 244  
Annen kortsiktig gjeld265 131243 523  
Forskuddsbetaling fra kunder195 860179 898  
   
(B) Gjeld695 829639 119  
   
(A-B) Sum identifiserte netto eiendeler til virkelig verdi7 0576 481  
   
Minoritetsinteresser i Stampen Media:  
Minoritetsinteresser (49%)151 900139 520  
Minoritetsinteresser i datterselskapene til Stampen Media1 5601 433  
   
Transaksjonspris (51%):  
Minoritetsinteresser (PNV Media)47 43043 564  
Betalt av Polaris Media110 670101 650  
   
Goodwill som følge av oppkjøpet-304 504-279 687  
   
Polaris' andel av goodwill35,7 %-108 708-99 848  

1) Det er identifisert merverdier relatert til merkenavn og kunderelasjoner på hhv. SEK 183 mill. og SEK 107 mill
2) Dette er utsatt skatt på merverdier
3) Transaksjonskursen som er benyttet for omregning fra SEK til NOK er NOK/SEK 91,85
4) Kjøpsprisen fordeler seg med 60 mill i aksjeinnskudd og 98 mill vedrørende kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer.

Minoritetsinteressene er verdsatt til virkelig verdi, SEK 152 mill. Den totale transaksjonsprisen for 51% av aksjene i Stampen Media var på SEK 158 mill. Minoritetsinteressen er fastsatt på grunnlag av denne transaksjonsprisen.

Polaris Media har valgt å bokføre kun sin andel av Goodwill knyttet til oppkjøpet. Goodwill har i hovedsak oppstått som følge av synergiene ved å slå sammen virksomhetene, samt verdien av at virksomheten drives videre.

Verdsettelsen ovenfor baserer seg på nåværende tilgjengelig informasjon om virkelige verdier på overtakelsestidspunktet. Dersom ny informasjon blir tilgjengelig innen 12 måneder fra overtakelsestidspunktet, kan selskapet endre vurderingen av virkelig verdi i kjøpsprisallokeringen, i henhold til retningslinjer i IFRS 3. Det er verdsettelse av virkelig verdi av immaterielle eiendeler samt goodwill som kan være usikker, da det med tiden opparbeides mer forståelse for virksomheten.

Polaris Media hadde et resultat etter skatt på 139 mill., Stampen Media sitt bidrag til dette resultatet var et underskudd på 36 mill. Totale inntekter var på 2 342 mill, av dette bidro Stampen Media med inntekter på 824 mill. Dersom overtakelsestidspunktet hadde vært 1.1.2019 ville inntekten i konsernet økt med NOK 429 mill og resultat etter skatt vært NOK 26 mill. lavere. Oppkjøpet har ingen innvirkning på andre inntekter og kostnader (OCI) for 2019.

Polaris Media Sør

Den 18. november 2019 inngikk Polaris Media ASA en endelig og bindende avtale med Agderposten Medier AS, Schibsted Norge AS og Schibsted Distribusjon AS om etablering av et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet under navnet Polaris Media Sør, med virkning fra 6. januar 2020. Konsernet etableres med utgangspunkt i Agderposten Medier AS sin mediedivisjon (inkl. trykk og distribusjon) og Schibsted sine mediehus og distribusjon i Vest-Agder.

Det nye Polaris Media Sør blir et betydelig regionalt mediehuskonsern. Det nye konsernet vil bestå av de tre regionale mediehusene Fædrelandsvennen (Kristiansand), Agderposten (Arendal) og Varden (Skien) og de fem lokale mediehusene Lister, Lindesnes, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende. De åtte mediehusene hadde i 2018 138.000 daglige lesere digitalt og 163.000 daglige lesere på papir. Det nye konsernet vil også omfatte Agderpostens store og moderne trykkeri i Arendal samt en sammenhengende distribusjonsvirksomhet fra Flekkefjord i vest via Hoden i nord til Risør i øst.

Selskapene har samlet ca. 350 ansatte, og hadde i 2018 en omsetning på ca. 670 MNOK. Polaris Media Sør blir den nest største av de norske medieregionene i Polaris Media-konsernet. Agder er en region i endring, med fylkessammenslåing fra 1. januar 2020 og en sterkt utbedret infrastruktur som har skapt økt mobilitet og handel innad i regionen. Dette gir et styrket industrielt rasjonale for økt samarbeid i regionen. Det forventes at det nye mediehuskonsernet i sør relativt raskt vil kunne levere resultater på nivå med øvrig virksomhet i Polaris Media Norge. En etablering i Agder og i Telemark vil bidra til å forsterke Polaris Media sin posisjon som en nasjonal aktør i det norske mediemarkedet, og i trykkeri- og distribusjonsmarkedet, og legge et godt grunnlag for den videre utviklingen av konsernet.

Oppgjøret skjer ved at Polaris Media kjøper Schibsted sine mediehus og distribusjonsvirksomhet i Vest-Agder, som deretter slås sammen med Agderposten Medier sine mediehus og medierelaterte tjenestevirksomheter i Aust-Agder og Telemark. I tillegg vil Polaris Media kjøpe aksjer fra eierne i Agderposten Media for å oppnå 51% eierandel i det samlede selskapet.

Polaris Media ASA vil som morselskap konsolidere Polaris Media Sør i sitt konsernregnskap fra januar 2020. Polaris Media eier 51% av aksjene og stemmerettighetene i Polaris Media Sør, mens opprinnelige eiere i Agderposten Media eier de resterende 49%.

Det sammenslåtte selskapet er verdsatt til 373 mill., hvorav Polaris Medias investering tilsvarer 51% av verdien, totalt ~190 mill. Transaksjonen vil i utgangspunktet bli finansiert fra eksisterende kontantbeholdning. Polaris Media vil parallelt med dette se på mulighetene for å optimalisere kapitalstrukturen for det nye samlede konsernet. Eksisterende aksjonærer i Agderposten Medier har en salgsopsjon mot Polaris Media som kan utøves i perioden 1. april til 30. juni i årene 2023 til 2026. Verdien på opsjonen vil baseres på historiske resultater og en avtalt markedsmessig multippel. Opsjonen kan utløses helt eller delvis.

Etter transaksjonen vil Polaris Media være eier i 58 mediehus, hvorav 47 i Norge og 11 i Sverige. Polaris Media vil også være eier i 6 trykkerier og 4 regionale distribusjonsselskaper i Norge, samt 1 distribusjonsselskap i Sverige. Etter transaksjonen vil Polaris Media samlet ha ca. 540.000 abonnenter og en samlet årlig omsetning på ca. 3,6 mrd. NOK.

Vi har ennå ikke ferdigstilt noen oppkjøpsanalyse av Polaris Media Sør. En fullstendig oppkjøpsanslyse vil bli presentert i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020.

Note 5. Driftssegmenter

Inndelingen i de ulike driftssegmentene er basert på konsernets ledelses- og internrapporteringsstruktur. Virksomheten i Polaris Media ASA er organisert i seks virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Stampen Media og henholdsvis distribusjon og trykkerivirksomheten Polaris Trykk og Polaris Distribusjon. Distribusjon ble først fra 1.1 i år skilt ut og behandlet som eget virksomhetsområde, men uten at den juridiske strukturen er endret. Fjorårstallene er endret iht til dette. Fra 25. april 2019 er i tillegg Stampen Media inkludert som et nytt segment.

Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet består av mediehus og har derfor annonseinntekter og brukerinntekter. I tillegg mottar noen av mediehusene pressestøtte.

Stampen Media består av mediehus og distribusjonsselskaper, og har dermed både annonseinntekter, brukerinntekter og distribusjonsinntekter.

Polaris Trykk og Polaris Distribusjon driver med henholdsvis trykkerivirksomhet og distribusjonsvirksomhet og har henholdsvis trykkeriinntekter og distribusjonsinntekter.

På linjen "andre" i tabellen nedenfor ligger morselskapet Polaris Media ASA, Polaris Eiendom AS, og Polaris Regnskap AS da virksomhetene ikke anses som vesentlig for å rapportere som eget segment. Polaris Eiendom har tidligere bestått av virksomhetens eiendommer, men i løpet av 2017 ble siste eiendom solgt. Polaris Regnskap består av regnskapsførsel for eksterne kunder.

Eliminering gjelder konserninterne transaksjoner mellom segmentene.

 

Resultatposter                20192018                                              
Driftsinntekter    
 Annonseinntekter papir 187 081 220 874  
 Digitale annonseinntekter 150 384 130 598 
 Brukerinntekter abonnement 305 717 285 957  
 Brukerinntekter løssalg 20 427 21 687  
 Øvrige inntekter 37 064 49 273  
Polaris Media Midt-Norge 700 673 708 390  
 Annonseinntekter papir 92 087 106 729  
 Digitale annonseinntekter 38 579 33 729  
 Brukerinntekter abonnement 187 238 177 276  
 Brukerinntekter løssalg 10 618 10 885  
 Øvrige inntekter 14 586 15 872  
Polaris Media Nordvestlandet 343 109344 491 
 Annonseinntekter papir 50 516 60 641  
 Digitale annonseinntekter 54 176 44 690  
 Brukerinntekter abonnement 86 518 82 404  
 Brukerinntekter løssalg 9 173 9 093  
 Øvrige inntekter 30 503 33 053  
Polaris Media Nord-Norge 230 885229 881 
Trykkeriinntekter interne aviser 101 479 103 978  
Trykkeriinntekter eksterne aviser 110 282 116 452  
Siviltrykkinntekter 80 341 77 877  
Øvrige inntekter 4 697 4 446  
Polaris Trykk 296 799302 753 
Distribusjonsinntekter 215 364 213 412  
Polaris Distribusjon 215 364213 412 
Annonseinntekter papir 254 129   
Digitale annonseinntekter 47 139   
Abonnementsinntekter 374 833   
Løssalgsinntekter 7 163   
Distribusjonsinntekter 90 992   
Øvrige inntekter 50 540   
Stampen Media 824 798   
Andre 3 2754 473 
Eliminering -272 236-278 504 
Sum driftsinntekter 2 342 6681 524 896 
     
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 94 25889 371 
Polaris Media Nordvestlandet 37 69739 928 
Polaris Media Nord-Norge 20 58927 214 
Polaris Trykk 42 57541 551 
Polaris Distribusjon 6 7094 911 
Stampen Media 21 824  
Andre -40 023-43 948 
Normalisert EBITDA* 183 630159 027 
Leiebetalinger  66 856  
Engangseffekter -59 927  
  190 559159 027 
     
EBIT    
Polaris Media Midt-Norge 75 90966 705 
Polaris Media Nordvestlandet 33 91535 194 
Polaris Media Nord-Norge 15 47622 315 
Polaris Trykk 15 1477 011 
Polaris Distribusjon 5 3504 842 
Stampen Media 14 999  
Andre -51 786-57 015 
Normalisert EBIT* 109 01079 053 
Leiebetalinger 66 856  
Avskrivning leie bruksretteiendeler -69 153  
Engangseffekter -59 927  
Sum EBIT 46 786  

*Normalisert EBITDA er EBITDA korrigert for engangseffekter og restruktureringskostnader, se note 26 Restruktureringskostnader og note 29 Alternative resultatmål

Tallene for hvert segment presenteres som om IFRS 16 ennå ikke er tatt i bruk. På linje for "leiebetalinger" vises hvilket beløp som før IFRS 16 lå som en kostnad i resultatet og som etter innføring av IFRS 16 reduserer leieforpliktelsen i balansen. Polaris har også valgt å vise andre effekter knyttet til innføring av IFRS 16 på egen linje - "avskrivning leie bruksretteiendel", som før IFRS 16 ikke fantes i resultatregnskapet.

