Aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Polaris Media ASA er per 31.12.2019 kr. 48 926 781 fordelt på 48 926 781 aksjer pålydende kr. 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2019 er kr. 2,95 (1,94). Basert på usikkerheten knyttet til Covid-19-pandemien foreslår styret at det ikke utbetales utbytte for 2019.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs (i 2019 på OB Standard). Ved inngangen til 2019 var aksjekursen kr 26,40. Ved utgangen av 2019 var aksjekursen kr. 35,20. Høyeste aksjekurs i 2019 var kr. 46,0.

Det har vært et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA har vært eiet av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Mer enn 85% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene. Antall handler i aksjen i 2019 hadde en betydelig økning sammenlignet med 2018. Det ble gjennomført 1 043 (707) handler i aksjen og det ble omsatt 10 934 650 (1 222 113) aksjer. Omtrent halvparten av handelen i 2019 er relatert til at Sparebank1 SMN solgte sine 5 584 508 aksjer i Polaris Media i mars 2019. Samlet omsetning i aksjen i 2019 var kr. 312 617 135 (28 548 089). Polaris Media har de siste årene hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte, som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres som en årlig begivenhet.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket. Selskapet gjør en løpende vurdering av likviditets- og balansesituasjonen og tilpasser utbyttenivået til det.

Tilbakekjøp av aksjer

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på kr 4 889 741, og som utgjør 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. I tillegg har styret i Polaris Media ASA fullmakt til å utstede nye aksjer, men utelukkende til aksjeprogram rettet mot de ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2020, dog senest 30. juni 2020. 

Ved inngangen til 2019 eide Polaris Media ASA totalt 32 253 egne aksjer. I mars 2019 ble det gjort et tilbakekjøp av 200 000 egne aksjer. Omtrent samtidig ble 60 386 av disse aksjene solgt til ansatte i konsernet i forbindelse med aksjeprogram for de ansatte. Salgspris per aksje var kr. 20,33 etter 20% skattefri rabatt. Ved utgangen av 2019 eier Polaris Media ASA totalt 163 403 egne aksjer.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling.

Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31.12.2019 var det 1035 (964) aksjonærer i selskapet.

Følgende aksjonærer eier mer enn 1% av selskapets aksjekapital per 31.12.2019:

 

AksjonærAntall aksjer Andel av 10 størsteAndel av alleType eierLand
SCHIBSTED ASA14 172 95233,3 % 29,0 %COMPNOR
NWT MEDIA AS12 930 00030,4 % 26,4 %COMPNOR
MUST INVEST AS7 188 76416,9 % 14,7 %COMPNOR
ARCTIC FUNDS PLC2 510 3565,9 % 11,4 %COMPNOR
NORDEA NORDIC SM CAP FD1 836 6634,3 % 2,1 %COMPNOR
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS931 1062,2 % 1,9 %COMPNOR
GYLDENDAL ASA924 0002,2 % 1,9 %COMPNOR
SOFELL AS755 3841,8 % 1,1 %COMPNOR
STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFTSFOND725 1521,7 % 0,7 %COMPNOR
AMBLE INVESTMENT AS554 4861,3 % 0,6 %COMPNOR
Sum 10 største42 528 863100,0 %  86,9 %  
Sum alle48 926 781 100,0 %  

 

Ved utgangen av 2019 eier Polaris Media ASA totalt 163 403 egne aksjer.

På selskapets hjemmeside oppdateres aksjonæroversikt og kursutvikling løpende.

Legg til i min rapport