Note 6. Driftsinntekter

 

                  20192018                                             
Annonseinntekter    
Papir 583 668388 050 
Digitalt 247 573208 907 
Annonserelaterte inntekter 42 53919 984 
Sum annonseinntekter 873 780616 940 
     
Brukerinntekter    
Abonnementsinntekter 954 155545 484 
Løssalgsinntekter 47 38141 665 
Sum brukerinntekter 1 001 537587 149 
     
Trykkeriinntekter    
Aviser 110 282116 452 
Siviltrykk 80 34177 877 
Sum Trykkeriinntekter 190 624194 329 
     
Distribusjonsinntekter 155 492 57 413  
     
Øvrige inntekter    
Pressestøtte 51 59422 695 
Husleie 8353 109 
Andre driftsinntekter 1) 68 80743 261 
Sum øvrige inntekter 121 23669 065 
     
Sum salgsinntekter 2 342 6681 524 896 
     
Sum driftsinntekter 2 342 6681 524 896 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av viderefakturering av trykkerikostnader, IT -og regnskapstjenester, salg av rettigheter samt faktureringsavgifter.

Alle inntekter er knyttet til kontrakter med kunder. Konsernet har ingen kontraktseiendeler (leveranser som ennå ikke er fakturert), for informasjon om kontraktsforpliktelser se note 20.

Note 7. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler

Selskapene i konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 22 for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

De fleste av konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for AFP ordningen og det årlige tilskuddet blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Tilskuddet fastsettes av LO/NHO -ordningen.

Konsernet avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger i 2015. Ved avvikling av de ytelsesbaserte pensjonsordningene i Adresseavisens Pensjonskasse, ble det utstedt fripoliser. Disse ble utstedt på det nye dødelighetsgrunnlaget K2013. Pensjonskassen garanterer en årlig avkastning på fripolisene over hele pensjonsavtalens løpetid. I perioder med lave renter kan dette utgjøre en betydelig utfordring for pensjonskassen. Manglende avkastning kan dekkes av kassens buffere. Pensjonskassen er også underlagt krav til oppreservering pga økt levealder, solvensmargin og stresstester der bufferkapitalutnyttelsen må være innenfor visse rammer. Dersom pensjonskassen ikke oppfyller de kravene som Finanstilsynet setter, representerer dette en potensiell finansiell forpliktelse for Polaris Media.

Stampen Media konsernet har så å si samme pensjonsordninger som det norske konsernet. De har innskuddsbaserte pensjonsordninger for alle sine ansatte. Det svenske konsernet har på lik linje som det norske avviklet ytelsesbasert pensjon.

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS oppdaterte veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. desember 2019.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:

                                                          20192018                                                       
Diskonteringsrente 2,30%2,60% 
Forventet avkastning 2,30%2,60% 
Lønnsregulering 2,25%2,50% 
Pensjonsregulering 0,50%0,80% 
Pensjonsreg. opptj. folketrygden 2,00%2,50% 
 
Årets pensjonskostnad er sammensatt slik:                    20192018                                                                  
Årets pensjonsopptjening 293194 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) - -1 634 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 210258         
+Administrasjonskostnader 1 4851 504 
+Periodisert arbeidsgiveravgift 185-8 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 2 174314 
Medlemsinnskudd fra ansatte -9 037-8 886 
Pensjonskostnad relatert til omstilling 2 849336 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 54 745 38 721 
Andre pensjonskostnader (inkl. AFP-ordningen) 10 2119 962 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat 60 94140 447 
     
Aktuarmessige gevinster(-) og tap(+) innregnet i totalresultatet (OCI) 3 267-4 514 
     
Antall aktive personer i ytelsesbasert ordning 42 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 403400 
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:20192018                    
Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1332 70355 152387 855375 79760 245436 043 
IB pensjonsforpliktelse oppkjøpt virksomhet2 141 11 58513 727    
Nåverdien av årets pensjonsopptjening141-141194-194 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen8 3311 3999 7307 7161 3069 022 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)----26 821-1 289-28 110 
Aktuarmessige gevinster og tap-1 837-1 714-3 5512 405-2 519-114 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-25 779-2 992-28 771-26 589-2 590-29 179 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12315 70063 432379 131332 70355 152387 855 
 
Årets endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1387 236-387 236419 077-419 077 
Forventet avkastning på pensjonsmidler9 520-9 5208 764-8 764 
Aktuarmessige gevinster og tap-2 453--2 45310 652-10 652 
Planendring----26 476--26 476 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-24 157--24 157-26 129--26 129 
Administrasjonskostnader-5 859--5 859-6 049--6 049 
Premieinnbetalinger5 935-5 9357 397-7 397 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12370 221-370 221387 236-387 236 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-54 52163 4328 910-54 53355 152619 
Arbeidsgiveravgift-6 7536 753-7 2847 284 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling (se note 24)-65 90165 901-73 38173 381 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger-- 23 642-23 642--16 099-16 099 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.12-54 521112 44457 923-54 533119 71865 185 
Omregningsdifferanser11486497    
Netto pensjonsforpliktelser/midler 31.12-54 510112 930 58 420-54 533119 71865 185 
        
Pensjonsmidler i balansen  81 459  73 250 
Pensjonsforpliktelser i balansen  139 879  138 436 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  58 420  65 185 

 

Historisk informasjon 20192018201720162015 
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 379 131387 855436 043429 182444 738 
Brutto pensjonsmidler 370 221387 236419 076416 332422 736 
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 8 91061916 96712 84922 002 
        
Estimatavvik 201920182017 2016   
 Estimatavvik innregnet i totalresultatet (OCI) 3 267-4 51414 4956 487  
        
Sensitivitet*DiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng 0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO) -5 %5 %0 %0 %10 %-5 %
Periodens pensjonskostnad -4 %5 %5 %-5 %5 %-3 %
 * Gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger

 
                       20202019                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 6 0815 935 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 2 6472 651 
Forventet betalinger innskuddspensjon 42 33738 275 
Pensjoner omstillingstiltak  12 97422 128 
Egenandel ansatte -6 548-9 100 
Sum 57 49159 890 

Note 8. Immaterielle eiendeler og goodwill

 

2019KunderelasjonerMerkenavnØvrige*EgenutvikletSumGoodwill                   
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1240 21243 35756 76341 805382 137301 339 
 Tilgang ved kjøp av virksomhet (Stampen Media)99 244170 24715 0070284 498101 121 
Tilgang i året**006 8844 81511 70017 405 
 Avgang i året0-394-1 2780-1 6370  
Utrangering00-2 230-4 755-6 985 
Reklassifisering***001 4164 5916 008 
Anskaffelseskost før omregningsdifferanse339 457213 21076 5620675 685419 864 
Omregningsdifferanse1 4942 56295605 0121 779 
Anskaffelseskost per 31.12340 950215 77277 51846 457680 697421 643 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1126 898046 16630 388203 452 
Periodens avskrivninger17 978011 7038 91938 600 
Periodens nedskrivninger0098851831 303 
Avgang00-8710-8710 
Utrangering00-2 230-4 755-6 985 
Akkumulerte avskrivninger før omregningsdifferanse144 876054 86534 637234 3781 303 
 Omregningsdifferanse90076508550 
Bokført verdi per 31.12195 984215 772 21 88811 820445 464420 340 
 * Øvrige immaterielle eiendeler består hovedsakelig av programvare   
 ** Tilgang goodwill ut over tilgang knyttet til virksomhetskjøp er Stampen Media's kjøp av Ortstidningar i Väst AB (14,5 mill.) og Alingsåskuriren AB (3,8 mill.)   
 *** Alle kostnader relatert til "driftsmidler under arbeid" (som ennå ikke er tatt i bruk) er klassifisert som maskiner og driftsløsøse. Dersom kostnadene bli liggende på denne kontoen over årsskiftet, vil de bli tatt ut av "driftsmidler under arbeid" og klassifisert i riktig gruppe via linjen for reklassifisering.   
        
 2018Kunderelasjoner Merkenavn Øvrige* Egenutviklet Sum Goodwill  
Anskaffelseskost        
Anskaffelseskost 1.1.240 21243 35759 23646 899389 704301 249 
Tilgang i året001 6452 9054 55090 
Utrangering 00-6 323-9 993-16 3160 
Reklassifisering 002 2051 994 4 1990 
Anskaffelseskost per 31.12. 240 21243 35756 76341 805382 137301 339 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger per 1.1.114 793 044 46530 418189 6760 
Periodens avskrivninger12 10507 9409 96330 0080 
Periodens nedskrivninger03948404780 
Utrangering00-6 323-9 993-16 3160 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12.126 89839446 16630 388203 8460 
        
 Bokført verdi per 31.12.113 31442 96210 59811 417178 291301 339 
 *Øvrige immaterielle eiendeler består hovedsakelig av programvare   

 

 

Avskrivningssatser og utnyttbar levetid:

Kunderelasjoner avskrives lineært med 5 %, egenutviklede immaterielle eiendeler avskrives lineært over 3 år, mens øvrige immatereielle eiendeler avskrives  lineært over 4 år.

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet.

Polaris Media har gjennomført en nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid etter IAS 36.10. Samme metodikk som tidligere år ble benyttet også for 2019. Testene ble i hovedsak utført per tredje kvartal. Nedskrivingstestene ble gjennomført ved at det ble beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp ble det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2020-2024. Etter denne perioden ble kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på 2,0 % (2,0 %) for mediehus og -5,0% (-5,0%) for trykkeri. Den benyttede diskonteringsrente er beregnet på grunnlag av langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det ble benyttet en WACC før skatt på rundt 10,6% (10,9%) og en WACC etter skatt på 8,4% (8,6%). I WACC'en ble det benyttet en Small Cap premie på 3% som er noe lavere enn fjoråret (4,8%). Som følge av at selskapets aksje er lite likvide ble det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en Peer Group sammensetning som har likhetstrekk med Polaris Media. (Samme gruppe selskaper som tidligere år). Nedskrivningstestene utført i 2019 viser at det er behov for nedskrivning av goodwill på 1,3 mill i Polaris Distribusjon Nordvestlandet. Ut over dette foreligger ikke grunnlag for nedskrivning av immaterielle eiendeler eller goodwill etter IAS 36.

I forbindelse med gjennomføring av nedskrivningstestene, foretas en sensitivitetsanalyse for alle kontantgenererende enheter relatert til kombinasjonen av en endring i terminalvekst på +/- 1% - 2% og WACC på +/- 0,5% - 1%, samt for kombinasjonen endring i EBITDA margin på +/- 10% - 20% og endring i WACC på +/- 0,5% - 1% .

Sensitivitetsanalysen viser at Romsdal Budstikke konsernet som inngår i underkonsernet Polaris Media Nordvestlandet vil komme i en nedskrivningsposisjon dersom WACC'en økes med 1% samtidig som terminalveksten reduseres med 2% og dersom EBITDA marginen reduseres med 20%, samtidig som WACC'en øker med 1%. Ingen av de øvrige kontantgenererende enhetene hadde utslag på sensitivitetsanalysene.

 

Allokering av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid til driftssegment    
2019GoodwillMerkenavnSum 
Polaris Media Midt-Norge 1 7964 5676 363 
Polaris Media Nordvestlandet*241 40028 547269 947 
Polaris Media Nord-Norge25 3279 84835 175 
Polaris Trykk31 837031 837 
Stampen Media*118 202170 247288 449 
Omregningsdifferanse1 7792 5622 562 
Sum 420 340215 772634 333 
*Goodwillen i Stampen Media består av goodwillen som oppsto ved oppkjøpet av Stampen Media konsernet per 25. april 2019 på 101,1 mill. I tillegg er det oppstått goodwill ved Stampen Medias kjøp av Ortstidningar i Väst AB (økt fra 50% til 100%) og Alingsåskuriren AB på henholdvis 14,5 mill. og 3,8 mill.
 
     
2018    
Polaris Media Midt-Norge1 796 4 5676 363 
Polaris Media Nordvestlandet242 68428 547271 231 
Polaris Media Nord-Norge25 0229 84834 870 
Polaris Trykk31 837031 837 
Sum301 33942 962344 301 
*En stor del av goodwill er allokert til Polaris Media Nordvestlandet som følge av oppkjøpet av  virksomheten fra Edda Media i 2009  

Note 9. Varige driftsmidler

 

2019                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 742 91178 0877 473828 471 
Tilgang ved kjøp av virksomhet 8 004   8 004 
Tilgang i året 34 054157034 211 
Avgang i året -9 48400-9 484 
Utrangering -10 14000-10 140 
Reklassifisering* -79 128-180-79 146 
Anskaffelseskost 31.12 686 21778 2267 473771 917 
Omregningsdifferanse 716   716 
Anskaffelseskost per 31.12 686 93378 2267 473 772 633 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 600 72151 8740652 595 
Periodens avskrivninger 40 0543 191043 245 
Periodens nedskrivninger 240024 
Avgang -7 16100-7 161 
Utrangering -10 13800-10 138 
Reklassifisering* -62 567-20-62 570 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 560 93355 0620615 995 
Omregningsdifferanse 604  604 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 561 53855 0620 616 000 
       
Bokført verdi 31.12 125 39623 164     156 033 

*Alle kostnader relatert til "driftsmidler under arbeid" (som ennå ikke er tatt i bruk) klassifisert som maskiner og driftsløsøre. Dersom kostnadene blir liggende på denne kontoen over årsskiftet, vil de bli tatt ut av "driftsmidler under arbeid" og klassifisert i riktig gruppe via linjen for reklassifisering. Det er i tillegg foretatt en reklassifisering av leie trykkerimaskin mellom "Maskiner og driftsløsøre" og "Rett til bruk eiendel" som følge av innføring av IFRS 16.

 

 
2018 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 742 80278 0467 473828 321 
Tilgang i året 14 7142 282016 997 
Avgang i året -688-2 2810-2 969 
Utrangering -9 67900-9 679 
Reklassifisering -4 239400-4 199 
Anskaffelseskost 31.12 742 91178 0877 473828 471 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 564 39250 6900615 083 
Periodens avskrivninger 46 6113 249049 860 
Periodens nedskrivninger 500050 
Avgang -617-2 0650-2 682 
Utrangering -9 67800-9 678 
Reklassifisering -3700-37 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 600 72151 8740652 595 
Bokført verdi 31.12 142 19026 2137 473175 877 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25%, Bygg og anlegg 5-10%. Se note 16 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler.

Note 10. Leieavtaler

Bruksretteiendeler

Polaris Media har i hovedsak leieavtaler knyttet til leie av lokaler, med en gjenværende levetid på mellom 1 - 11 år. I tillegg har vi noen leieavtaler knyttet til leie av møbler, kontorutstyr, kaffemaskiner og biler.

Leieavtaler ble før 2019 klassifisert som enten operasjonell eller finansiell leie. Ved operasjonell leie kostnadsføres leiebetalingene løpende. Ved finansiell leie beregnes en nåverdi av leiebetalingene, som aktiveres med motpost leieforpliktelse. Aktiveringen avskives over levetiden, mens leieforpliktelsen reduseres med leiebetalingene og økes med tidsverdien av penger (amortisering). Amortiseringen føres mot annen finanskostand. Viser til note 28 Nye Standarder som er offentliggjort for ytterligere informasjon.

Etter innføring av IFRS 16 behandles nesten alle leieavtaler som finansiell leie. Se prinsippnotene for ytterligere informasjon.

Konsernets bruksretteiendeler er kategorisert og presentert i tabellen under:

2019Maskin og driftsløsøreForretningsbyggKontormaskinerSum 
Anskaffelseskost: 
Ved førstegangsanvendelse 01.01.20192 289288 7231 303292 314 
Reklassifisering som følge av implementering av IFRS 1673 1380073 138 
Tilgang ved kjøp av Stampen konsernet4 616100 187104 828 
Tilgang i året3 1896 9304210 162 
Avgang i året-11400-114 
Anskaffelseskost per 31.1283 143395 8411 345480 328 
Omregningsdifferanser1131 59901 712 
Anskaffelseskost per 31.1281 055397 4401 345482 040 
  
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger: 
Reklassifisering som følge av implementering av IFRS 16*62 5700060 741 
Periodens avskrivninger8 37553 57248162 427 
Avgang-4700-47 
Akkumulerte avskrivninger per 31.1270 89753 572481124 949 
Omregningsdifferanser362740310 
Akkumulerte avskrivninger per 31.1270 93353 845481125 259 
  
Bokført verdi 31.1210 122     343 594864356 781 

*Reklassifisering av trykkeripresse som også før innføring av IFRS 16 ble behandlet som finansiell leie. Reklassifiseringen skjedde 31.03.2019. 3 måneders avskriving, kr 2,9 mill. ligger på linjen for reklassifisering i stedet for linjen for årets avskrivning

Polaris Media har fremleieavtaler knyttet til noen av konsernets leide lokaler, som regnskapsføres i henhold til IFRS 16 "Leieavtaler". Fremleieperioden må vurderes mot leieperioden i den opprinnelige leieavtalen, for å vurdere om fremleieavtalen skal behandles som operasjonell eller finansiell leie. Konsernets fremleieavtaler er alle vurdert å være finansiell leie. I slike tilfeller reduseres "Rett til bruk eiendelen" (nåverdien av leiebetalingene) og føres som fordring mot fremleier, som  reduseres i takt med bruken. Det er ikke gitt fulstendig noteinformasjon knyttet til fremleieavtalene, da omfanget ikke er vesentlig. For en oversikt over størrelsen på fordringer mot fremleiere, se note 14 Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser.

Fremleieavtaler ble før innføring av IFRS 16, ført som en leieinntekt i takt med betaling fra fremleiemotpart under kategorien "øvrige inntekter", se note 6 Driftsinntekter.

Leieforpliktelser

Endringer i leieforpliktelser                                                  20192018* 
Inngående balanse  47 067 
Ved førstegangsanvendelse 01.01.2019 378 919 
Tilgang ved kjøp av Stampen konsernet 104 054  
Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden 11 368 
Betaling av avdrag -73 884-6 778 
Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelsen 13 225 
Omregningsdifferanser 1 424 
Totale leieforpliktelser 31. desember 2019 435 10640 289 
   
Kortsiktige leieforpliktelser (note 19) 79 325 
Langsiktige leieforpliktelser (note 14) 355 781 
Totale leieforpliktelser 435 106 

*I 2018 hadde vi en leiekontrakt som ble behandlet som finansiell leie. Størrelse og avdrag er vist i tabellen over, men det er ikke foretatt noen summering i nedre del av tabellen, da leie ble klassifisert som "Rentebærende gjeld" i fjorårets regnskap. Det betales en rente knyttet til denne leieavtalen på 2,0 mill. (2,1 mill).

I fjorårets regnskap var det krav om at man for finansiell leie skulle vise netto balanseført verdi ved slutten av rapporteringsperioden for hver klasse av eiendeler. I tillegg til en avstemming mellom totalsummen av fremtidig minsteleie ved slutten av rapporteringsperioden og dens nåverdi, for hver av periodene i tabellen som følger under.

2018 - Finansielle leieavtaler

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse.  Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

                                               2019 Nåverdi2018 Nåverdi  
Innen et år          8 894            
Mellom 1 og 5 år  35 581  
Etter 5 år  8 895 
Sum minimumsleie  53 370 
Fratrukket finanskostnad  47 058 

 

Leie av trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS, er en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge fra 2014. Det ble samme år som etableringen av leieavtalen, inngått en rentebytteavtale med en rente på 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende trykkpressen.

Konsernet hadde en samlet utgående kontantstrøm for leieavtaler på kr 92,2 mill. i 2019, samt inntekter knyttet til fremleieavtaler på kr 1,1 mill. Note 14 Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser og note 25 Kundefordringer og andre fordringer viser størrelsen av henholdsvis langsiktige og kortsiktige fordringer knyttet til fremleieavtaler.

Fremtidig udiskontert kontantstrøm knyttet til leieforpliktelsene følger av tabellen under:

Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger (avdrag inkl. renter)                                               20192018                                                    
Mindre enn 1 år 85 210 
1-2 år 83 306 
2-3 år 74 745 
3-4 år 61 879 
4-5 år 57 925 
Mer enn 5 år 135 705 
Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. desember 2019 498 769
  

 

2018 - Operasjonelle leieavtaler

I 2018 ble leieavtaler klassifisert som enten operasjonell leie eller finansiell leie. Nedenfor vises en oversikt over fjorårets operasjonelle leieavtaler, som nå i hovedsak blir behandlet som finansiell leie på grunn av innføringen av IFRS 16 fra 01.01.2019. Se ytterligere informasjon i overgangsnote, note 28.

Konsernets langsiktige avtaler besto i hovedsak av husleieavtaler. I tillegg hadde konsernet avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum.

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelserSum                                                                                                                                      
201956 56911 2003 02570 794  
202056 5453 3002 53662 381  
202156 1682 6502 16260 980  
202241 410025441 664  
Etter 2022206 179020020 6379  
Sum416 87117 1508 177442 198  

 

De største leieavtalene gjelder Adresseavisen AS, Polaris Trykk Trondheim og Polaris Trykk Ålesund. Adresseavisen har en 15 års husleieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015. Polaris Trykk Trondheim AS har en 10 års husleieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Polaris Trykk Ålesund har en  14 års husleieavtale i Postvegen 13 i Ålesund løpende fra 2010. 


Nedenfor følger en oversikt over leiebetainger som ikke aktiveres, men løpende kostnadsført:

Andre leiekostnader innregnet i reultatet                                            20192018                                                             
Leie av immaterielle eiendeler 2 411 
Betalinger knyttet til kortsiktig leie 8 451 
Betalinger knyttet til "leie av lav verdi" 663 

 

Anvendte praktiske unntak

Konsernet har valgt å benytte seg av unntakene knyttet til leieavtaler med lav verdi og kortsiktige avtaler, dvs at disse vil blir kostnadsført. Konsernet har også valgt å ikke benytte IFRS 16 for leie av immaterielle eiendeler (leie av programvare m.m). 

Opsjoner om å forlenge en leieavtale

Ved beregning av leieperioden er opsjonsperioder hensyntatt, dersom det er rimelig sikkert at disse vil bli benyttet. Er den uoppsigelige leieperioden langt frem i tid (over 3 år), og avtalen i tillegg har en mulighet for en forlengelse via en opsjon, er kun den uoppsigelige leieperioden lagt til grunn, da det er vanskelig å uttale seg om opsjonen vil bli tatt i bruk på nåværende tidspunkt. En gang i året gjøres det en gjennomgang av alle leieavtaler for å vurdere om det er nye omstendigheter som øker sannsynligheten for at en opsjonsperiode vil bli benyttet.

Det er ved årsslutt tatt en ny vurdering av om opsjonsperioder knyttet til leie av lokaler, vil bli benyttet. Det vil bli en forlengelse på 5 år knyttet til lokalene til Polaris Trykk Trondheim.

Note 11. Datterselskap

Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapene i konsernet. En total oversikt over selskapene finnes i årsrapporten på www.polarismedia.no. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av note 12 Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet


 

  Anskaffelses
tidspunkt
ForretningskontorEierandel                                                                                                                     
Polaris Media Midt-Norge ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Adresseavisen ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100 %
Polaris Media Midt-Norge Salg ASDatterdatter 20.08.2018Trondheim100 % 
Sør-Trøndelag ASDatterdatter15.08.1991Orkanger100 % 
Fosna-Folket ASDatterdatter15.12.1986Brekstad100 % 
Trønderbladet ASDatterdatter15.01.1996Melhus100 % 
Innherreds Folkeblad og Verdalingen ASDatterdatter15.01.1999Verdal97,6 % 
Adresseavisens Telefontjenester ASDatterdatter09.03.1999Trondheim100 % 
Polaris Distribusjon Midt-Norge ASDatterdatter29.03.2001Trondheim100 % 
Xmedia ASDatterdatter02.05.2019Trondheim100 % 
Brønnøysunds Avis ASDatterdatter01.10.2008Brønnøysund69,4 % 
 Adressa ASDatterdatter05.03.1981Trondheim100 % 
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet ASDatterdatter01.01.2015Stjørdal100 % 
Opdalingen ASDatterdatter01.01.2015Oppdal100 % 
Polaris Media Nordvestlandet ASDatter02.04.2009Ulsteinsvik100 % 
Sunmørsposten ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Romsdals Budstikke ASDatterdatter02.04.2009Molde100 % 
Polaris Distribusjon Nordvestlandet ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Media Nord-Norge ASDatter01.10.2008Tromsø100 % 
Harstad Tidende ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Folkebladet ASDatterdatter01.10.2008Finnsnes100 % 
Mediehuset iTromsø ASDatterdatter01.10.2008Tromsø95,8 % 
Andøyposten AS Datterdatter01.10.2008Andesnes77,1 % 
Nordavis AS 1)Datterdatter01.10.2008Alta83,7 % 
Framtid i Nord ASDatterdatter01.10.2008Storslett99,9 % 
iNord ASDatterdatter06.12.2010Tromsø100 % 
Aktiv MediaDatterdatter01.01.2019Harstad100 % 
Polaris Trykk ASDatter01.10.2008Heimdal100 % 
Polaris Trykk Trondheim ASDatterdatter01.01.1999Heimdal100 % 
Polaris Trykk Harstad ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Polaris Trykk Ålesund ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Trykk AltaDatterdatter01.10.2008Alta100 % 
PNV Media ABDatter25.04.2019Gøteborg70 % 
Stampen Media ABDatterdatter25.04.2019Gøteborg51 % 

1) I Nordavis AS foreligger det stemmerettsbegrensninger. Polaris Media har likevel vurdert at det foreligger faktisk kontroll og selskapet blir derfor konsolidert som et datterselskap.

 

Datterselskap med vesentlige ikke-kontrollerende interesser

Stampen Media konsernet er et datterselskap med vesentlige ikke-kontrollerende eierinteresser. Polaris Media ASA eier PNV Media AB med 70% som igjen eier Stampen konsernet med 51%. Polaris sin eierandel i Stampen konsernet er som følge av disse eierforholdene kun 35,7%.  Viser til tabellen over for informasjon om hovedsted, eier- og stemmeandel.Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapene i konsernet.

 

 Resultat allokert til ikke-kontrollerende interesser                                                                             01.01.2019 
                                                      
Stampen Media konsernet -13 111  
Øvrige minoriteter i Stampen Konsernet
366  
Øvrige minoriteter 920  
  -11 825  
     
Akkumulert ikke-kontollerende eierinteressers andel av egenkapital    
Stampen Media Konsernet -3 817  
Øvrige minoriteter i Stampen Konsernet 2 288  
Øvrige minoriteter i Polaris Media 14 587  
Opsjon knyttet til utkjøp av ikke-kontrollerende interesser i Stampen -124 634  
  -111 577 

 

Nedenfor vises et sammendrag av finansiell informasjon for Stampen Media konsernet. Tallene under er ikke eliminerte tall. 


RESULTAT              20192018                     
Driftsinntekter 824 798  
Driftskostnader 850 928  
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden -397  
Netto finansposter -20 932  
Resultat før skatt -47 409  
Skatt -12 928  
Resultat etter skatt -34 481  
Herav allokert til ikke-kontrollerende interesser -12 745  
Det er ikke utbetalt noe utbytte til ikke-kontrollerende interesser    
     
BALANSE    
Omløpsmidler 167 092  
Anleggsmidler 580 790  
     
Kortsiktig gjeld 496 755  
Langsiktig gjeld 300 404  
     
KONTANTSTRØM    
 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -10 193  
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -27 250  
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -23 330

Note 12. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskap

Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i mediehusene Avisa Nordland AS (38%), Amedia Trykk Bodø AS (38%) og Hitra Frøya AS (49%).  Polaris Media investerte 9,2 mill i 2019 og 12,7 mill. i 2018 i HeltHjem Netthandel AS, begge i forbindelse med en rettet emisjon, eierandelen etter emisjonen i 2019 er uendret (34 %).

 

Merverdianalyse                      Avisa NordlandHitra-FrøyaHeltHjem
Netthandel 
ØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 12 03740212 7224 70529 866 
Goodwill 28 7654 008 6 06638 839 
Konserninternt kjøp/salg* -2 592  0-2 592 
Anskaffelseskost 38 2104 41012 72210 77166 114 
        
2019       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 3 4111 268-1 9001 1053 884 
Avskriving og nedskriving av identifiserte merverdier 270027 
Korrigering av tidligere års estimerte resultatandeler 26010104-130244 
Årets resultatandel 3 6981 278-1 7969754 155 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 32 8018 4919 93413 94065 167 
Tilgang i perioden 009 180199 199 
 Tilgang ved kjøp av virksomhet (Stampen Media)    6 6996 699 
Årets resultatandel 3 6981 278-1 7961 3724 552 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen
 -4 484-6 8600-1 550-12 894 
Innbetalt/tilbakebetalt egenkapital i perioden* 000-2 751-2 751 
Balanseført verdi før omregningsdifferanse 32 0162 90917 31817 72969 972 
Omregningsdifferanse    5959 
Balanseført verdi 31.12. 32 0162 90917 31817 78870 032 
 *Opphør av Västbaketet AB, som ble en del av konsernet i forbindelse med oppkjøpet av Stampen Media konsernet.  
        
2018       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 4 406976-2 7881 0953 689 
Avskrivning identifiserbare merverdier -5050 -51-556 
Korrigering av tidligere års estimerte resultatandeler 1 10266 -325843 
Årets resultatandel 5 0031 042-2 7887193 976 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 34 0397 90409 79551 737 
Tilgang i perioden 0012 7221 55314 276 
Årets resultatandel 5 0031 042-2 7887193 976 
 Konserninternt kjøp/salg* -2 5920 2 6008 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -3 648-4560-727-4 831 
Balanseført verdi 31.12 32 8018 4919 93413 94065 167 


* Konserninternt salg av aksjene i Amedia Trykk Bodø AS (fisjonert ut fra Avisa Norland 1/1-2018) til Polaris Trykk AS.

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS og 50% eierandel i mediehuset Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Dølen AS er et mediehus med utgiversted  på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.


Resultatposter felleskontrollert virksomhet         20192018                                                                       
Salgsinntekter 68 22469 007 
Kostnader 44 37752 428 
Av- og nedskrivinger 11 8758 557 
Netto finansposter -1 904-1 005 
Skatt 2 2722 388 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  7 7974 629 
     
Konsernets andel (50%) 3 8992 315 
     
Balanseposter felleskontrollert virksomhet 20192018 
Anleggsmidler 96 91465 655 
Omløpsmidler 44 07043 127 
Kortsiktig gjeld 13 7925 904 
Langsiktig gjeld 69 23442 547 
Egenkapital 57 95860 331 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi 28 97930 166 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 35 73534 371 
Konsernets andel (50%) 17 86817 186 

 

 

Note 13. Investeringer i andre aksjer og andeler

 

Oversikt over aksjer og andeler         20192018                     
     
Trønder-Avisa AS 2 3742 374 
Finn.no AS 1 925 0001 340 000 
Cxense ASA 012 015 
Andre aksjer 17 28115 703 
Sum aksjer i andre selskaper 1 944 6551 370 092 
     
     
Verdi per 1.1. 1 370 0921 210 205 
Tilgang 5 333475 
Tilgang ved kjøp av virksomhet (Stampen Media) 3 1780 
 Avgang (Cxense ASA)1), se note 27 -18 0970 
Resultatført verdinedgang 0-88 
Verdiendring over totalresultatet (OCI), se note 27 584 101159 500 
Bokført verdi før omregningsdifferanser 1 944 6071 370 092 
Omregningsdifferanser 480 
Balanseført verdi 31.12. 1 944 6551 370 092 

1) Aksjene i Cxense ASA ble solgt 1. oktober, og konsernet fikk utbetalt 18 mill. som følge av dette salget.

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (OCI). Konsernet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære drift for konsernet. 

Andre aksjer inneholder hovedsakelig en eierandel på 11,3% i Mazemap, 10% i Fanbooster og 10% i Trønder-Avisa.

Konsernet har mottat mottatt 131,4 mill (38,5 mill) i utbytte fra sine aksjeinvesteringer, av dette er 131,3 mill. (38,4 mill) knyttet til utbytte fra FINN.no.


Bokført verdi av aksjeposten i FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. De øvrige aksjer i FINN.no AS eies av Schibsted ASA og datterselskap av Schibsted ASA. Aksjeposten i FINN.no AS er per 31.12.2019 klassifisert i regnskapet som Finansiell Eiendel ("Egenkapitalinstrument øremerket til virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader") etter IFRS 9 til virkelig verdi. Virkelig verdi er per 31.12.2019 beregnet til 1 925 (1 340) mill., som er 585 mill. høyere enn virkelig verdi per 31.12.2018.

For vurdering av virkelig verdi er det lagt til grunn observerte «sum-of-the-parts»-verdiestimater av FINN.no fra fem høyt rangerte meglerhus, basert på et utvalg foretatt av Sparebank1 Markets (se tabell neste side). 
For beregning av virkelig verdi finnes eksterne objektive markedsestimater på verdien av FINN.no med høy FINN.no-aksjen er ikke en notert aksje, Polaris Media eier en minoritetspost, og FINN.no inngår som en vesentlig del av markedsverdiene i det børsnoterte selskapet Schibsted ASA. Se note 3 for ytterligere beskrivelser av regnskapsestimater.

Schibsted ASA følges av en rekke meglerhus/analytikere, se https://schibsted.com/ir/analyst-information/. Disse er uavhengige av hverandre, og flere presenterer egne estimater på selskapsverdien av FINN.no AS som en del av en «sum-of-the-parts» verdsettelse av Schibsted ASA. Polaris Media legger til grunn at verdiestimatet av FINN-aksjene fra meglerhusene er basert på aksje-for-aksje. Selv med et bredt utvalg objektive og uavhengige verdiestimater for FINN.no, er det likevel lagt til grunn at dette representerer data på nivå 3 i datahierarkiet for virkelig verdi etter IFRS 13.86-90.
 
Etter Polaris Medias vurdering, legges det ved bruk av denne metoden, mest vekt på markedsdata og mindre vekt på foretaksspesifikke data, som er i tråd med standardens krav. Den benytter alle faktorer som deltakerne i markedet vil ta i betraktning ved prisfastsettelse, og er konsistent med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle instrumenter. Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene. Polaris Media har benyttet et gjennomsnitt som estimat for verdien. Verdien er testet mot handels- og transaksjonsmultipler fra lignende selskaper. 

Figurene på neste side viser verdiutvikling på FINN.no-posten kvartal for kvartal i 2018 og 2019 fra tidspunktet for førstegangsinnregning, samt analytikerestimater på EBITDA for FINN.no AS for 2019. Det er benyttet samme verdsettelsesmetodikk over hele perioden. Det er også gjennomført en evaluering av metodikken. 

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig selskapsverdi og egenkapital-verdi av hele FINN og implisert PM andel.

 

Utvikling av analytikerestimatene EBITDA for 2019 og 2018 ved de ulike rapporteringspunktene:


Figurene ovenfor viser EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2018 og 2019 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene gjennom 2018 og fram til fjerde kvartal 2019. Grafen viser at estimatene på FINN.no AS for 2019 økte betydelig fra slutten av 2018 til andre kvartal 2019 (med unntak av Danske Bank). Det har vært en stabil utvikling fra andre til tredje kvartal 2019, og en økning det siste kvartalet. Differansen mellom høyeste og laveste estimat er 59 mill. i 2019.

Analytikerestimater EV/EBITDA for 2018 og 2019 ved de ulike rapporteringstidspunktene.

    

Figurene ovenfor viser EV over EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2018 og 2019 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene. Analytikerne har økt EV/EBITDA multippelen fra 15,8x i slutten av 2018 til 19,9x i slutten av 2019. Analytikerne har økt sine multiplikatorer på bakgrunn av  sterk inntjeningsvekst, gode marginer og oppnådde resultater.

Vurderingen av virkelig verdi per 31.12.2019 baserer seg på disse fem analytikerestimatene:

    EV estimat (NOKm)EV/EBITDA 2019E
 
Meglerhus31.12.201831.12.201931.12.201831.12.2019 
Carnegie         12 68719 56015,619,5 
DNB 11 53921 28214,621,6 
Barclays13 75419 18017,320,1 
SEB12 14817 15215,518,2 
Danske Bank12 67919 67315,920,2 
Snitt12 56119 36915,819,9 

 

* Differanse mellom snitt EV estimat og EK-verdi er relatert til ulike balansejusteringer samt endret rapporteringsformat.

Note 14. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Nedenfor følger en oppstilling av klasser av finansielle eiendeler og forpliktelser etter IFRS 7.

2019    NoteVerdsettelses-
nivå

 Finansielle
instrumenter målt til
virkelig verdi
over totalresultatet
Finansielle instrumenter
målt til
amortisert kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Investeringer i aksjer og andeler 133  1 944 65501 944 655 
Fordringer framleieavtaler     020 29520 295 
Andre langsiktige fordringer     05 0955 095 
Andre kortsiktige fordringer 25   0224 352224 532 
Bankinnskudd     0323 726323 726 
Sum finansielle eiendeler     1 944 655573 4682 518 123 
          
Finansielle forpliktelser         
Langsiktig rentebærende gjeld 10,14,15,162  528195 935196 462 
Langsiktig leieforpliktelse 10   0355 781355 781 
Kortsiktig rentebærende gjeld 15,16   04 9004 900 
Kortsiktige leieforpliktelser 10,14,15,16   079 32579 325 
Leverandørgjeld 14 
 0110 380110 380 
Annen kortsiktig gjeld 14,15,19,26   0411 770411 770 
Sum finansielle forpliktelser    5281 158 0901 158 618 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      0 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)      -528 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 944 655 
          
2018 NoteVerdsettelses-
nivå
          Finansielle
instrumenter målt til
virkelig verdi
over totalresultatet

Finansiell
gjeld målt
til
amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Investeringer i aksjer og andeler 131,3  1 370 09201 370 092 
Andre langsiktige fordringer     01 2081 208 
Fordringer 25   0157 816157 816 
Bankinnskudd     0235 414235 414 
Sum finansielle eiendeler     1 370 092394 4391 764 530
          
Finansielle forpliktelser         
Langsiktig rentebærende gjeld 15,162  1 087241 124242 211 
Kortsiktig rentebærende gjeld 15 16   6 7696 769 
Leverandørgjeld     40 30140 301 
Annen kortsiktig gjeld 19   315 563315 563 
Sum finansielle forpliktelser     1 087603 757604 844 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      12 015 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)      -1 087 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 358 076 

 

Andre langsiktige fordringer består av:                               20192018                                                                             
Billån, boliglån og andre lån til ansatte1 0621 022  
Fordringer mot fremleietakere1)   20 2950  
Andre langsiktige fordringer4 033186  
Sum andre langsiktige fordringer25 3891 208  

1) Fordringer mot fremleietakere er redusert med 1,1 mill i løpet av året som følge av leieinntekter. Viser til note 10 for ytterligere informasjon.

Andre langsiktige forpliktelser består av:20192018                                                                             
Salgsopsjon1)124 634   
Amortisering4 910   
Endring i beregningsgrunnlag (ført mot annen finanskostnad)6 609   
Sum andre langsiktige fordringer136 154   

1) De 12 minoritetsaksjonærene i Stampen Media har en salgsopsjon mot PNV Media AB som kan utøves i perioden 1. april til 30. juni i 2022 eller 2023. Opsjonsverdien ble fastsatt på grunnlag av historiske resultater og en avtalt multippel. Det ble foretatt en avsetning på SEK 132 mill (NOK 124,6 mill) knyttet til denne opsjonen den 25.04.2019. Avsetningen er ført som "andre langsiktige forpliktelser" med motpost "ikke kontrollerende interesser" i egenkapitalen, da dette er en forpliktelse til å overta aksjene som eies av minoritetsaksjonærene. Etterfølgende måling følger IFRS 9. Effekten av amortisering og endring i det beløpet som PNV Media kan måtte betale føres over resultatet mot annen finanskostnad/inntekt. Resultatet i konsernet tilordnes ikke-kontrollerende interesser basert på eksisterende eierandel, uten hensyn til fremtidig utøvelse av opsjon - da man har vurdert at morselskapet i substans ikke har kontroll over de aksjene som eies av minoritetene.


 

Note 15. Gjeld, risiko mv.

Konsernet vurderer løpende kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet har en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling og utdeling til selskapets aksjonærer. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft, for å kunne gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og øke verdien til aksjonærene. 

Selskapene i den norske delen av konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor det til enhver tid utestående på konsernkontoen. 

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av et langsiktig lån og en uforpliktet trekkfasilitet på 150 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning på 323,7 mill., hvorav 26,3 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i den norske delen av konsernet i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 19 dager (18). Se note 25  Kundefordringer og andre fordringer for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

I den svenske delen av konsernet har datterselskapene Stampen Lokala Medier AB og Wallstreet Media AB valgt å selge deler av kundefordringene til et factoring selskap. Det vil si at factoring selskapet tar jobben med å purre å administrere betalingen fra kundene, mot at selskapet får betalt omgående og factoringselskapet mottar betaling direkte fra kunden. Den totale tilgjengelige fakturakjøpsgrensen for factoring er satt til  SEK 80 mill. Kundefordringer som selges uten regressrett kan føres bort fra regnskapet omgående. Basert på kundenes rating er visse kundefordringer solgt med regressrett. Det innebærer at selskapet må kjøpe tilbake kundefordringene om ikke kunder betaler innen 10 dager etter forfall. Kundefordringer med regressrett føres som kundefordringer i balansen til nominell verdi med tilsvarende beløp som kortsiktig gjeld. Utestående fordringer med regress rett beløper seg til 6,5 mill. SEK pr 31. desember 2019.  Se note 25 Kundefordringer og andre fordringer for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Viser også til styrets beretning kapittel for finansiell risiko, kredittrisiko og kapitalstruktur.

Lånevilkår

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:


1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12. 
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) delt på 12 måneders normalisert rullerende EBITDA (inkl utbytte fra FINN.no AS), skal være maks 4. Se note 29 Alternative resultatmål

Polaris Media endret med virkning fra 20.12.2017 lånevilkårene med Sparebank1 SMN. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet ble lånets løpetid og nedbetalingsplan endret. Tidligere vilkår var kvartalsvise avdrag på 8 millioner fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De nye vilkårene gav avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter skal det betales kvartalsvise avdrag på 4,9 millioner fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Renten er uforandret. 

All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2019 og 2018 fremgår av tabellen nedenfor.

 

  20192018                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 196 462201 921 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 4 9000 
Bankinnskudd -323 726-235 414 
Netto rentebærende gjeld som definert i låneavtalen -122 364-33 493 
     
12 måneders rullerende normalisert EBITDA 183 630159 027 
Utbytte fra FINN.no AS 131 73838 412 
EBITDA som definert i låneavtalen 315 368197 439 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA -0,4-0,2 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12. 56,2%69,6% 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5%32,5% 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 23,7%37,1% 

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2019      
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
 20192018
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2019Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Langsiktig lån - bank575 000195 935006 0615 171
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)04 9000000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale575 000200 835006 0615 171

 

78 400
Gjenstående tid< 1år1-2 år2-3 år3-4 årMer enn 5 årSum
Polaris Media ASA4 90019 60078 40078 40078 40078 400

 

Rentesikring

  20192018 
Rentebytteavtale kostnadsført i regnskapet
406682 
     
Virkelig verdi rentebytteavtale 31.12 -528-1 087 
Virkelig verdi rentebytteavtale 01.01 - 1 087-1 927 
Endring ført over andre inntekter(+) og kostnader(-) 559840 
     
Effekt av renteendring: 
En endring i renten på +/- 1% vil ikke gi vesentlig effekt på konsernets totalresultat og egenkapital 
     
Finansposter         2019 2018                                                                
Finansinntekt    
Renteinntekt 3 7623 391 
Mottatt aksjeutbytte1) 131 43338 520 
Finansinntekter leieforpliktelse 7770 
Andre finansinntekter  7391 837 
Sum finansinntekt 136 71143 748 
     
     
Finanskostnad    
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 2 993 10 
Amortisering og endring av beregningsgrunnlag putopsjon 2) 11 5190 
Andre finanskostnader  2 2225824 
Sum andre finanskostnader 16 737824 
Renter lån 7 9797 226 
Resultatført rentebytteavtale 406682 
Resultatført rentebytteavtale 13 2250 
Rentekostnad 70291 
Sum rentekostnad 22 3137 998 
     
Sum finanskostnader 39 0508 822 
     
Netto finansposter 97 66134 926 

 

1)  I 2019 mottok Polaris Media 50,6 mill i utbytte fra Finn.no, tilsvarende tall for fjoråret var på 38,4 mill. I tillegg mottok Polaris Media et ekstraordinært utbytte på 81 mill.
2) Se note 14 Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser for ytterligere informasjon

For en oversikt over gevinster og tap på investeringer i egenkapitalinstrumenter som er øremerket til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, se note 27 Andre inntekter og kostnader.

 

Avstemming av gjeld som oppstår/eksisterer som følge av finansieringsaktiviteter:

   01.01.2019 ØvrigeKontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  AmortiseringEndring i virkelig verdi (ingen kontanteffekt)31.12.2019 
 Gjeld til kredittinstitusjoner 200 835 
  200 835  
Langsiktige leieforpliktelser*** 347 39569 045-73 88413 224 355 781  
 Herav tilgang Stampen per 25.04.2019 
86 788      
Rentebytteavtale 1 087   -559528  
Putopsjon*  124 634  4 910 6 609136 154  
 Kortsiktig gjeld til factoringselskap**   6 178  6 178  
 Kortsiktige leieforpliktelser*** 31 52347 801   79 325  
Herav tilgang Stampen per 25.04.2019  17 266      
 Kortsiktig rentebærende gjeld 0 4 900  4 900  

*) Oppstod ved oppkjøp 25. april 2019

**) Kortsiktig gjeld til factoringselskap knyttet til kundefordringer med regressrett

***) Forskjellen mellom tilgang note 10 og tilgang i denne noten er omregningsdifferanser

Note 16. Pantstillelser og garantiansvar


Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i aksjer i morselskapets vesentlige datterselskaper pålydende 600.000. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS. Tabellen nedenfor viser balanseført verdi av pantsatte eiendeler. For nærmere informasjon om finansielle forpliktelser og leieavtaler se henholdsvis note 15 Gjeld, risiko mv. og note 10 Leieavtaler.

 

Pantesikret gjeld                                20192018  
Langsiktig rentebærende gjeld til Sparebank 1  SMN inkl. neste års avdrag 200 835200 835  
Leieforpliktelse trykkeripresse 40 08346 484  
Pantesikret gjeld per 31.12240 918247 319  
      
Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper (pantsatt lån i Sparebank1 SMN)   
Polaris Media Midt-Norge AS 117 858117 858  
Polaris Media Nord-Norge AS 73 09973 099  
Polaris Trykk AS                  171 629171 629  
Polaris Media Nordvestlandet AS 302 592302 592  
Stampen Media 102 004   
Polaris Eiendom AS m.fl.                  14 04014 040  
Sum 781 252679 218  
      
Bokført verdi av egne eiendeler pantsatt i Polaris Trykk Trondheim AS    
Forretningsbygg 080  
Personbiler, inventar og prod.maskiner m.m 11 77718 709  
Løpende investeringer 4 0970  
Kontormaskiner  115174  
Sum 15 98918 963  

 

Konsernets garantier er hovedsakelig relatert til skattetrekk (36,8 mill) og husleie (35,5). I tillegg er det innbetalt depositum i forbindelse med inngåelse av husleiekontrakter (0,5 mill.).

Garantiansvar 20192018  
Garantier konsernselskaper 72 78173 210  
Sum 72 78173 210  

 

Note 17. Annen driftskostnad

 

                  20192018                                                                             
Distribusjonskostnader 162 181160 284 
Salg, reklame- og provisjonskostnader 82 15873 359 
Telefon og porto 17 35713 058 
Reisekostnader 46 99424 952 
IT-kostnader 47 83538 467 
IT og kontorkostnader 9 7209 301 
Drift bygninger og driftsmidler 78 27899 850 
Tap på fordringer 1 471921 
Annen driftskostnad 121 45643 962 
Sum 567 450464 153 

 

Note 18. Varekostnad

 

                 20192018                                                                         
Trykking og innkjøp råvarer 270 376142 795 
Innkjøpt redaksjonelt stoff 80 69845 073 
Andre varekostnader 98 06140 283 
Varekostnad 449 135228 150 

 

Note 19. Annen kortsiktig gjeld

 

               20192018                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 130 96260 836 
Feriepenger   129 55763 218 
Kortsiktige leieforpliktelser 79 325
 
Annen kortsiktig gjeld 71 92676 467 
herav avsetning sluttpakker 1) 25 57520 100 
Annen kortsiktig gjeld 411 770200 521 

 1) For ytterligere informasjon se note 26. Restruktureringskostnader.

 

Note 20. Kontraktsforpliktelse fra kontrakter med kunder

 

               20192018                                                                         
Kontraktsforpliktelse 1.1. 112 125112 125  
Tilgang ved kjøp av Stampen Media 164 293  
Nye kontraktsforpliktelser 1 161 621115 026  
Leveringsforpliktelser oppfylt i rapporteringsperioden inkludert i åpningsbalansen
-115 026-112 125  
Leveringsforpliktelser oppfylt i rapporteringsperioden -1 053 092  
Balanseført verdi før omregningsdifferanse 272 822115 026  
Omregningsdifferanse  2 535  
Kontraktsforpliktelse per 31.12 275 357115 026  

 

Alle privatpersoner betaler avisabonnement på forskudd. Saldo per 31.12.2019 på 275 mill. knytter seg til mottatt betaling for aviser som ennå ikke er levert.

Inntekter innregnes når konsernet oppfyller de leveringsforpliktelser som er gitt av kontrakten. Konsernet har kun leveringsforpliktelsene som har en forventet løpetid på ett år eller mindre, og har derfor valgt å bruke unntaksregelen i IFRS 15 nr. 121 om ikke å gi informasjon om gjenstående leveringsforpliktelser etter nr 120.

Etter IFRS 15 skal forskuddsbetalinger fra kunder presenteres som en kontraktsforpliktelse i regnskapet. 

 

Note 21. Skattekostnad

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster             20192018                                                                                
Betalbar skatt
17 73017 863 
Endring i utsatt skatteforpliktelse -17 3531 357 
Skattekostnad på ordinært resultat 37719 220 
     
Årets betalbare skatt 17 73017 863 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -9 023-1 972 
Betalbar skatt i balansen 8 69615 891 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 144 446113 979 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 22 i Norge og 21,4% i Sverige (fjorår 23%) 32 06326 215 
     
Skatteeffekten av følgende poster    
Ikke fradragsberettigede kostnader
8 4962 605 
Ikke skattepliktige inntekter -35 086-9 615 
Effekt av endret skattesats -3 3211 462 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -1 774-1 447 
Skattekostnad på ordinært resultat 37719 220 
     
Spesifikasjon av skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 1 014902 
Anleggsmidler 9 1247 826 
Pensjonsforpliktelse 30 07330 185 
Avsetninger 5 1736 089 
Aksjer og andre verdipapirer 11 8237 626 
Underskudd til fremføring 24 5821 121 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler -328515 
Sum skatteeffekt av fordeler 81 46154 263 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 451584 
Anleggsmidler 100 01548 250 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 21 78520 711 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 122 25169 545 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -40 789-15 281 
     
Som fordeler seg som følger:    
Utsatt skattefordel 57 16331 479 
Utsatt skatt 97 95246 760 
Netto utsatt skatt -40 789-15 281 

 

Note 22. Lønn og godtgjørelser

 

  20192018                                                              
Lønn og feriepenger1)
878 367551 373 
Arbeidsgiveravgift 187 32775 036 
Pensjonskostnader2) 60 94140 447 
Annen personalkostnad 16 94213 000 
Sum 1 143 578679 857

1) Herav reversering av avsetning til frivillig avgang på 5,5 mill. i 2019 og 0,8 mill. i 2018.
2) Herav avsetning til gavepensjon i forbindelse med omstillingstiltak på 17,1 mill. i 2019 og 0,3 mill i 2018.

 20192018                                                              
     
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 1 250748 

 

Kostnader til revisor er fordelt som følger 20192018                                                              
Lovpålagt revisjon 2 0701 214 
Andre attestasjonstjenester 282129 
Skatterådgivning 278211 
Andre tjenester utenfor revisjonen 443262 
Sum 3 0731 816 Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2018 Antall aksjera)Årslønn 1)Prestasjons- 
basert lønn2)
Pensjon3)Annen
godtgjørelse 4)
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     154 9823 0194309205194 888 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 4 9882 2082112622302 910 
Adm. dir Adresseavisen / PMMN, Tove Nedreberg 16 1112 3172202782863 102 
Sjefredaktør Adresseavisen, Kirsti Husby 7582 0791172512552 702 
Konserndirektør digital utvikling, Håvard Kvalheim5) 2 9881 64701961642 008 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2 9882 0882022481702 707 
         
2019 Antall aksjerLønn1Prestasjons-
basert lønn2
Pensjon3Annen
godtgjørelse4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 155 5723 1924499905285 159 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth6) 5 5781 9422192183232 702 
 Konst. CFO Håkon Brækken7) 1 3481 504 1771911 872 
Adm. dir. Adresseavisen / PMMN, Tove Nedreberg 16 7012 4382302932753 236 
Sjefredaktør Adresseavisen, Kristi Husby 1 3482 1982102602562 925 
 Konserndirektør digital utvikling Håvard Kvalheim 3 5781 824732143782 489 
Adm. dir Polaris Trykk Frode Sandmark 2 9261 762 2081942 164 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 3 5782 2082072611212 796

 
a) Endring i antall aksjer fra 2018 skyldes kjøp av aksjer som del av aksjeprogram rettet mot alle ansatte i konsernet Polaris Media i 2019. Aksjene eiet av  Per Olav Monseth er registrert på selskapet POM Invest AS.

1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til sammenstillingsoppgave for 2019.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2019 i årsrapporten.  Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2018). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling.

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2019 i henhold til vedkommende ansettelsesavtale. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, faste tillegg for bil,  innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser.

5)  Håvard Kvalheim tiltrådte som Konserndirektør digital utvikling 1.8.2018. Lønnen er oppgitt i henhold til sammenstillingsoppgave for hele året 2018. 

6) Per Olav Monseth (CFO)sluttet per 30.09.2019.

7)  Håkon Brækken tiltrådte som konstituert CFO 01.10.2019. Lønnen er oppgitt i henhold til sammenstillingsoppgave for hele året 2019.

For beskrivelse av kompensasjonsordningene for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 12.


 
              2019                  2018
Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum 
Styre       
Styremedlem Torry Pedersen (styreleder-ny i 2019)1) Mottar ikke personlig honorar 000
Styremedlem Lena Victoria Svanberg (nestleder) 2534129420546251
Styreleder Stig Eide Siversen2)7 14321510031518862250
Styremedlem Trond Berger1) Mottar ikke personlig honorar  Mottar ikke personlig honorar 
Styremedlem Stine Halla1) Mottar ikke personlig honorar  
000
Styremedlem Bente Sollid Storhaug2)1 31521572221880188
Styremedlem Stephan Persson (ny i 2019)2)6 0031310131000
Styremedlem ansatterepresentant Lars Richard Olsen59021502221000100
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg3 57821572221880188
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva 1 270215021518824212
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 1601624024
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 16016000
Varamedlem aksjonærvalgt Berte Figenschou Amundsen (ny i 2019) 000000
Varamedlem ansattrepresentant Marit Heiene2 9991601688088
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken75816016000
Varamedlem ansattrepresentant Stein Jensen  16016000
Fratrådte styremedlemmer: 

Styremedlem Bernt Olufsen (styreleder fratrådt i 2019)418183718936024384
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas (fratrådt i 2019) 100710718824212
Styremedlem Anette Mellbye (ny i 2018, fratrådt i 2019) 10001001000100
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård ( fratrådt i 2018) 00016016
 Styremedlem Bente Rathe (nestleder fratrådt i 2018) 00010524129
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*  Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo 04040 3939
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther 04040 4444
Totalt 1 9212462 1671 9352872 221

 1) Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 11. 

2) Aksjene er eid gjennom heleide investeringsselskaper.

 

 

 

Note 23. Nærstående parter

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

Pr 31.12.2019 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0% av aksjene. Konsernet har betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, FINN.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand. 

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i Avisa Nordland AS (38%), Amedia Trykk Bodø AS, Hitra Frøya AS (49%) og  HeltHjem Netthandel AS (34%). Konsernet har i tillegg en 50% eierandel i den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. De vesentligste transaksjonene med de nevnte partene er listet opp nedenfor. 

Kontantekvivalenter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.
Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 22 Lønn og godtgjørelse.


          20192018                                                            
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 2 2152 336 
Kjøp fra nærstående part 23 20022 936 
Fordring på nærstående part 341216 
Gjeld til nærstående part 2 1182 528 
     
Helt Hjem Netthandel AS    
Salg til nærstående part 5 0252 369 
Fordring på nærstående part 919676 

 

Note 24. Aksjonærforhold

Morselskapet har per 31.12.2019 en aksjekapital på kr 48 926 781 fordelt på 48 926 781 antall aksjer pålydende kr 1. Polaris Media ASA eier 163 409 egne aksjer per 31.12.19.

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling. Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. 

Resultat per aksje i 2019 er kr 2,95 (1,94). Foreslått utbytte i morselskapet Polaris Media ASA for 2019 er
kr 1,84 pr. aksje, tilsammen 89 724 604.

De største aksjonærene i selskapet per 31.12.19 var:


NavnAntall aksjerProsent                                                                                                            
SCHIBSTED ASA             14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS             12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS               7 188 76414,7 % 
ARCTIC FUNDS PLC2 510 3565,1% 
NORDEA NORDIC SM CAP FD1 836 6633,8% 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE                   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA                   924 0001,9 % 
SOFELL AS755 3841,5% 
STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFT725 1521,5% 
AMBLE INVESTMENT AS554 4861,1% 
Sum 10 største aksjonærer42 528 86386,9% 
Øvrige aksjonærer6 397 91813,1% 
Sum48 926 781100,0 % 

Note 25. Kundefordringer og andre fordringer

 

                      20192018                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12
150 665122 678 
Avsetning til tap 31.12 -7 213-3 667 
Bokført verdi kundefordringer 143 452119 011 
     
 Kortsiktige fordringer på framleieavtaler 1 8610 
Andre kortsiktige fordringer 1) 78 69338 589 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 346216 
Bokført verdi andre kortsiktige fordringer
80 90038 805 
     
Sum kortsiktige fordringer i balansen
 224 352157 816 


1) Andre fordringer består av periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder.

Tap på krav:                     20192018                                          
Avsetning til tap 01.01. -3 667-3 706 
 Tilgang ved oppkjøp -1 6950 
Endring avsetning til tap -1 85240 
Avsetning til tap 31.12. -7 213-3 667 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året relatert til kontrakter med kunder 938919 
Faktisk kostnadsførte tap på andre fordringer 0149 
     
Per 31.12. har kundefordringene følgende aldersfordeling    
Ikke forfalt 121 92988 219 
0 - 30 dg
15 89323 264 
30 - 60 dg 2 0067 495 
60 - 90 dg 884664 
90 > dg 9 9533 037 
Sum aldersfordelte kundefordringer
 150 665122 678 

 

Note 26. Restruktureringskostnader

 

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapene/konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapene i konsernet har i forbindelse med restrukturering inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker, samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgivning.

 

 Pensjon/AFPSluttpakkerAndre tiltakSum                                                                                                   
Balanse pr 1.1. 73 35520 10425093 709 
 Tilgang ved oppkjøp1)2 7886 178 8 966 
Avsatt i perioden17 07526 9083 77847 762 
Reversert i perioden2-5 452-879-6 329 
Benyttet avsetning i perioden-22 128-22 164-250-44 542
Balanseverdi før omregningsdifferanse71 09125 5752 90099 566 
 Omregningsdifferanse   299 
Balanse pr 31.12.2019   99 865 

Utbetales i 2020                    33 354                                                                                                                                            
Utbetales etter 202066 511 
Sum99 865 

 

 

 

Note 27. Andre inntekter og kostnader

Konsernet har finansielle eiendeler som er vurdert til virkelig verdi med verdiendring over totalresultatet (OCI) etter IFRS 9. Dette er verdier som ved en realisasjon ikke vil bli reklassifisert til resultatet. En oversikt over disse eiendelene og hvilken virkning de har hatt i årsregnskapet fremgår nedenfor.

 

Verdiendring over totalresultatet (OCI)  20192018                                    
Cxense ASA1) 1 245-15 569 
FINN.no AS, se note 13 585 000175 000 
Andre verdiendringer -2 14768 
SUM 584 101159 500 

1)  5. august 2019 offentliggjorde Cxense at de har inngått en avtale med Piano Software Inc. om salg av alle aksjene i Cxense for kr 16 per aksje. Salget ble fullført 1. oktober, og konsernet har mottatt en  utbetaling på 18 mill. som følge av dette salget.


 

 

 

 

Note 28. Nye standarder som er offentliggjort

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger

Endringer i regnskapsprinsipper og fortolkninger som :
Har trådt i kraft:
Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskapsperiode. Nedenfor er det listet opp hvilke endringer i IFRS med virkning fra 2019 regnskapet som har vært relevant for konsernet, samt effekten dette har hatt på konsernets årsregnskap.

IFRS 16 - Leieavtaler
IFRS 16 leieavtaler har ikrafttredelse fra 1.1.2019, og erstatter IAS 17 Leieavtaler, IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale, SIC-15 Operasjonelle leieavtaler - insentiver og SIC-27 Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale. IFRS 16 regulerer innregning, måling, presentasjon og notekrav knyttet til leieavtaler og krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse (forpliktelse til å betale leie) og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. Dette er på lik linje som regnskapsføringen av finansielle leieavtaler etter IAS 17. Standarden tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost.  I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen. 

IFRS 16 krever at leietaker foretar en fornyet måling av leieforpliktelsen som følge av konkret angitte endringer i kontantstrømmer (som endring i forventet betalinger knyttet til restverdigarantier og endring i fremtidige leiebetalinger som følge av endringer i indeks eller rentesats)  og/eller som følge av konkret angitte endringer i leieperioden (som endret vurdering av leieperioden og endret vurdering av en opsjon til å kjøpe underliggende eiendel) annet enn ved endring av kontrakten som sådan. Endring av leieforpliktelsen som følge av fornyet måling vil som hovedregel blir ført som en justering av rett til bruk eiendelen.

IFRS 16 har i det store og hele samme krav for regnskapsføring hos utleier som etter nåværende IAS 17 Leieavtaler. Utleier vil fremdeles måtte klassifisere leiekontrakten som enten operasjonell eller finansiell leieavtale. Fremleieperioden må vurderes mot leieperioden i den opprinnelige leieavtalen, for å vurdere om fremleieavtalen skal behandles som operasjonell eller finansiell leie. Konsenets  fremleieavtaler er alle knyttet til lengre leieavtaler og blir som følge av dette behandlet som finansiell leie. I slike tilfeller reduseres "Rett til bruk eiendelen" (nåverdien av leiebetalingene) og føres som fordring mot fremleier, som reduseres i takt med bruken. 

Kravene til tilleggsopplysninger utvides for både leietaker og utleier.

Implementering av IFRS 16
Ved implementering av IFRS 16 må konsernet gjøre et valg i forhold til om det ønsker full retrospektiv anvendelse (endre alle historiske sammenligningstall) av standarden eller modifisert retrospektiv anvendelse. Konsernet har valgt å benytte modifisert retrospektiv anvendelse.
Ved modifisert retrospektiv anvendelse må man foreta en ny beregning for alle tidligere operasjonelle leieavtaler, men uten å måtte endre sammenligningstall. Man skal benytte dagens marginale lånerente (rente per 1.1.2019) ved neddiskontering av kontantstrømmene både ved beregning av leieforpliktelsen og rett til bruk eiendelen. Ved beregning av leieforpliktelsen (nåverdien) er det bare utestående leiebetalinger som skal inngå. Ved beregning av rett til bruk eiendelen har konsernet valgt å beregne eiendelen som om IFRS 16 alltid har blitt benyttet, men med bruk av de praktiske forenklingene som standarden gir åpning for. Konsernet har blant annet benyttet en felles diskonteringsrente på en portefølje av leieavtaler med noenlunde lignende egenskaper (som lik gjenværende løpetid, samme klasse og økonomisk miljø). Leieavtaler som avsluttes innen 12 måneder fra iverksettelse av IFRS 16, er vurdert som kortsiktige og dermed kostnadsført. Konsernet har også benyttet seg av den praktiske løsning med å utelukke direkte utgifter til avtaleinngåelse fra måling av bruksretteiendelen på tidspunkt for førstegangsanvendelse. Konsernet har benyttet senere kunnskap og innarbeidet opsjoner om å forlenge leieavtalen i nåverdiberegningen.

Konsernet har i tillegg valgt å benytte seg av unntakene knyttet til leieavtaler med lav verdi og kortsiktige avtaler, dvs at disse vil blir kostnadsført. 

Konsernets leieavtaler er i hovedsak knyttet til leie av lokaler, i tillegg har vi noen leieavtaler knyttet til leie av møbler, kontorutstyr, kaffemaskiner og biler. Avtaler med lav verdi (virkelig verdi som ny) og avtaler som utløper i løpet av 2019 er ikke inkludert. Ved gjennomgang av avtalene har konsernet spesielt sett på om avtalen kan sies opp av utleier med kort varsel og om det er sannsynlig at utleier vil benytte seg av denne retten. Dersom utleier har en mulighet til å si opp avtalen på kort varsel, men det er lite sannsynlig at de vil bruke denne retten, er avtalen innarbeidet som en leieforpliktelse med en tilhørende bruksrettseiendel. Andre viktige faktorer som er blitt vurdert er om eiendelen er identifiserbar, dersom utleier har mulighet til å bytte ut/erstatte eiendelen/lokalene og det er sannsynlig at utleier benytter seg av denne retten, er eiendelen ikke innregnet.

Noen av kontraktene inneholder leie av lokaler, parkeringsplasser og lager. Disse er behandlet samlet som en kontrakt. Tjenesteelementer i avtalen som betaling av felleskostnader, rengjøring og kantine er ikke balanseført men kostnadsføres løpende.

Ved beregning av leieperioden er både opsjonsperioder og termineringsavtaler hensyntatt, dersom det er rimelig sikkert at disse vil bli benyttet. Er den uoppsigelige leieperioden langt frem i tid (over 3 år), og avtalen i tillegg har en mulighet for en forlengelse via en opsjon, er kun den uoppsigelige leieperioden lagt til grunn, da det er vanskelig å uttale seg om opsjonen vil bli tatt i bruk på nåværende tidspunkt.

Konsernet har benyttet leietakers marginale lånerente som diskonteringsrente da den implisitte renten har vært vanskelig å fastsette. Ved fastsettelse av den marginale lånerenten, er det tatt hensyn til økonomisk miljø, gjenværende leieperiode og sikkerhet. Det er naturlig å ta utgangspunkt i en referanserente. Selskapene i konsernet har tatt utgangspunkt i ulike NIBOR-renter avhengig av gjenværende leieperiode. Referanserenten er justert med en margin som hensyntar type virksomhet, økonomisk miljø samt type eiendel. 

Effekten ved å implementere IFRS 16 per 1. januar 2019 er som følger:

                                                                                                                  01.01.2019                                                                                                               
Eiendel:                    
Bruksretteiendel 292 314 
Langsiktig fordring framleieavtaler
23 993 
Korsiktig fordring framleieavtaler 2 102 
Sum eiendeler 318 410 
Gjeld   
Langsiktige leieforpliktelser -307 106 
Kortsiktige leieforpliktelser -31 523 
Sum gjeld -338 630 
Annen egenkapital
20 220 
Utsatt skatt ført mot egenkapital -4 448 
 Sum IFRS-effekter leiekostnader  15 771 

 

Leieforpliktelsene per 1.1.2019 avstemt mot operasjonell leieforpliktelser per 31. desember 2018:

                                                                                                                              01.01.2019                             
Operasjonelle leieavtaler pr 31.12.2017, se note 10     442 198 
Vektet gjennomsnittlig låneavtale per 1. januar 20192,6% 
 Diskonterte per 1. januar 2019360 915 
 Finansielle  leieforpliktelser40 289 
Forpliktelser knyttet til leie med kort gjenværende leieperiode (under 12 mnd)-4 635 
 Forpliktelser knyttet til leie med lav verdi-500 
IT-relaterte forpliktelser-17 150 
Beregnet nåverdi leiefopliktelse per 01.01.2019378 919 
Leieforpliktelser pr 01.01.2019, se note 10 -378 919 

Note 29. Alternative resultatmål

Konsernet benytter enkelte alternative resultatmål i sin rapportering. I det følgende defineres de alternative resultatmålene og det gis en avstemming mot regnskapet og sammenligningstall for forrige periode. I tabellen nedenfor vises rapportert EBITDA, engangseffekter, IFRS-effekter knyttet til leiekostnader og normalisert EBITDA. Konsernet benytter normalisert EBITDA som et økonomisk resultatmål da det bedre viser resultatet for konsernet ved normal drift.

Normalisert EBITDA
Forskjellen mellom rapportert EBITDA og normalisert EBITDA er følgende:

1) Engangseffekter i regnskapet utenfor ordinær drift. 
 I 2019 er engangseffektene hovedsakelig knyttet til strukturprosjekter (Stampen Media og Agder) og restruktureringskostnader innen distribusjon (i Stampen Media) på tilsammen 60 mill.

 2) IFRS-effekter knyttet til leiekostnader
Som følge av innføring av IFRS 16 fra 1. januar 2020 er alle leieavtaler (med noen unntak) vurdert som finansiell leasing. Dette innebærer at leiekostnader som før lå som en del av andre driftskostnader nå ligger som avskrivning og finanskostnad. For å kunne presentere sammenlignbare tall mot fjorår inkluderer vi disse leiekostnadene slik vi gjorde før innføringen av IFRS 16, sum 67 mill.

NIBD
NIBD er netto rentebærende gjeld og består av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner og kortsiktig rentebærende gjeld (ekskl. gjeld knyttet til leieforpliktelse etter IFRS 16) fratrukket konsernets bankinnskudd/kontanter. Konsernet benytter NIBD i forbindelse med overholdelse av covenantskrav.

 

Avstemming av alternative resultatmål mot regnskapet: 
                 20192018                                              
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 110 46589 371 
Polaris Media Nordvestlandet
48 01839 928 
Polaris Media Nord-Norge 24 63727 214 
Polaris Distribusjon 7 9854 911 
Polaris Trykk 57 07941 551 
Stampen Media  951  
Andre -58 578-43 948 
Sum EBITDA 190 559159 027 
     
Engangseffekter /restruktureringskostnader    
Polaris Media Midt-Norge -4480 
Polaris Media Nordvestlandet 00 
Polaris Media Nord-Norge 00 
Polaris Distribusjon 00 
Polaris Trykk 2 0540 
Stampen Media 37 6290 
Andre 20 6920
Sum engangseffekter/restruktureringskostnader 59 9270 
     
IFRS-effekter leiekostnader    
 Polaris Media Midt-Norge
-15 759 
 Polaris Media Nordvestlandet -10 321 
 Polaris Media Nord-Norge -4 049 
 Polaris Distribusjon -1 275 
 Polaris Trykk -16 558 
 Stampen Media -16 757 0 
 Andre -2 137 
 Sum IFRS-effekter leiekostnader -66 856 
     
Normalistert EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge
94 25889 371 
Polaris Media Nordvestlandet 37 69739 928 
Polaris Media Nord-Norge 20 58927 214 
Polaris Distribusjon 6 7094 911 
Polaris Trykk 42 57541 551 
Stampen Media
21 8240 
Andre -40 023-43 948 
Sum normalisert EBITDA 183 630159 027 
     
NIBD består av følgende poster i regnskapet:    
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen
196 462201 921 
Kortsiktig rentebærende gjeld  4 9000 
Bankinnskudd -323 726-235 414 
Netto rentebærende gjeld -122 364-33 493 

 

 

 

 

Note 30. Hendelser etter balansedagen

Konsernet har identifisert tre hendelser som har funnet sted i perioden mellom balansedagen og rapporteringsdato.

Opptak av nytt lån

Polaris Media har pr 9. januar tatt opp et nytt lån i Sparebank1 SMN på 300 mill. Løpetiden på det nye lånet er 10 år.

Polaris Media Sør

6. januar var gjennomføringsdatoen for transaksjonen med Agderposten Medier AS, Schibsted Norge AS og Schibsted Distribusjon AS om etablering av et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet under navnet Polaris Media Sør. Viser til note 4 Oppkjøp av Stampen Media for ytterligere informasjon.

Covid-19-pandemien

Effektene av Covid-19-pandemien har satt Polaris Media konsernet i en ny og ukjent situasjon. Tiltakene som er gjennomført av myndighetene i Norge for å redusere smittefaren, gir store ringvirkninger i samfunnet, næringslivet og økonomien generelt. Mediehusene utgjør en viktig samfunnsfunksjon i en slik situasjon.
 
I forlengelsen av tiltakene som er iverksatt, har mediehusene og trykkeriene opplevd en betydelig nedgang i annonseinntekter og inntekter fra reklametrykk. Det er stor usikkerhet rundt hvor lenge denne situasjonen vil vedvare, og dermed hvor store konsekvensene blir for konsernet. Som følge av nedgangen i inntekter vil selskapene i konsernet benytte seg av myndighetenes krisetiltak med å utsette betalinger av skatter og avgifter. I tillegg jobbes det løpende med kostnadstiltak for å kunne møte de negative inntektseffektene om følger av Covid-19.
 
Konsernet har estimert ulike scenarier for likviditetsutvikling i 2020 som viser tilstrekkelig likviditet på konsernnivå. 
 
Effektene av Covid-19 påvirker ikke årsregnskapet for 2019.


 

Legg til i min rapport

Revisjonsberetning

Se revisjonsberetning her.

Legg til i min rapport